Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL
​Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình DươngNgày 06/7/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND  về Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về pháp luật các văn bản quy phạm ...
 
​CV 757 STP-XDKT.PDFCV 409 BO TU PHAP.PDFPhu luc huong dan kem theo.31.01.docx
UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018Ngày 13/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 652/KH-UBND về hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp triển khai, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức ...
 
​CV_RA SOAT VB CUOI NAM 2017.docxPHU LUC- DMVB CON HIEU LUC.docMẫu số 1.docMẫu số 2.docMẫu số 3.docMẫu số 4.docMẫu số 5.doc
 
​QĐ BAI BO VAN BAN SAU RA SOAT.docDANH MỤC VAN BAN KEM THEO QD BAI BO.docx
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản  pháp luật của UBND tỉnhThông tinTinCông văn về việc góp ý dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản  pháp luật của UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/21/2018 9:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình DươngThông tin; Tin ngành tư phápTinQuy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương/xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2018-07/vbqppl_key_31082017152110_png_Key_19072018143523.jpg
7/19/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương

Ngày 06/7/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND  về Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương. Theo đó, Quy chế này quy định trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào CSDLQG về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành và các điều kiện để đảm bảo thực hiện các công tác này.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc phối hợp rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào CSDLQG về pháp luật các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành được rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào CSDLQG về pháp luật gồm Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung: Rà soát văn bản thường xuyên; tổng rà soát văn bản, rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; công bố danh mục văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo định kỳ hàng năm; hệ thống hóa văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành định kỳ 05 năm một lần hoặc theo yêu cầu quản lý nhà nước; cập nhật văn bản của HĐND, UBND tỉnh vào CSDLQG về pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của HĐND, UBND tỉnh có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình. Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành cho Sở Tư pháp để Sở Tư pháp cập nhật vào CSDLQG về pháp luật; đăng tải trên Công báo tỉnh danh mục văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm và kết quả hệ thống hóa văn bản của địa phương. Giám đốc Sở Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh cập nhật văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành vào CSDLQG về pháp luật.

Quyết định này có hi ệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018./. ​

QD_18_2018_UBND_TINH_BD.PDF.pdf

FalsePhòng XD&KTVB
Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018Văn bản nghiệp vụ; Thông tinTinCông văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Góp ý dự thảo quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và cập nhật CSDLQG về pháp luật các VBQPPL của HĐND và UBND tỉnhThông tinTinGóp ý dự thảo quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và cập nhật CSDLQG về pháp luật các VBQPPL của HĐND và UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2018 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa, cập nhật  Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLTinQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa, cập nhật  Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2018 10:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật  kỳ 2014-2018Tin ngành tư pháp; Chương trình, kế hoạch công tácTinUBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật  kỳ 2014-2018/CMSImageNew/2017-02/hinhdaidien_Key_08022017103657.png
3/15/2018 2:00 PMNoĐã ban hành

UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018

Ngày 13/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 652/KH-UBND về hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp triển khai, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện. Việc tổ chức triển khai Kế hoạch được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2018.

Mục đích của Kế hoạch là xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong toàn tỉnh kỳ 2014 - 2018; bảo đảm công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch được bám sát các văn bản Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Khoản 2 Điều 170); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164); Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính như: (i) xác định đối tượng hệ thống hóa văn bản gồm các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018; (ii) xác định phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực và các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan; (iii) tập hợp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và rà soát các văn bản để phục vụ hệ thống hóa; (iv) tập hợp, rà soát bổ sung các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa; báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản; lập Danh mục văn bản hệ thống hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình; (v) tổng hợp, kiểm tra lại kết quả rà soát, kết quả hệ thống hóa của các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; lập danh mục văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành và sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản; báo cáo UBND tỉnh kết quả hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014-2018; (vi) xem xét, công bố và và thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Công báo tỉnh Bình Dương; (vii) in ấn, phát hành Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014-2018; (viii) xây dựng Báo cáo kết quả hệ thống hóa; tổng hợp danh mục văn bản của HĐND, UBND các cấp kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (ix) tổ chức hội nghị tập huấn. hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch nêu trên./.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch xem tại tệp đính kèm: QD 652 UBND TINH BD.PDF

​Huỳnh Hữu Tốt

FalsePhòng XD&KTVB
Công văn về việc phối hợp rà soát văn bản để công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành trong năm 2017Thông tinCông văn về việc phối hợp rà soát văn bản để công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành trong năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/27/2017 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Quyết định 3614/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình, kế hoạch công tác; Thông tinTinQuyết định 3614/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/26/2017 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017Thông tin; Tin ngành tư phápTinCông văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng XD&KTVB
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thông tinTinDự thảo Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/5/2017 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Quy định mới về kinh phí cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luậtThông tin; Tin ngành tư phápTinQuy định mới về kinh phí cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật/xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2017-02/images_Key_20022017101507.jpg
2/20/2017 11:00 AMYesĐã ban hành

               Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

              Theo đó, căn cứ tính chất, mức độ phức tạp của mỗi hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện chi theo những nội dung thuộc phạm vi các hoạt đông:

              - Tổng kết việc thi hành pháp luật hiện hành, tập hợp, rà soát đánh giá văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

              - Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội phục vụ quá trình nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng văn bản, lập đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng văn bản;

              - Dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản tiếng nước ngoài; tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt và ngược lại;

              - Tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật;

              - Đánh giá tác động của chính sách, đánh giá tác động của văn bản;

              - Tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định, Hội đồng thẩm định, Hội đồng thẩm tra; lấy ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia (trong trường hợp cần thiết);

              - Xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, văn bản góp ý;

              - Chỉnh lý, hoàn thiện các loại đề cương, báo cáo, dự thảo văn bản;

              - Chi mua văn phòng phẩm, in ấn, sao chụp tài liệu phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

              Thông tư này quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của các cơ quan, đơn vị, bao gồm tất cả các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (trừ Hiến pháp) được ban hành thay thế Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017./.

338_2016_TT-BTC.doc

​Thanh Vy

FalsePhòng XD&KTVB
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2016Thông tin; Tin ngành tư phápTinChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2016/xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2017-02/tải xuống_Key_16022017160136.jpg
2/16/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

         Căn cứ quy định tại Điều 38 và Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, định kỳ hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của mình, bao gồm cả văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 3, 4 và 5 Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

         Trên cơ sở đó, ngày 13/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2016. Theo đó, số văn bản đã hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bố cụ thể như sau: số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ là 137 văn bản; số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần là 13 văn bản./.

QD 331 UBND TINH BD-CONG BO DM VB HET HIEU LUC.PDF

Thanh Vy

​ 

FalsePhòng XD&KTVB
Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành để thực hiện công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành trong năm 2016Thông tinBáo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành để thực hiện công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành trong năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/16/2017 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch Kiểm tra, xử lý,  rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 Thông tin; Tin ngành tư phápBài viếtỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch Kiểm tra, xử lý,  rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 /xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2017-02/luật_Key_08022017141331.jpg
2/8/2017 10:00 AMYesĐã ban hành

          Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, ngày 13/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

         Nội dung của Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL và tập trung vào một số nội dung như: hoàn thiện thể chế; công tác kiểm tra văn bản QPPL; công tác kiểm rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; công tác hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra cơ sở. Kế hoạch đã đề ra các công việc cụ thể  trong năm 2017 như: tự kiểm tra 100% các văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; kiểm tra 100% các văn bản QPPL nhận được thuộc thẩm quyền kiểm tra của cơ quan tư pháp; rà soát thường xuyên theo văn bản làm căn cứ pháp lý và theo yêu cầu, kế hoạch; công bố Danh mục các văn bản QPPL còn hiệu lực; công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; xử lý văn bản qua kiểm tra và rà soát văn bản.

           Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp định kỳ theo quy định; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành chủ động tổ chức tự kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý, kịp thời tham mưu xử lý đối với các văn bản qua kiểm tra, rà soát phát hiện có nội dung sai sót hoặc không còn phù hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL do địa phương mình ban hành; yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 tại địa phương mình và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/01/2017./.


QD 86 UBND TINH BD.PDF

Thanh Vy

 

FalsePhòng XD&KTVB
Công văn số 70/STP-XDKT về việc có ý kiến đối với danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực năm 2016Thông tinCông văn số 70/STP-XDKT về việc có ý kiến đối với danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc có ý kiến đối với danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực năm 2016
1/20/2017 4:00 PMNoĐã ban hành