Công văn số 105/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 18/01/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
Sở Tư pháp nhận được Công văn số 170/TP ngày 21/11/2022 và Công văn số 188/TP ngày 15/12/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Dĩ An về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Qua xem xét hồ sơ, đối chiếu quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp hướng dẫn trường hợp cải chính hộ tịch và trường hợp đăng ký lại khai sinh.CV_105_HCTP.signed.pdf
Ảnh
Video
Audio