Đề án, Kế hoạch PBGDPL
 
​Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1049/KH-UBND về triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật"năm 2021. Theo đó, Kế hoạch định hướng nội dung, triển khai thực hiện trong năm 2021 như: Tái bản Cẩm nang về hôn nhân và gia đình; khuyến khích, huy động các tổ chức xã hội nghề ...
 
​Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1501/KH-UBND về triển khai, thực hiện triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021" năm 2021. Theo đó, Kế hoạch định hướng nội dung, triển khai thực hiện trong năm 2021 như: xây dựng Cổng thông tin phổ biến giáo dục pháp ...
 
​Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1051/KH-UBND về triển khai, thực hiện Đề án "nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" năm 2021. Theo đó, các hoạt động sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2021 như: rà soát, củng cố tổ hòa giải, hòa giải viên; tập huấn; thực hiện bài giảng trực tuyến về kiến thức và kỹ năng hòa giải ở cơ sở,... ​Tải văn ...
 
​Ngày 17/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch số 35/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấpnhiệm kỳ 2021-2026 trên Internet, theo đó: - Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh ...
 
​Ngày 17/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 37/KH-HĐPH về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, theo đó nhiều hoạt động sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2021 như:- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch và văn bản hướng dẫn về phổ biến, giáo dục pháp luật như thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...
 
​Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1050/KH-UBND về triển khai, thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2021; theo đó, Kế hoạch định hướng và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung ...
 
​Ngày 25/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 346/KH-UBND về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Theo đó, Kế hoạch định hướng nội dung, đối tượng tuyên truyền và nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phổ biến giáo dục pháp luật sẽ được triển khai trong năm 2021 như: -Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc ...
 
             ​Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" (viết tắt ...
 
​1. Kế hoạch của UBND tỉnh về ​Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; tủ sách pháp luật năm 2020Ke hoach cua tinh số 539-KH.signed.pdf2. Kế hoạch của Hội đồng PHPBGDPL năm 2020  Ke hoach cua Hoi dong tinh.pdf3. Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, ...
 
      Ngày 24/6/2019, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, theo đó:      - Mục đích nhằmđánh giá toàn diện tình hình, kết quả ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021Đề án, Kế hoạchTinTỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
23/03/2021 2:00 CHYesĐã ban hành

​Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1049/KH-UBND về triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật"năm 2021. Theo đó, Kế hoạch định hướng nội dung, triển khai thực hiện trong năm 2021 như: Tái bản Cẩm nang về hôn nhân và gia đình; khuyến khích, huy động các tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, các trường đào tạo chuyên ngành luật tham gia phổ biến, tư vấn, trợ giúp về pháp luật thông qua tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện, miễn phí hướng về các địa bàn trọng điểm của tỉnh; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư,... của các địa bàn trọng điểm.​

Tải văn bản tại đây

1049-KH.signed.pdf

False
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” năm 2021Đề án, Kế hoạchTỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
23/03/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

​Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1501/KH-UBND về triển khai, thực hiện triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021" năm 2021. Theo đó, Kế hoạch định hướng nội dung, triển khai thực hiện trong năm 2021 như: xây dựng Cổng thông tin phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet; thực hiện bài giảng pháp luật trực tuyến; tuyên truyền pháp luật ở các bảng điện tử của tỉnh, cấp huyện; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; đặc biệt tuyên truyên trên báo, đài, website, đài truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động gửi, nhận văn bản, đề cương tài liệu trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật,...​

Tải văn bản tại đây

1051-KH.signed.pdf

False
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” năm 2021 Đề án, Kế hoạchTỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” năm 2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
23/03/2021 12:00 CHNoĐã ban hành

​Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1051/KH-UBND về triển khai, thực hiện Đề án "nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" năm 2021. Theo đó, các hoạt động sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2021 như: rà soát, củng cố tổ hòa giải, hòa giải viên; tập huấn; thực hiện bài giảng trực tuyến về kiến thức và kỹ năng hòa giải ở cơ sở,... ​

Tải văn bản tại đây

1047-KH.signed.pdf

False
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đề án, Kế hoạchTinTỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
23/03/2021 11:00 SANoĐã ban hành

Ngày 17/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch số 35/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2021-2026 trên Internet, theo đó:

- Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh Bình Dương (các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi).

- Nội dung thi: Các văn bản pháp luật có liên quan về bầu cử

- Hình thức tổ chức thi: Thi trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử tại địa chỉ truy cập: thitructuyen.binhduong.gov.vn.

- Thời gian thi: Từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 23/5/2021.

Tải văn bản tại đây

Ke hoach thi bau cu tren internet.pdf 

QD BTC.pdf

False
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021Đề án, Kế hoạchTinHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
23/03/2021 11:00 SANoĐã ban hành

Ngày 17/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 37/KH-HĐPH về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, theo đó nhiều hoạt động sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2021 như:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch và văn bản hướng dẫn về phổ biến, giáo dục pháp luật như thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tỉnh; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tổng kết hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh năm 2022,…

- Hội đồng tỉnh trực tiếp triển khai, thực hiện các hoạt động như tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" trên Internet của tỉnh Bình Dương năm 2021; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên Hội đồng; Báo cáo viên pháp luật; sử dụng có hiệu quả, phát huy vai trò đội ngũ này trong tham mưu và trực tiếp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thông tin, tuyên truyền về chính sách, quy định mới, các quy định của pháp luật liên quan mật thiết đối với người dân, doanh nghiệp; xây dựng cổng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật,….

 

 37-HDPH.signed.pdf

​ 

False
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021Đề án, Kế hoạchTỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
23/03/2021 11:00 SANoĐã ban hành

​Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1050/KH-UBND về triển khai, thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2021; theo đó, Kế hoạch định hướng và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung để phổ biến sâu rộng Đề án như: Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các hoạt động khác của cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở,... ​


Tải văn bản tại đây

1050-KH.signed.pdf

False
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021Đề án, Kế hoạchTỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
28/01/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

Ngày 25/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 346/KH-UBND về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Theo đó, Kế hoạch định hướng nội dung, đối tượng tuyên truyền và nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phổ biến giáo dục pháp luật sẽ được triển khai trong năm 2021 như:

-Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai có hiệu quả các Chương trình, Đề án về PBGDPL; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tỉnh, cấp huyện; tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về phòng chống tham nhũng; tiếp tục triển khai thực hiện Ngày pháp luật hàng tháng, Ngày pháp luật Việt Nam 9/11; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác PBGDPL; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; triển khai, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Về hoạt động hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để kịp thời giải tỏa các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và việc Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án. Đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở, phấn đấu số vụ việc đưa ra hòa giải là trên 95%, vụ việc hòa giải thành từ 85% trở lên.

- Về chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

Tải Kế hoạch tại đây: KH 346 ve PBGDPL cua tinh.pdf

False
Tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dungĐề án, Kế hoạchTinTỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
17/03/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

             ​Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" (viết tắt là Đề án 452) và Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" (viết tắt là Đề án 65); Kế hoạch số 1593/KH-UBND ngày 18/04/2018 về triển khai Đề án 65 và Kế hoạch số  2799/KH-UBND ngày 18/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 452; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 452 và Đề án 65 trên địa bàn tỉnh năm 2020.

          Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hoạt động triển khai Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật khác đang được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả pháp luật về tố tụng hình sự và các văn bản khác có liên quan; đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội; Việc tuyên truyền, phổ biến phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lồng ghép với việc triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án khác về PBGDPL. Trong quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả.

            Hình thức thực hiện nội dung đa dạng và phong phú, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị như: Phát hành tờ gấp pháp luật, tài liệu tóm tắt, đề cương với nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn phù hợp với các đối tượng; Điều tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Đề án 452; Lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp luật để tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức), Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng và trong dịp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2020; Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website, tạp chí, loa truyền thanh cơ sở), Lồng ghép tuyên truyền qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án.

           Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, các cấp chủ động thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ được phân công thiết thực, phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương./.

842-KH thuc hien De an Quyen DS-CT.pdf

False
Tỉnh Bình Dương ban hành  Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật và Kế hoạch triển khai, thực hiện các Đề án năm 2020Đề án, Kế hoạchTinTỉnh Bình Dương ban hành  Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật và Kế hoạch triển khai, thực hiện các Đề án năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/03/2020 11:00 SANoĐã ban hành

​1. Kế hoạch của UBND tỉnh về ​Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; tủ sách pháp luật năm 2020Ke hoach cua tinh số 539-KH.signed.pdf

2. Kế hoạch của Hội đồng PHPBGDPL năm 2020  Ke hoach cua Hoi dong tinh.pdf

3. Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" và Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  842-KH thuc hien De an Quyen DS-CT.pdf

4. Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​ 841-KH UBND tỉnh.pdf

5. Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021"

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Kế hoạch 840 cua tỉnh.pdf

6. Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án " Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" năm 2020  6676-KH- De an PCTN.pdf 

False
Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Đề án, Kế hoạch; Tin ngành tư phápTinTỉnh ủy Bình Dương ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/07/2019 4:00 CHNoĐã ban hành

      Ngày 24/6/2019, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, theo đó:

      - Mục đích nhằmđánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW; xác định những hạn chế, thiếu sót, vướng mắc, các vấn đề mới phát sinh, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

      - Phạm vi về thời gian:Từ ngày 09/12/2003 đến ngày 01/05/2019 (15 năm).

      - Về đối tượng:Việc tổng kết được tiến hành ở 3 cấp: tỉnh,huyện, xã.                                                                                         

    - Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW: Cấp xã trước ngày 15/7/2019; Cấp huyện trước ngày 01/8/2019; các sở ngành cấp tỉnh trước ngày 20/7/2019và Tỉnh ủy báo cáo Trung ương trước ngày 10/8/2019./.


​​CV_3139_UBND-NC.pdf

CV_1156_STP-PBGDPL.signed.pdf

De cuong Bao cao TK.doc

False
Tỉnh Bình Dương sớm triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luậtĐề án, Kế hoạch; Tin ngành tư phápTỉnh Bình Dương sớm triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật/PhoBietGDPL/PublishingImages/2019-03/img_1647_key_20122018094950_jpg_Key_07032019110152.jpg
07/03/2019 11:00 SAYesĐã ban hành

Nhằm triển khai, thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả cao hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh như:

- Kế hoạch số 6327/KH-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; tủ sách pháp luật năm 2019.

- Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" và Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Kế hoạch số 837/KH-UBND ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Kế hoạch số 838/KH-UBND ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên" và Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

-Kế hoạch số 17/KH-HĐPH ngày 26/02/2019 về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Dương năm 2019.

- Công văn 669/UBND-NC ngày 20/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ tám.

          Trên cơ chỉ đạo của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.​

17_KH_UBND.pdf

514_KH_UBND.pdf

669_CV_UBND.pdf

837_KH_UBND.pdf

838_KH_UBND.pdf

6327_KH_UBND.PDF

False
Tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” Tin ngành tư pháp; Đề án, Kế hoạchTinTỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” /PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-05/pctt_Key_08052018083840.PNG
08/05/2018 9:00 SAYesĐã ban hành

     Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là CBCCVC) và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch 1593/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chứng, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể:

     Về nội dung: triển khai những Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan; Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người,...

     Về hình thức: Biên soạn, phát hành tờ gấp pháp luật và đăng tải tài liệu lên Cổng thông tin điện tử, phương triện thông tin đại chúng; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tỉnh và cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, trợ giúp viên pháp luật, CBCCVC và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; cung cấp tài liệu cho tủ sách pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

     Về biện pháp: Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật Tố tụng Hình sự và các văn bản có liên quan; Lồng ghép triển khai Đề án với triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn với triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; lồng ghép triển khai trong sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt ngày pháp luật; lồng ghép nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn CBCCVC; Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

     Bên cạnh đó, năm 2018 một số hoạt động được triển khai thực hiện như sau: Biên soạn, phát hành tờ gấp pháp luật và đăng tải tài liệu phổ biến về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Thi tìm hiểu nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Lồng ghép tuyên truyền về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, tuyên truyền trực tiếp cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, CBCCVC và nhân dân; Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các hoạt động khác của cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt cơ quan, câu lạc bộ, sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng và ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website, tạp chí, loa truyền thanh cơ sở); Kiểm tra thực hiện Đề án.

     Căn cứ nhiệm vụ của Kế hoạch này, đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện có hiệu quả./.

20180503101747466.tif

 

False
Sở Tư pháp và Hội LHPN tăng cường phối hợp trong công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022Đề án, Kế hoạch; Tin ngành tư phápTinSở Tư pháp và Hội LHPN tăng cường phối hợp trong công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-03/20180326162749490_Key_26032018153733.tif
26/03/2018 4:00 CHYesĐã ban hành

Nhằm tăng cường sự phối hợp; đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên phụ nữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật, nhất là các dự án luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ; kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở hoặc là báo cáo viên pháp luật, tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên đáp ứng yêu cầu công tác; phát huy đầy đủ vai trò, nâng cao trách nhiệm của ngành Tư pháp và Hội LHPN Việt Nam các cấp.... Ngày 21/03/2018, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh ban hành Chương trình phối hợp số 326/CT-STP-HLHPN về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.

Theo Chương trình phối hợp, hai ngành tăng cường phối hợp công tác, nâng cao trách nhiệm thực hiện để triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, về công tác phổ biến giáo dục pháp luật: tổ chức triển khai, thực hiện nội dung tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả những nội dung cơ bản của Hiến pháp; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật hòa giải ở cơ sở, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước đối tượng là phụ nữ; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027". Cử báo cáo viên pháp luật tham gia PBGDPL khi các cấp Hội có yêu cầu; Lồng ghép triển khai trong hình thức Ngày pháp luật hàng tháng, Ngày pháp luật 9/11 tại cơ quan đơn vị và trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình và các hoạt động thiết thực khác; Biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật; xây dựng, cung cấp đề cương, tài liệu, các văn bản pháp luật phục vụ công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; Lồng ghép PBGDPL cho phụ nữ trên các trang tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng khác (báo, đài phát thanh truyền hình, đài truyền thanh cơ sở)

Thứ hai, về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý: Thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý lưu động cho phụ nữ tại các trung tâm tư vấn pháp luật, trung tâm tư vấn hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài, khu nhà trọ, các Chi hội,…; Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là phụ nữ, trẻ em gái đặc biệt đối tượng được trợ giúp pháp lý ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, phụ nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, làm việc độc hại, ngành nghề nhạy cảm; hỗ trợ tư vấn, trợ giúp pháp luật các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái khi có yêu cầu trợ giúp (nhất là các vụ việc do Hội phụ nữ các cấp giới thiệu, chuyển gửi); Khuyến khích, tạo điều kiện để hội viên Hội phụ nữ các cấp có kiến thức pháp luật và đủ điều kiện tham gia làm cộng tác viên tư vấn, trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý lưu động, hòa giải ở cơ sở, tham vấn các vụ việc liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người.

Thứ ba, về công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật: Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn; Bảo đảm phát huy vai trò phản biện xã hội của Hội LHPN các cấp đối với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; bảo đảm sự tham gia của Hội LHPN trong các cuộc họp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đối với những văn bản có liên quan đến vấn đề về giới hoặc phụ nữ.

Thứ tư, về Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN và ngành Tư pháp: Tổ chức tập huấn hoặc lồng ghép bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn pháp luật, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật phù hợp với chức năng và nguồn lực của hai bên; trao đổi tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trẻ em gái, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật.

Thứ năm, về tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật: Hai ngành thực hiện có hiệu quả các quy định về tham gia giám sát của các cấp Hội phụ nữ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại Mục 4 Chương II Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-DDCTUBTWWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trên cơ sở Chương trình phối hợp này, Sở Tư pháp, Hội LHPN tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Phòng Tư pháp, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật cho phụ nữ theo Chương trình đề ra./.

20180326162934090.tif

False
Triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Sở Tư pháp năm 2018Đề án, Kế hoạch; Tin ngành tư phápTinTriển khai, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Sở Tư pháp năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/03/2018 5:00 CHYesĐã ban hành

      Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ (CA) ngày 07/02/2017 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (viết tắt là Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm), Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 263/KH-STP ngày 06/03/2018 về triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 nhằm tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống tội phạm, tuân thủ pháp luật, kỷ cương, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát huy mạnh mẽ hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần hạn chế tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của toàn xã hội.

Theo đó, Sở Tư pháp xây dựng nội dung triển khai thực hiện các công việc cụ thể, như sau: Tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tuyên truyền, lồng ghép trợ giúp pháp lý về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; In và cấp phát tờ gấp pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng…

Trên cơ sở Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể, đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch này./.

KH 263 STP-PBGDPL.PDF

False
Tiếp tục đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐề án, Kế hoạch; Tin ngành tư phápTinTiếp tục đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/03/2018 5:00 CHYesĐã ban hành

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" (viết tắt là Đề án 452), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch số 734/KH-UBND ngày 26/02/2018 về thực hiện triển khai Đề án 452 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hoạt động triển khai Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật khác đang được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội; trong quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả.

Hình thức thực hiện nội dung đa dạng và phong phú, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị như: Biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật, tài liệu tóm tắt, đề cương với nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị phù hợp với các đối tượng; lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp luật để tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức) các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR về các quyền dân sự, chính trị và các văn bản quy phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong các buổi sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng và trong dịp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website, tạp chí, loa truyền thanh cơ sở) về nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự 2015 và tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị; Lồng ghép tuyên truyền các nội dung liên quan Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; Kiểm tra, sơ kết thực hiện Đề án.

Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, các cấp xây dựng kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án./.​

KH 734 UBND TINH BD.PDF

False
kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018Đề án, Kế hoạchTinkế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/02/2018 11:00 SAYesĐã ban hànhFalse
Tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật đến năm 2021Đề án, Kế hoạch; Tin ngành tư phápTinTỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật đến năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/10/2017 9:00 SAYesĐã ban hành

Ngày 24/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 4796/KH-UBND tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Phấn đấu 90% nhân dân tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh được phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân, trong đó tập trung vào những nội dung pháp luật liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật, phù hợp đặc thù ở từng địa bàn; 100% cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm của tỉnh được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật liên quan; tiếp tục kiềm chế và làm giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm của tỉnh; 100% các tài liệu biên soạn phục vụ triển khai Đề án được đăng tải công khai trên mạng internet để cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, tham khảo và sử dụng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án.

Đối tượng phổ biến là Nhân dân tại địa phương địa bàn trọng điểm; cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên các địa bàn trọng điểm; các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quản lý của lực lượng Công an; đối tượng có trình độ nhận thức, văn hóa hạn chế trên địa bàn trọng điểm.

Địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật là đơn vị hành chính cấp xã, phương, thị trấn. Đối với cấp tỉnh, tiếp tục chọn địa bàn trọng điểm: phường Dĩ An của thị xã Dĩ An; phường Thới Hòa của thị xã Bến Cát (theo Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2012-2016) và các địa bàn trọng điểm là phường An Phú – Thị xã Thuận An; phường Phú Cường – Thành phố Thủ Dầu Một. Đối với cấp huyện thì mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn ít nhất 02 đơn vị cấp xã là địa bàn trọng điểm có nhiều vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự xã hội, an toàn giao thông,...

Nội dung Kế hoạch tập trung xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điểm thực hiện Đề án; khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu, các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm; lựa chọn, mở rộng phạm vi địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi Đề án; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm ; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện Đề án theo nội dung Kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định./.

KH 4796 UBND TINH BD.PDF

​ 

False
Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của Chính phủĐề án, Kế hoạchTinKế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/10/2017 5:00 CHYesĐã ban hànhFalse
​Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Chủ tịch xã, phường, thị trấn giỏi" tỉnh Bình Dương năm 2017​Đề án, Kế hoạchTin​Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Chủ tịch xã, phường, thị trấn giỏi" tỉnh Bình Dương năm 2017​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
15/09/2017 4:00 CHYesĐã ban hànhFalse
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017Đề án, Kế hoạchTinKế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/09/2017 5:00 CHYesĐã ban hànhFalse
Kế hoạch kiểm tra công tác Phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐề án, Kế hoạchTinKế hoạch kiểm tra công tác Phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
19/07/2017 4:00 CHYesĐã ban hànhFalse
Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐề án, Kế hoạchTinKế hoạch số 482/KH-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
03/04/2017 11:00 SANoĐã ban hành
False
Kế hoạch số 1100/KH-UBND ngày 28/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức ....Đề án, Kế hoạchTinKế hoạch số 1100/KH-UBND ngày 28/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức ..../Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
03/04/2017 11:00 SANoĐã ban hành
False
Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 28/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017Đề án, Kế hoạchTinKế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 28/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
03/04/2017 11:00 SANoĐã ban hành
False
Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐề án, Kế hoạchTinKế hoạch số 496/KH-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
03/04/2017 10:00 SANoĐã ban hành
False
Kế hoạch số 616/KH-UBND ngày 07/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về triển khai thực hiện một số Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐề án, Kế hoạchTinKế hoạch số 616/KH-UBND ngày 07/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về triển khai thực hiện một số Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
19/12/2016 10:00 SANoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Bộ Tư pháp hướng dẫn tổng kết thực hiện Đề án“Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 – 2016”Tin ngành tư phápTinBộ Tư pháp hướng dẫn tổng kết thực hiện Đề án“Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 – 2016”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
03/06/2016 11:00 CHNoĐã ban hànhhttp://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-PGBDPLTW.aspx?ItemID=422

Ngày 19/5/2016, Ban chỉ đạo Đề án Trung ương ban hành công văn số 1610/BCĐ-ĐA1133 về việc hướng tổng kết Đề án, với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về mốc thời gian tổng kết: Từ ngày 15/7/2013 đến ngày 30/5/2016
2. Về nội dung tổng kết: Đề nghị đánh giá kết quả thực hiện theo những nội dung trong công văn và liệt kê kết quả theo Phụ lực gửi kèm.
3. Về hình thức sơ kết, tổng kết: Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo đánh giá về Trung ương bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học.
4. Về trách nhiệm thực hiện: Các địa phương thuộc phạm vi Đề án tổng kết theo nội dung nêu tại mục 2 Công văn này. Các địa phương khác nếu có triển khai Đề án thì căn cứ nội dung Công văn này, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án và gửi báo cáo về Ban chỉ đạo Đề án Trung ương để tổng hợp chung.
5. Về kết quả tổng kết: Báo cáo tổng kết Đề án đề nghị gửi về Ban chỉ đạo Đề án Trung ương (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và gửi file đính kèm qua email: thanhlc@)moj.gov.vn) trước ngày 30/6/2016 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(Trích nguồn Bộ Tư pháp)

Công văn hướng dẫn tổng kết đề án trọng điểm
False
Ảnh
Video
Audio