Tình hình tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019
​I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGTrên địa bàn tỉnh Bình Dương có 03 trung tâm tư vấn pháp luật: Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Bình Dương, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Bình Dương và Trung tâm Tư vấn pháp luật Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương.- Về cơ cấu tổ chức: Tại thời điểm đăng ký hoạt động, các Trung tâm đáp ứng ...
Ảnh
Video
Audio