Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 23/08/2021, 23:00
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/08/2021 | Thanh tra Sở

         

          Vừa qua, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020.

          Như vậy, theo Danh mục được ban hành kèm theo Quyết định 289/QĐ-TTCP thì có 21 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, cụ thể như sau:

          - Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng;

          - Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

          - Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

          - Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

          - Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

          - Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra;

          - Thông tư liên tịch số 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANNTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 Quy định về việc, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng;

        - Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 13/3/2013 Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, Quyết định xử lý về thanh tra;

         - Thông tư số 02/2013/TT-TTCP ngày 02/4/2013 Quy định về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ;

         - Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 Quy định về chế độ báo cáo công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

         - Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 Quy định quy trình giải quyết tố cáo;

         - Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

         - Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

         - Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

       - Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

        - Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 Quy định về nhận định về tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng;

       - Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi;

       - Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 Quy định khen thưởng các nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng;

       - Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra;

       - Thông tư liên tịch số 70/2016/TTLT-TTCP ngày 06/5/2016 Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng;

       - Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP ngày 09/6/2007 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra.

          Theo Danh mục thì không có văn bản quy phạm pháp luật nào hết hiệu lực một phần.

          (Đính kèm toàn văn Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ)./.                                                                                   

        Tải về Quyết định 289.PDF                                                                                                                                                                                                      

Thanh tra Sở

Lượt người xem:  Views:   217
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio