Công tác thanh tra
Thứ 5, Ngày 25/01/2024, 17:00
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2024 của Sở Tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/01/2024 | Thanh Tra Sở

       ​1. Công tác thanh tra

       - Sở đã tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư đối với 02 Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Qua thanh tra, Chánh thanh tra Sở ban hành 02 Quyết định xử phạt trong lĩnh vực luật sư đối với 02 tổ chức hành nghề luật sư với tổng số tiền phạt là 16.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Sở cử đồng chí Chánh Thanh tra tham gia Đoàn thanh tra theo Quyết định số 94/QĐ-TTr ngày 08/12/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

        - Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thanh tra năm 2024.

        - Ban hành Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân.

        - Sở đã thực hiện góp ý đối với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia PCTN, TC đến năm 203; góp ý Dự thảo Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh; góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

        - Tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch và nuôi con nuôi trong nước đối với UBND phường Thới Hòa thuộc thị xã Bến Cát.

       - Tham dự Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024, định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ (2021-2026) và Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra.

        2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

        2.1. Công tác tiếp công dân

        Thực hiện Quy chế, Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp.

         Sở ban hành Thông báo tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở năm 2024.

        2.2. Về tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn

        - Về tiếp nhận, phân loại đơn: Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp tiếp nhận 07 đơn (trong đó kỳ trước chuyển sang 04 đơn), gồm: 03 đơn tố cáo, 02 đơn phản ánh, 01 đơn trình bày, 01 đơn kiến nghị).

      - Về xử lý, giải quyết đơn: Trong 07 đơn tiếp nhận, có 06 đơn (03 đơn tố cáo, 01 đơn trình bày, 02 đơn phản ánh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở; 01 đơn kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở.

       - Sở cử công chức tham dự một số cuộc họp giải quyết các vụ khiếu nại của công dân tại UBND tỉnh.

       3. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

        3.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

        - Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao. Thông qua sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ, các cấp ủy còn thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên giáo dục, động viên công chức, viên chức mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan. Ngoài ra, thông qua sinh hoạt cơ quan, lãnh đạo cơ quan còn tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

         - Sở Tư pháp thường xuyên viết bài tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

        - Triển khai, phổ biến một số quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành về kê khai tài sản thu nhập trong cuộc họp cơ quan định kỳ tháng 01/2024.

        - Tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (03 đơn vị sự nghiệp đang hoạt động, 01 đơn vị đang tạm ngưng hoạt động, chờ giải thể) cũng đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên thông qua các cuộc họp định kỳ của đơn vị.

        3.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

        - Kết quả thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan; xây dựng, thực hiện, định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, tổ chức cán bộ, tài chính … Công khai thủ tục hành chính, số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị. Tiếp tục đăng tải các văn bản, thông tin về quy định, văn bản quy phạm pháp luật. Các nội dung được công khai, minh bạch trong các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ, niêm yết tại cơ quan, đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp, gửi qua hộp thư công vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở.

         Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức có kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể. Công khai, minh bạch cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, giám sát, thực hiện, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng kinh phí tài sản nhà nước và góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

        - Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

        Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Sở đã ban hành Công văn số 1474/STP-VP ngày 12/8/2022 triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp). Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử được Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chú trọng thực hiện.

        Trong kỳ báo cáo, Sở chưa tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào về thái độ, ứng xử của công chức, viên chức, người lao động của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ; cũng như chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về quy chế làm việc, quy tắc ứng xử và việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định; chưa có trường hợp xung đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

        - Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

        Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số 239/BC-STP ngày 27/12/2023 về kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2023 của Sở Tư pháp.  Trong tháng 01/2024, Sở chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức của Sở.

        - Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

         Ngày 28/12/2023, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 206/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 theo Kế hoạch số 2235/KH-STP ngày 23/11/2023 của Sở Tư pháp về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của 03 bộ phận, phòng ban thuộc Sở Tư pháp gồm: Bộ phận Một cửa (Văn phòng Sở); phòng Văn bản - Tuyên truyền và phòng Bổ trợ tư pháp.

         Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với việc xây dựng, duy trì, khai thác, sử dụng, quản lý phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp; thực hiện trao đổi 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật); đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc thanh toán trực tiếp tại quầy một cửa và thanh toán qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của cơ quan, đơn vị.

         Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền; các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết của ngành Tư pháp tiếp tục được đăng tải đầy đủ trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trang Hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân có thể biết được trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và các biểu mẫu kèm theo trước khi đến liên hệ công việc.

       - Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

       Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 31/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 2633/TB-STP thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023. Ngày 28/12/2023, Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 208/QĐ-STP phê duyệt danh sách nguồi có nghĩa vụ kê khai, tài sản thu nhập năm 2023, theo đó có 10 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Đến nay, việc kê khai, tài sản thu nhập năm 2023 tại Sở đã hoàn thành.

       3.3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

        Sở luôn nêu cao tinh thần phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khi có yêu cầu; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tự kiểm tra các nội dung theo quy định. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Sở chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ngoài ra, Sở Tư pháp chưa phát hiện và cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin về việc công chức, viên chức, người lao động có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc.

        4. Nhận xét, đánh giá

         Ưu điểm:

         Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã hoàn thành đúng tiến độ. Sở đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thanh tra năm 2024. Đối với đơn thư tiếp nhận đều được phân loại, xử lý theo đúng quy định.

        Hạn chế: Không.

​Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   28
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio