Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ký kết Quy chế phối hợp công tác
​Ngày 04/11/2021, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã ký kết Quy chế số 1513 QCPH/STP-THSDS về phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, thay thế Quy chế phối hợp ký kết ngày 10/10/2016. Trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy chế cũ, Quy chế số 1513 có sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới để ...
Ảnh
Video
Audio