Công tác xây dựng
Thứ 2, Ngày 26/09/2022, 23:00
Họp tư vấn thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, đơn vị làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/09/2022

Thực hiện Điều 115 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tại Công văn số 1670/SNV-CCVC ngày 19 tháng 9 năm 2022 về việc thẩm định dự thảo văn bản. Ngày 26 tháng 9 năm 2022, ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan, gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương; Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (vắng: Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương) để thảo luận, trao đổi, thẩm định các chính sách được thể hiện trong đề nghị xây dựng Nghị quyết.

Qua rà soát các quy định pháp luật hiện hành của Trung ương, thì chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Trung ương quy định hoặc giao cho địa phương quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019), Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn: "Ban hành Nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân dân tỉnh" (điểm a khoản 1 Điều 19), "Quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại địa phương phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên" (điểm đ khoản 5 Điều 19). Ngoài ra, căn cứ khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: "Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương"; khoản 1 Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ... căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tự mình hoặc theo đề xuất của cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh". Bên cạnh đó, điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020) và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; trong đó: "Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp". Do đó, việc Sở Nội vụ tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng "Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương" là có cơ sở pháp lý và cần thiết, đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, để làm rõ hơn sự cần thiết xây dựng Nghị quyết, các thành viên dự họp đề nghị cơ quan cơ quan soạn thảo văn bản cần xác định rõ hơn về tính đặc thù của việc đề xuất chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, đơn vị làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (như các vấn đề liên quan đến thời gian di chuyển đến nơi làm việc; điều kiện và chi phí tiếp cận các dịch vụ ăn uống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh; ...)

Về việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Nội vụ đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), cụ thể đã thực hiện thủ tục lấy ý kiến cơ quan, đơn vị, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; hồ sơ được đơn vị đăng tải lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đúng quy định. Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết bao gồm: "Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết"; "Báo cáo đánh giá tác động của chính sách"; "Báo cáo thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách"; "Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, bản chụp các ý kiến góp ý"; "dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Nghị quyết" là đầy đủ theo quy định tại Điều 114 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020). Tuy nhiên, căn cứ Công văn số 9262/BTC-NSNN của Bộ Tài chính, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến của các Bộ, Ngành Trung ương có liên quan.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Phòng Văn bản - Tuyên truyền (Sở Tư pháp) hoàn thiện Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết; đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét./.

 

 

 

 

​ 

Lượt người xem:  Views:   153
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio