Công tác pháp chế
 
​ke hoach cong tac phap che nam 2019.pdf
 
​ Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế. Đồng thời, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp ...
        Thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Bình Dương triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  Ngày 28/02/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Minh Hạnh - ...
 
​ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế (Công văn số 1882/STP-XDKT ngày 11/10/2019)Thông tinTinCập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế (Công văn số 1882/STP-XDKT ngày 11/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/11/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBáo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinCông tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6Văn bản QPPLTinQuyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2019 12:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Công văn số 490/STP-XDKT ngày 18/4/2018 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 3208/UBND-NC ngày 18/9/2015 của UBND tỉnhThông tinCông văn số 490/STP-XDKT ngày 18/4/2018 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 3208/UBND-NC ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin ngành tư phápBài viếtỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2018 3:00 PMNoĐã ban hành

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế. Đồng thời, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 662/KH-UBND công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung của Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện công tác pháp chế vào một số nội dung như: kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác pháp chế. Ngoài ra, để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể Thủ trưởng các sở, ngành nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế như: Công tác xây dựng pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác bồi thường nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị về công tác pháp chế của các sở, ngành, doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị Bộ Tư pháp xử lý./.

Mỹ Hằng

 

 

 

 file đính kèm ke hoach phap che.pdf

 

False
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm 2017Thông tinBài viếtSở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm 2017/xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2017-03/IMG_4326_Key_01032017133100.JPG
3/1/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

        Thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Bình Dương triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  Ngày 28/02/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Minh Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể cán bộ phụ trách công tác pháp chế của các sở, ban, ngành tỉnh.

IMG_4326.JPG

        Đồng chí Trần Thị Minh Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn những vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.

IMG_4340.JPG

 Đồng chí Huỳnh Hữu Tốt - Phòng XD & KT VBQPPL triển khai, hướng dẫn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

IMG_4366.JPG

           Đồng chí Huỳnh Quốc Anh - Phòng QLXLVPHC &TDTHPL triển khai, hướng dẫn công tác theo dõi THPL và xử lý VPHC

        Sau khi nghe các nội dung được triển khai, các Đại biểu đưa ra những khó khăn, vướng mắc và có những đề xuất, kiến nghị, cùng nhau thảo luận, nhằm nâng cao hiệu quả công tác pháp chế trong thời gian tới như: Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm bố trí cán bộ pháp chế theo hướng chuyên trách; đề nghị Sở Tư pháp có hướng dẫn cụ thể hơn về quyết toán kinh phí trong lĩnh vực Tư pháp…


IMG_4320.JPG                                                                   Quang cảnh hội nghị

IMG_4324.JPG

                 Đồng chí Trần Thị Minh Hạnh- Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luận hội nghị

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Minh Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành trong thời gian qua và tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Đồng thời, trong thời gian tới, đề nghị cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành thực hiện tốt những công việc theo các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành liên quan đến công tác pháp chế; xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính... ./.

                                                                                                                                                                                  Mỹ Hằng

False
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tin; Tin ngành tư phápBài viếtỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

 

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế. Đồng thời, từng bước củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng, phát huy tính chủ động, tích cực, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Ngày 09/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 364/KH-UBND triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung của Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện công tác pháp chế vào một số nội dung như: kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác pháp chế. Ngoài ra, để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể Thủ trưởng các sở, ngành nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế như: Công tác xây dựng pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác bồi thường nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ cán bộ pháp chế sở, ngành; cán bộ, công chức có liên quan đến công tác pháp chế. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn các sở, ngành  triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả công tác pháp chế báo cáo Bộ Tư pháp./.

Mỹ Hằng

 

 ke hoach phap che.pdf

 

 

 

False
Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản nghiệp vụKế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLNghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Thông tư 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế Văn bản QPPLThông tư 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 27/9/2016 kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011Thông tinBáo cáo số 144/BC-UBND ngày 27/9/2016 kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Ảnh
Video
Audio