Công văn số 628/BTP-BTNN ngày 02/02/2024 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2024
​Trên cơ sở kết quả công tác bồi thường nhà nước năm 2023, kết quả đánh giá 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017, trong năm 2024, để tiếp tục bảo đảm hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN năm 2017, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây viết là Bộ) và Ủy ban nhân dân ...
Ảnh
Video
Audio