Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực trọng tài thương mại
​Ngày 19/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.So với Nghị định số 63/2011/NĐ-CP thì Nghị định số 124/2018/NĐ-CP đã có bước tiến trong việc đơn giản hóa điều ...
Ảnh
Video
Audio