Một số vấn đề pháp lý đặt ra qua thực tiễn công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
​Ngày 17/11/2016, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua Luật Đấu giá tài sản, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Luật Đấu giá tài sản được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, lâu dài cho sự phát triển hoạt động đấu giá tài sản theo hướng chuyên nghiệp hóa; từng bước củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ đấu ...
Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số ...
Ảnh
Video
Audio