Kết quả rà soát các văn bản QPPL về lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật
Nhằm thu thập thông tin về tình hình triển khai thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 được quy định tại điểm a khoản 2 Mục II Kế hoạch số 279/KH-STP ngày 24/02/2022 của Sở Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành Luật Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với các ngành, ...
Ảnh
Video
Audio