Tư vấn pháp luật - Hướng dẫn nghiệp vụ
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
test đăng bài trong list tư vấn pháp luậttest đăng bài trong list tư vấn pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 12:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách; Hướng dẫn nghiệp vụ; Thông tin; Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseVăn phòng Sở
Nghị định số 05/2012/NĐ- CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luậtTinNghị định số 05/2012/NĐ- CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 12:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseVân Anh
Thông tư số 01/2010/TT- BTP của Bộ Tư pháp ngày 09 tháng 02 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ- CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luậtTinThông tư số 01/2010/TT- BTP của Bộ Tư pháp ngày 09 tháng 02 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ- CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định số 77/2008/NĐ- CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luậtTinNghị định số 77/2008/NĐ- CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseVân Anh
Thông tư số 19/2011/TT- BTP ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT- BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT- BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01TinThông tư số 19/2011/TT- BTP ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT- BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT- BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 8:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseVân Anh
DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG (Cập nhật đến ngày 31/10/2016)TinDANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG (Cập nhật đến ngày 31/10/2016)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cập nhật liên tục khi có tổ chức tư vấn pháp luật mới.
10/18/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
Danh sáchFalseVân Anh
Đề nghị báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP  ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luậtĐề nghị báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP  ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2014 8:50 AMNoĐã ban hành

Đề nghị báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP

ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật

 
Thực hiện Văn bản số 2791/BTP-BTTP ngày 23/6/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổng kết 6 năm thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP; để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về  Bộ Tư pháp, ngày 22/7/2014, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 732/STP-BTTP đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh và Đoàn luật sư tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. Nội dung báo cáo thực hiện theo Đề cương hướng dẫn đính kèm
Báo cáo gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/10/2014, đồng thời gửi kèm 01 bản điện tử theo địa chỉ email: trangnt.tp@binhduong.gov.vn.
Đề cương báo cáo.
Biểu mẫu thống kê số liệu./. 

Thông tinFalse
Ảnh
Video
Audio