Giải đáp Hướng dẫn
Thứ 2, Ngày 01/12/2014, 03:17
QUY TRÌNH KIỂM TRA VĂN BẢN
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/12/2014
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
QUY TRÌNH
KIỂM TRA VĂN BẢN
 
   MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1.       MỤC ĐÍCH
2.       PHẠM VI
3.       TÀI LIỆU VIỆN DẪN
4.       ĐỊNH NGHĨA
5.       NỘI DUNG QUY TRÌNH
6.       BIỂU MẪU
7.       HỒ SƠ CẦN LƯU
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
 
Yêu cầu sửa đổi/bổ sung Trang/Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành/Lần sửa đổi Ngày ban hành
Sửa đổi thời gian thực hiện tại Bước 1 (bước Tiếp nhận và phân công kiểm tra văn bản) Trang 3/5 Sửa “02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiểm tra do Văn phòng Sở  chuyển đến” thành “03 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng Sở nhận được văn bản kiểm tra do các đơn vị chuyển đến”. 1 01/7/2014
Sửa đổi thời hạn thực hiện tại Bước 2 (bước Vào Sổ theo dõi và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản) Trang 4/5 Bổ sung “Trường hợp nội dung văn bản phức tạp hoặc liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, điều chỉnh những vấn đề mới thì thời hạn thực hiện không quá 10 ngày làm việc”. 1 01/7/2014
Bổ sung thời thực hiện tại Bước 3 (bước Lập hồ sơ kiểm tra văn bản) trong trường hợp phát hiện văn bản được kiểm tra có dấu hiệu trái pháp luật Trang 5/5 Sửa “02 ngày làm việc” thành “10 ngày làm việc”. 1 01/7/2014
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  I.           MỤC ĐÍCH:

Quy trình này quy định các nội dung phải thực hiện trong quá trình kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
II.           PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình này áp dụng đối với các công việc sau do Phòng Kiểm tra văn bản QPPL - Sở Tư pháp tỉnh thực hiện:
          1. Tự kiểm tra văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
          2. Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) và văn bản do cơ quan không có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL ban hành.
(Quy trình này chỉ áp dụng đối với việc kiểm tra thường xuyên)

III.           TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL;
 Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL;
 Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

IV.           ĐỊNH NGHĨA

Kiểm tra văn bản QPPL là việc xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản được kiểm tra với Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; sự phù hợp của hình thức văn bản với nội dung văn bản; sự phù hợp của nội dung văn bản với thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản đó và sự thống nhất giữa văn bản hiện hành với văn bản mới được ban hành của cùng một cơ quan.

V.           NỘI DUNG QUY TRÌNH:

*Bước 1. Tiếp nhận và phân công kiểm tra văn bản
Lãnh đạo phòng tiếp nhận văn bản và phân công chuyên viên kiểm tra văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên văn bản QPPL.
Thời gian thực hiện: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng Sở nhận được văn bản kiểm tra do các đơn vị chuyển đến.
*Bước 2. Vào Sổ theo dõi và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản
Chuyên viên thực hiện công việc được phân công theo trình tự sau:
1. Ghi vào Tải về Sổ theo dõi công tác kiểm tra văn bản” (theo mẫu).
2. Tập hợp hồ sơ chuẩn bị cho việc kiểm tra văn bản. Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản được kiểm tra.
b) Các văn bản QPPL của cấp trên làm căn cứ pháp lý ban hành văn bản được kiểm tra.
c) Công văn chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, các cơ quan thông tin đại chúng và của cá nhân (nếu có).
3. Tiến hành kiểm tra văn bản: Nghiên cứu, kiểm tra toàn bộ văn bản, đối chiếu nội dung văn bản QPPL được kiểm tra với văn bản làm cơ sở pháp lý để đánh giá và kết luận về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản được kiểm tra. Cụ thể là kiểm tra về:
- Căn cứ pháp lý của văn bản;
- Thẩm quyền ban hành văn bản;
- Nội dung văn bản;
- Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản;
- Việc tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản.
Thời hạn thực hiện: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày được phân công công việc. Trường hợp nội dung văn bản phức tạp hoặc liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, điều chỉnh những vấn đề mới thì thời hạn thực hiện không quá 10 (mười) ngày làm việc.

*Bước 3. Lập hồ sơ kiểm tra văn bản

1. Trường hợp văn bản được kiểm tra không có dấu hiệu trái pháp luật, chuyên viên được phân công kiểm tra lập “Phiếu kiểm tra văn bản” (theo Tải về mẫu số 1 và Tải về số 2) để xác nhận việc kiểm tra, thời điểm kiểm tra và báo cáo Lãnh đạo phòng. Đối với việc kiểm tra văn bản theo yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì chuyên viên được phân công kiểm tra còn phải soạn thảo văn bản thông báo kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo phòng xem xét để gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu, kiến nghị biết.
Thời hạn thực hiện: 02 (hai) ngày làm việc.
2. Trường hợp phát hiện văn bản được kiểm tra có nội dung trái pháp luật, trái thẩm quyền hoặc không còn phù hợp thì ngoài việc lập “Phiếu kiểm tra văn bản”, chuyên viên được phân công kiểm tra còn phải soạn thảo “Thông báo về việc văn bản có dấu hiệu trái pháp luật Tải về (theo mẫu) để gửi đến đơn vị đã chủ trì soạn thảo văn bản và lập “Hồ sơ văn bản có dấu hiệu trái pháp luật” gồm các tài liệu sau: Phiếu kiểm tra văn bản; dự thảo thông báo về việc văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; văn bản được kiểm tra và văn bản làm cơ sở pháp lý để xác định nội dung có dấu hiệu trái pháp luật báo cáo Lãnh đạo phòng xử lý.
Thời hạn thực hiện: 10 (mười) ngày làm việc.

*Bước 4. Xem xét, chỉnh lý kết quả kiểm tra văn bản

Lãnh đạo phòng chịu trách nhiệm xem xét nội dung các văn bản trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm tra văn bản. Trường hợp không đồng ý với kết quả kiểm tra thì yêu cầu chuyên viên kiểm tra văn bản chỉnh lý (thời gian thực hiện chỉnh lý không quá 02 ngày làm việc), nếu đồng ý thì ký xác nhận vào “Phiếu kiểm tra văn bản” trước khi trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt (đối với văn bản có nội dung trái pháp luật).

*Bước 5. Phê duyệt kết quả kiểm tra văn bản và theo dõi việc xử lý đối với văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

1. Ban Giám đốc Sở chịu trách nhiệm xem xét nội dung các văn bản trong thời hạn 01 (một) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, nếu không đồng ý thì yêu cầu Lãnh đạo phòng chỉnh lý lại (thời gian thực hiện chỉnh lý không quá 02 ngày làm việc), nếu đồng ý thì phê duyệt, ký ban hành “Thông báo về việc văn bản có dấu hiệu trái pháp luật” để gửi đến đơn vị đã chủ trì soạn thảo văn bản thực hiện tham mưu xử lý.
2. Chuyên viên được phân công kiểm tra ghi vào "Sổ theo dõi xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật" Tải về (theo mẫu) ngay sau khi việc kiểm tra đã hoàn tất và được Ban Giám đốc Sở phê duyệt để theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.
 
                   PHÊ DUYỆT                                                 SOẠN THẢO
 
 
Lượt người xem:  Views:   1692
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio