Thủ Tục Hành Chính
 
 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
BẢN TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHHành chính Tư PhápTinVăn phòng SởBẢN TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/19/2023 1:00 PMNoĐã ban hành
V/v công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tư phápTinVăn phòng SởV/v công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/7/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết  của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xãTinVăn phòng SởCông bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết  của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Ảnh
Video
Audio