Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
TỜ TRÌNH V/v ban hành Nghị quyết quy định việc chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bản tỉnh Bình Dương Tờ trình02/06/2016  09/06/2016  
QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quyết định14/06/2016  21/06/2016  
NGHỊ QUYẾT Quy định việc chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bản tỉnh Bình Dương Nghị quyết02/06/2016  09/06/2016  
Góp ý về việc chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt VPHC và định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác XDVB QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định02/08/2017  14/08/2017  
Góp ý Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương 26/05/2017  26/06/2017  
Góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định14/11/2016  14/12/2016  
Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình THPL và quản lý nhà nước công tác THPL về XLVPHC Quyết định30/09/2016  12/10/2016  
góp ý dự thảo Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định11/04/2017  24/04/2017  
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết khoản 6 Điều 3, khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  Quyết định23/09/2021  30/09/2021  
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực phí, lệ phí Quyết định01/11/2016  01/11/2016  
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết28/10/2016  26/11/2016  
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/05/2017  12/06/2017  
Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực phí, lệ phí Nghị quyết28/10/2016  26/11/2016  
Dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng các quy định pháp luật về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Nghị quyết28/10/2016  26/11/2016  
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/05/2017  12/06/2017