Ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
​Thực hiện Khoản 2 Điều 43 Luật Giám định tư pháp quy định Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 với những nội dung sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU ...
Ảnh
Video
Audio