Công tác xây dựng
Thứ 4, Ngày 26/01/2022, 16:00
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/01/2022

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành báo cáo số 13/BC-UBND ngày 24/01/2022 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, kết quả đạt được, cụ thể:

1. Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

a) Công tác tự kiểm tra

 - Cấp tỉnh: Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tự kiểm tra 24 văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và gửi đến Sở Tư pháp trong năm 2021 (đạt 100% văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành), giảm 13 văn bản so với năm 2020 (có Phụ lục 1 kèm theo). Qua kiểm tra không phát hiện văn bản có sai sót, do đó, địa phương không thực hiện việc lập danh mục văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung.

- Cấp huyện: Trong năm 2021, Phòng Tư pháp đã giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm tra 38 văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành (giảm 19 văn bản so với năm 2020). Qua kiểm tra không phát hiện văn bản nào có sai sót về thẩm quyền, hình thức, nội dung và trình tự thủ tục theo quy định.

b) Công tác kiểm tra theo thẩm quyền

- Cấp tỉnh: Sở Tư pháp nhận được 21 văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành, gửi về Sở Tư pháp (tăng 15 văn bản so với năm 2020); thực hiện kiểm tra 21/21 văn bản, qua kiểm tra không phát hiện văn bản có sai sót.

- Cấp huyện: Trong năm 2021, Phòng Tư pháp đã nhận và thực hiện kiểm tra 03 văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành (giảm 03 văn bản so với năm 2020). Qua kiểm tra không phát hiện văn bản nào có sai sót về thẩm quyền, hình thức, nội dung và trình tự thủ tục theo quy định.

c) Xử lý văn bản QPPL do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra

Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh không nhận được kiến nghị xử lý văn bản trái pháp luật, văn bản có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thông qua kiểm tra, phát hiện của Bộ Tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền.

2. Về công tác rà soát văn bản QPPL

a) Rà soát thường xuyên

Công tác rà soát văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 34 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tiến hành rà soát 525 văn bản QPPL (gồm: 140 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 375 Quyết định của Ủy ban nhân dân; 10 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân) để rà soát văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi rà soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành "Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2020", gồm: 47 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ (15 Nghị quyết; 31 Quyết định, 01 Chỉ thị); 06 văn bản hết hiệu lực một phần (01 Nghị quyết; 05 Quyết định). Nhìn chung, công tác rà soát văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đúng theo quy định, qua đó kịp thời phát hiện văn bản hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp với văn bản mới được ban hành.

b) Rà soát theo yêu cầu, kế hoạch

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương tại "Hội nghị trực tuyến chuyên về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế" về việc đẩy mạnh rà soát văn bản nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp đã phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư. Ngoài ra, chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiến nghị sửa đổi 02 quy định của pháp luật gây vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội rà soát 02 văn bản QPPL có những hạn chế, tồn tại, bất cập và một số nội dung rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề (như: các quy định pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nuôi con nuôi; các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021).

3. Số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, địa phương. Kết quả đề xuất kiến nghị xử lý đối với 35 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương

4. Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Căn cứ Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy định pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 34 Điều 1 Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy định pháp luật). Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2021, gồm:

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 48 văn bản, bao gồm:

+ Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2021: 46 văn bản (18 Nghị quyết, 28 Quyết định)

+ Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2021: 02 văn bản (02 Quyết định)

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 03 văn bản, bao gồm:

+ Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2021: 03 văn bản (02 Ngh quyết, 01 Quyết đnh)

+ Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2021: 00 văn bản

5. Cập nhật văn bản QPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Nguồn cơ sở dữ liệu chủ yếu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản được sử dụng từ nguồn Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Công báo Chính phủ, Công báo Ủy ban nhân dân tỉnh, Website tỉnh và Danh mục cập nhật văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ trước đến nay còn hiệu lực để làm nguồn phục vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản. Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện cập nhật văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng theo quy định. Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật kịp thời, đầy đủ 48 văn bản QPPL (24 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và 24 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh) vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (giảm 8 văn bản so với năm 2020).

6. Tổ chức tập huấn, nghiệp vụ

- Đối với cấp tỉnh: Để triển khai "Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương"; "Kế hoạch số 4845/KH-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Dương", Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức làm công tác này cũng như chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản của địa phương. Trong năm 2021, tỉnh đã tổ chức và tham dự 03 cuộc tập huấn, Hội nghị, cụ thể:

+ Ngày 16/9/2021, tại Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham dự Hội nghị trực tuyến cùng với gần 50 người  (là lãnh đạo, cán bộ pháp chế của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện). Tại Hội nghị Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục và khẩn trương rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, theo dõi, tổ chức thực hiện để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Để đảm bảo cho công tác triển khai tập huấn, nghiệp vụ được diễn ra đúng tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra, đảm bảo phù hợp trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế vào ngày 29/10/2021 cho gần 300 người (là cán bộ pháp chế của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện) qua phần mềm trực tuyến "Microsoft Teams". Theo đó, lồng ghép tổ chức, triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 thông qua công tác tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản QPPL tại Hội nghị nhằm nâng cao các chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật.

+ Ngày 30/11/2021, tại Hà nội Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị tham dự Hội nghị tập huấn với hơn 50 người (là đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; cán bộ, công chức phụ trách công tác pháp chế các sở, ban, ngành và đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh). Trong chương trình tập huấn, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã giới thiệu các điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, trình bày một số nội dung trọng tâm như: đánh giá tác động của chính sách; lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL; những vấn đề chung về soạn thảo văn bản QPPL; kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL; những vấn đề chung về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; quy trình, kỹ năng kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; những vấn đề chung về rà soát văn bản QPPL, kỹ năng rà soát văn bản QPPL; hệ thống hoá các văn bản QPPL;…Qua đó, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL cho đội ngũ thực hiện công tác văn bản của tỉnh.

- Đối với cấp huyện: 09/09 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức và tham dự đầy đủ, đúng thành phần các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của cấp trên cho cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo triển khai đầy đủ các nội dung về kiểm tra, rà soát, thực hiện có hiệu quả công tác văn bản QPPL trên địa bàn theo quy định của pháp luật./.

(Chi tiết xem tại đây: ​BC KIEM TRA, RA SOAT VBQPPL NAM 2021 (BC_13.BC.UBND ngay 24.01.2022).pdf Tải về )​

Lượt người xem:  Views:   2122
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio