Công văn số 869/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 12/5/2023 của Sở Tư pháp về việc rà soát, làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06
​Thực hiện Công văn số 83/TCTĐA06-NC  ngày 19/4/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Bình Dương về việc làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06, đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, ứng dụng VneID và Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BHXH-STP ngày 03/11/2020 về việc thực hiện kết nối liên thông dữ ...
Ảnh
Video
Audio