Hỗ trợ pháp lý
 
Hiệp định RCEP là Hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 nước đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và New Zealand ký kết vào ngày 15/11/2020 và có hiệu lực chính thức kể từ đầu năm 2022.Thực hiện cam kết quốc tế về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP, ngày 18 tháng 2 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành ...
 
​​Chiều 4/7, tại Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 đã chủ trì cuộc Họp về việc xây dựng Đề án “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030 ”, đồn​g thời cho ý kiến về việc tổ chức “ Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật ”.Tại Cuộc họp, Thành ...
 
​Với mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh​ tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; ngày 19/5/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ...
 
     Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3164/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng).     Theo đó, Quỹ bảo lãnh tín dụng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân Bình Dương; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; thực ...
 
​1. công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiệnCông tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ...
     ​Ngày 29/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01/10/2021. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của ...
 
           Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhầm hổ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của Covid-19.          Theo Nghị quyết này có những điểm nỗi bật như sau:          Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm ...
 
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC1. Việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừaCăn cứ các quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), hàng năm, Ủy ban nhân dân ...
 
       Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư này đã bổ sung thêm phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh như sau:      Theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì các hộ kinh doanh, cá ...
 
​Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTV​QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19.Theo đó, Nghị định quy định:1. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:  Đối tượng áp dụng: người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt ...
 
 
Ảnh
Video
Audio