​​Bầu cử 2021(2).png​​lienthongtthc-kcb_lltp.jpg

Triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021
Ngày 02/4/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1332/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.Theo đó, để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL năm 2021 theo Kế hoạch đề ra (Kế hoạch số ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng