Công tác thanh tra
Thứ 6, Ngày 21/09/2018, 15:00
Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc chấp hành, điều hành của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/09/2018 | Thanh tra Sở

Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

và việc chấp hành, điều hành của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương​


Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-STP ngày 16/01/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc chấp hành, điều hành của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Trung tâm), ngày 23/01/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Ngày 01/3/2018, Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận thanh tra số 248/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương đạt được, cụ thể: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho viên chức, người lao động. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Trung tâm; minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; tích cực nghiên cứu cải cách hành chính; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế làm việc của Trung tâm. Trong năm 2017, chưa phát hiện vi phạm về phòng, chống tham nhũng và việc chấp hành, điều hành của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh còn một số thiếu sót như:

- Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm (ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTTGPL ngày 10/01/2017 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) chưa thể hiện căn cứ xếp loại A, B, C để tính hệ số tiền lương tăng thêm. Tuy nhiên, sau khi Đoàn thanh tra nhắc nhở, Giám đốc Trung tâm đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 10A/QĐ-TTTGPL ngày 25/01/2018) trong đó nêu rõ điều kiện để tính hệ số tiền lương tăng thêm.

- Quy chế làm việc của Trung tâm (được ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-TTTGPL ngày 28/4/2017 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương) không thể hiện nội dung họp cơ quan định kỳ hàng tháng là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015, Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 12/6/2015 của Sở Tư pháp về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương và Quy chế làm việc của Sở Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 30/3/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

- Trung tâm chưa bố trí viên chức, người lao động theo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2011-2015, định hướng đến năm 2020 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh), Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 12/6/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và Đề án số 108/ĐA-TTTGPL ngày 15/5/2013 về xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương.

- Hồ sơ giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính về cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng còn bị trễ hạn so với quy định.

Qua kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành khắc phục những thiếu sót mà kết luận thanh tra đã chỉ ra. Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Trung tâm về nội dung họp cơ quan định kỳ hàng tháng đảm bảo theo quy định pháp luật về dân chủ cơ sở. Phân công, bố trí viên chức, người lao động theo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ được pháp luật quy định và được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả. Giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính về cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng đảm bảo trong thời hạn quy định.

                                                            Thanh tra Sở Tư pháp​


Lượt người xem:  Views:   648
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio