Thủ Tục Hành Chính
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết  của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xãTinVăn phòng SởCông bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết  của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Ảnh
Video
Audio