Công tác xây dựng
Thứ 3, Ngày 23/11/2021, 16:00
Tình Bình Dương ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2021

       Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành "Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương". Quyết định này được xây dựng và ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp với quy định pháp luật ở thời điểm văn bản được ban hành. Đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy được xây dựng dựa trên mức lương cơ sở và đơn giá vật tư, văn phòng phẩm tại thời điểm năm 2015. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số văn bản làm căn cứ ban hành của Quyết định nêu trên đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Đồng thời, mức lương cơ sở hiện nay được áp dụng tại "Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang" và tình hình biến động giá cả vật tư, văn phòng phẩm phục vụ cho công tác chỉnh lý tài liệu dẫn đến các đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

       Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy; khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương". Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ, kế hoạch về chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy được tính đối với 01 mét giá tài liệu ban đầu đưa ra chỉnh lý, bao gồm: Đơn giá tiền công, đơn giá vật tư, văn phòng phẩm và thuế, cụ thể như sau:

       1. Đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy

       2. Bảng chi tiết về chi phí nhân công của các bước công việc trong quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy có hệ số 1,0

       3. Định mức vật tư, văn phòng phẩm chỉnh lý 01 mét giá tài liệu

       4. Định mức vật tư, văn phòng phẩm chi tiết chỉnh lý 01 mét giá tài liệu

      5. Trường hợp đơn giá vật tư, văn phòng phẩm tại thời điểm áp dụng cao hơn đơn giá vật tư, văn phòng phẩm quy định tại Quyết định này, các cơ quan, tổ chức báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

       Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 và thay thế Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chi tiết Quyết định xem tại đây 17-2021-QD.signed.pdf Tải về ./.


445025ef6a354cdaaa97e92f92772978-0001.jpg
445025ef6a354cdaaa97e92f92772978-0002.jpg
Lượt người xem:  Views:   861
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio