Công văn số 1640/STP-HCTP ngày 01/12/2021 về việc rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương
​Thực hiện Công văn số 994/HTQTCT-HT ngày 26/11/2021 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực – Bộ Tư pháp về việc rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương, Sở Tư pháp gửi các Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố 03 mẫu Phiếu thu thập thông tin ...
Ảnh
Video
Audio