Họp với các tổ chức chủ quản của Trung tâm Tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương
​Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tư vấn pháp luật, nhằm thông tin, trao đổi đánh giá tình hình, trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động về tình hình tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh, Ngày 14/12/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc Họp với các tổ chức chủ quản ...
Ảnh
Video
Audio