Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
​Ngày 15/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020 (Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020).Theo đó, trong năm 2020, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng,Bộ Kế hoạch và ...
Ảnh
Video
Audio