lienthongtthc-kcb_lltp.jpg​​​Banner_LLTP_tructuyen.jpgBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương
​     Nhằm đảm bảo các quy định về chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính); chuyển Trung tâm Hành chính công và chức ...
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm
​Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-STP ngày 22/7/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm. Ngày 27/9/2019, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng