Công tác pháp chế
 
​Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đối thoại pháp chế với chủ đề “Đánh giá tác động của chính sách và phản biện chính sách trong xây dựng pháp luật”. Hội nghị đối thoại có sự tham gia của đại diện Vụ Pháp chế các Bộ, ngành, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương. Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp ...
 
​ke hoach cong tac phap che nam 2019.pdf
 
​ Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế. Đồng thời, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp ...
        Thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Bình Dương triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  Ngày 28/02/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Minh Hạnh - ...
 
​ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Hội nghị đối thoại pháp chế với chủ đề “Đánh giá tác động của chính sách và phản biện chính sách trong xây dựng pháp luật”Thông tinTinHội nghị đối thoại pháp chế với chủ đề “Đánh giá tác động của chính sách và phản biện chính sách trong xây dựng pháp luật”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đối thoại pháp chế với chủ đề “Đánh giá tác động của chính sách và phản biện chính sách trong xây dựng pháp luật”. Hội nghị đối thoại có sự tham gia của đại diện Vụ Pháp chế các Bộ, ngành, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương. Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và ông Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đối thoại, ông Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, Luật ban hành văn bản QPPL 2015 đặt ra nhiệm vụ bắt buộc trong xây dựng văn bản QPPL là chính sách phải được xây dựng và phê duyệt ngay trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản đối với: luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; Nghị định của Chính phủ; nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. Đây chính là điểm mới có tính chất đột phá của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 để đảm bảo chính sách của quốc gia cũng như chính sách đặc thù của địa phương được đánh giá, lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo được tính khả thi trong thực tế cũng như tính khả thi khi dự báo cho tương lai phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của mỗi địa phương trước khi “hoá thân” vào VBQPPL bằng quá trình soạn thảo. Do đó, đây cũng là một trong những nghiệp vụ pháp chế mới, quan trọng mà tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp là đầu mối thực hiện, góp ý theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.

Ông Tuyến cũng cho biết, thực tế thời gian qua cho thấy, công tác góp ý, phản biện của các bộ, ngành, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp đối với các chính sách trong quá trình xây dựng văn bản QPPL còn nhiều bất cập, khó khăn,vướng mắc. Vì vậy, Hội nghị đối thoại này ngoài ý nghĩa là một diễn đàn để những người làm công tác pháp chế các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp có cơ hội để gặp gỡ, trao đổi thông tin về tình hình, công tác pháp chế tại bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, mà còn là diễn đàn để người làm công tác pháp chế đưa ra các giải pháp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế nói chung cũng như những phản hồi về việc thực hiện nghiệp vụ đánh giá tác động chính sách và phản biện chính sách của các cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng pháp luật nói riêng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Đánh giá về thực trạng hoạt động góp ý và phản biện chính sách trong quá trình xây dựng văn bản QPPL của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Duy Thường, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, hoạt động góp ý, phản biện đối với dự thảo văn bản QPPL thời gian qua được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thực hiện nề nếp và thường xuyên trong vai trò phát huy dân chủ đại diện cho nhân dân tham gia xây dựng chính sách pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những ý kiến góp ý, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý nhất là những ý kiến góp ý, phản biện về quyền trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân. Ông cũng cho rằng, khó khăn, tồn tại nhiều nhất trong hoạt động góp ý, phản biện chính sách trong quá trình xây dựng văn bản QPPL của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiều nhất vẫn là công tác tham gia góp ý chính sách pháp luật (ví dụ như việc gửi văn bản của cơ quan soạn thảo văn bản đến cơ quan Ủy ban Mặt trận để góp ý nhiều khi không đầy đủ loại văn bản, ít khi gửi báo cáo đánh giá tác đông, báo cáo tổng kết việc thực hiện pháp luật hoặc những nội dung chính sách cần sửa đổi, bổ sung…).

Đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính, Bộ Công an cho rằng, việc thực hiện các quy định về đánh giá tác động chính sách của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 trong đó đánh giá tác động về xã hội của chính sách còn nhiều lúng túng, vướng mắc mà hầu hết các Bộ, ngành trong đó có Bộ Công an gặp phải trong quá trình thực hiện vì cho rằng, nội dung đánh giá tác động của chính sách có phạm vi quá rộng; hầu hết các đánh giá lợi ích, chi phí trong báo cáo đánh giá tác động mới chỉ là định tính và ước lượng, mang tính chủ quan cao. Đối với các văn bản điều chỉnh của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an nhiều văn bản có tính chất đặc thù liên quan đến tổ chức, hoạt động, các biện pháp nghiệp vụ của ngành nên việc xác định các tác động về xã hội đối với các nội dung đánh giá là khá hạn hẹp. Vị đại diện của Cục này cũng đề xuất, quy định của pháp luật về đánh giá tác động chính sách cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn để dễ hiểu, dễ thực hiện. Bên cạnh đó cũng cần nghiên cứu, xem xét việc miễn đánh giá tác động chính sách đối với một số dạng văn bản QPPL cụ thể ví dụ như văn bản liên quan nhiều đến quy trình giải quyết công việc của một ngành, một lĩnh vực cụ thể hoặc đối với những văn bản có tác động nhạy cảm, có tính chính trị…
Tại Hội nghị, nhiều tham luận, ý kiến cũng được các đại biểu đưa ra, đặc biệt là các kiến nghị Hội Luật gia Việt Nam, Bộ Xây dựng nhằm nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật của các cơ quan, tổ chức nhất là trong việc đánh giá đánh giá tác động của chính sách và phản biện chính sách./.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn), tác giả: Ngô Huyền, Vụ Các vấn đề chung về XDPL
False
Cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế (Công văn số 1882/STP-XDKT ngày 11/10/2019)Thông tinTinCập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế (Công văn số 1882/STP-XDKT ngày 11/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/11/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBáo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinCông tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6Văn bản QPPLTinQuyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2019 12:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Công văn số 490/STP-XDKT ngày 18/4/2018 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 3208/UBND-NC ngày 18/9/2015 của UBND tỉnhThông tinCông văn số 490/STP-XDKT ngày 18/4/2018 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 3208/UBND-NC ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin ngành tư phápBài viếtỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2018 3:00 PMNoĐã ban hành

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế. Đồng thời, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 662/KH-UBND công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung của Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện công tác pháp chế vào một số nội dung như: kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác pháp chế. Ngoài ra, để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể Thủ trưởng các sở, ngành nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế như: Công tác xây dựng pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác bồi thường nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị về công tác pháp chế của các sở, ngành, doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị Bộ Tư pháp xử lý./.

Mỹ Hằng

 

 

 

 file đính kèm ke hoach phap che.pdf

 

False
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm 2017Thông tinBài viếtSở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm 2017/xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2017-03/IMG_4326_Key_01032017133100.JPG
3/1/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

        Thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Bình Dương triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  Ngày 28/02/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Minh Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể cán bộ phụ trách công tác pháp chế của các sở, ban, ngành tỉnh.

IMG_4326.JPG

        Đồng chí Trần Thị Minh Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn những vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.

IMG_4340.JPG

 Đồng chí Huỳnh Hữu Tốt - Phòng XD & KT VBQPPL triển khai, hướng dẫn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

IMG_4366.JPG

           Đồng chí Huỳnh Quốc Anh - Phòng QLXLVPHC &TDTHPL triển khai, hướng dẫn công tác theo dõi THPL và xử lý VPHC

        Sau khi nghe các nội dung được triển khai, các Đại biểu đưa ra những khó khăn, vướng mắc và có những đề xuất, kiến nghị, cùng nhau thảo luận, nhằm nâng cao hiệu quả công tác pháp chế trong thời gian tới như: Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm bố trí cán bộ pháp chế theo hướng chuyên trách; đề nghị Sở Tư pháp có hướng dẫn cụ thể hơn về quyết toán kinh phí trong lĩnh vực Tư pháp…


IMG_4320.JPG                                                                   Quang cảnh hội nghị

IMG_4324.JPG

                 Đồng chí Trần Thị Minh Hạnh- Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luận hội nghị

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Minh Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành trong thời gian qua và tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Đồng thời, trong thời gian tới, đề nghị cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành thực hiện tốt những công việc theo các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành liên quan đến công tác pháp chế; xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính... ./.

                                                                                                                                                                                  Mỹ Hằng

False
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tin; Tin ngành tư phápBài viếtỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

 

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế. Đồng thời, từng bước củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng, phát huy tính chủ động, tích cực, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Ngày 09/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 364/KH-UBND triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung của Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện công tác pháp chế vào một số nội dung như: kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác pháp chế. Ngoài ra, để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể Thủ trưởng các sở, ngành nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế như: Công tác xây dựng pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác bồi thường nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ cán bộ pháp chế sở, ngành; cán bộ, công chức có liên quan đến công tác pháp chế. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn các sở, ngành  triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả công tác pháp chế báo cáo Bộ Tư pháp./.

Mỹ Hằng

 

 ke hoach phap che.pdf

 

 

 

False
Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản nghiệp vụKế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLNghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Thông tư 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế Văn bản QPPLThông tư 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 27/9/2016 kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011Thông tinBáo cáo số 144/BC-UBND ngày 27/9/2016 kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Ảnh
Video
Audio