Bộ Tư pháp phê duyệt danh sách cá nhân, tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật (đợt 1) của Bộ Tư pháp
​Ngày 01/6/2020, trên cơ sở Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6.2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1322/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt danh sách cá nhân, tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật (đợt 1) của Bộ Tư pháp. Theo đó, Tỉnh Bình Dương có ...
Ảnh
Video
Audio