Công tác xây dựng
Thứ 2, Ngày 22/11/2021, 17:00
Công tác cải cách thể chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/11/2021 | Trần Thị Kim Yến

Cải cách thể chế là một trong những nội dung quan trọng của công tác cải cách hành chính; cải cách thể chế có vai trò đặc biệt quan trọng trong điều hành nền kinh tế, vận hành và quản lý xã hội. Nhận thức được vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác cải cách thể chế; trong năm qua, Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác này.

04f4f8f4529999c7c088.jpg

Trong năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL (sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020). Căn cứ Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, Sở Tư pháp đã chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2021 về nâng cao công tác xây dựng pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý văn bản QPPL: Trong năm 2021, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 27 văn bản QPPL (11 Nghị quyết và 16 Quyết định), 100% dự thảo văn bản QPPL trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ký ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm định, đặc biệt là các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân để phục vụ cho các công tác bầu cử, phòng chống dịch Covid-19. Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định 59 lượt dự thảo văn bản QPPL (tăng 09 lượt so với cùng kỳ năm 2020), góp ý 86 lượt dự thảo văn bản QPPL (tăng 20 lượt so với cùng kỳ năm 2020) và 37 dự thảo văn bản cá biệt (tăng 06 lượt so với cùng kỳ năm 2020), đạt 100% văn bản gửi đến Sở Tư pháp. Riêng Quý 3/2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã khẩn trương thẩm định kịp thời các dự thảo văn bản QPPL liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cán bộ y tế như: dự thảo Nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương; dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ thêm tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; dự thảo Quyết định về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; dự thảo Quyết định về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; dự thảo Quyết định về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid-19; dự thảo Quyết định về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Công tác xây dựng văn bản được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành. Các ý kiến góp ý được các sở, ngành tiếp thu, việc thẩm định dự thẩm Nghị quyết trước các kỳ họp Hội đồng dân dân tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ; các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.

- Công tác kiểm tra văn bản QPPL: Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 16/16 Quyết định do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01 đến ngày 11/11/2021 (giảm 15 văn bản so với năm 2020); kiểm tra theo thẩm quyền 15 văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành (tăng 11 văn bản so với cùng kỳ năm 2020); qua kiểm tra không phát hiện văn bản có sai sót.

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện văn bản hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp với văn bản mới được ban hành. Sở Tư pháp đã kịp thời báo cáo Bộ Tư pháp kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 trên địa bàn tỉnh . Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương". Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh và địa phương cũng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 tại cơ quan, địa phương mình. Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành rà soát 678 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

+ Rà soát theo thường xuyên:

Thực hiện quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 34 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tiến hành rà soát 525 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 140 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 375 Quyết định của Ủy ban nhân dân; 10 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân) để rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi rà soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành "Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2020", gồm: 47 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (15 Nghị quyết; 31 Quyết định, 01 Chỉ thị); 06 văn bản hết hiệu lực một phần (01 Nghị quyết; 05 Quyết định). Nhìn chung, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đúng theo quy định, qua đó kịp thời phát hiện văn bản hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp với văn bản mới được ban hành.

+ Rà soát chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại "Hội nghị trực tuyến chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế" vào ngày 16/9/2021; đồng thời, được sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát văn bản nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp đã phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Công văn số 4687/UBND-NC ngày 19 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, báo cáo vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật" yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật. Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát của các sở, ngành, địa phương, ngày 24 tháng 9 năm 2021, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 141/BC-STP về kết quả rà soát những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương, theo đó, tổng hợp, rà soát 133 văn bản văn bản có vướng mắc, bất cập như: quy định không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; quy định không đảm bảo tính khả thi, không còn phù hợp với thực tiễn (bao gồm: Trung ương: 122 văn bản; Địa phương: 11 văn bản).

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương về việc tiếp tục tổng hợp rà soát những mâu thuẫn, chồng chéo về thể chế trong một số lĩnh vực trọng tâm. Trên cơ sở Báo cáo số 141/BC-STP, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát những mâu thuẫn, chồng chéo về thể chế trong một số lĩnh vực liên quan doanh nghiệp, đầu tư. Theo đó, Sở Tư pháp đã rà soát được 16 văn bản có nội dung, quy định mâu thuẫn, chồng chéo (tại Báo cáo số 147/BC-STP ngày 06/10/2021 của Sở Tư pháp về kết quả rà soát những mâu thuẫn, chồng chéo về thể chế trong một số lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư.)

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiến nghị sửa đổi 02 quy định của pháp luật gây vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; phối hợp với Đoàn đại biểu quốc hội rà soát 02 văn bản quy phạm pháp luật có những hạn chế, tồn tại, bất cập.

- Công tác cập nhật văn bản QPPL của địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật: Sở Tư pháp đã cập nhật văn bản QPPL thường xuyên, đầy đủ đúng quy định theo Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Trong năm, Sở Tư pháp đã cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật là: 27 văn bản QPPL (11 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 16 Quyết định của UBND tỉnh).

- Công tác pháp chế: Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương[1]; Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương[2]; báo cáo Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, căn cứ khoản 3 Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Kế hoạch số 963/KH-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch[3] và tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế tại Sở Tài chính[4], Sở Kế hoạch và Đầu tư[5] (việc kiểm tra được thực hiện thông qua báo cáo của 02 đơn vị)./.[1] Kế hoạch số 984/KH-UBND ngày 06/3/2021 của UBND tỉnh về công tác pháp chế năm 2021.

[2] Kế hoạch số 1471/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh; Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh về kết quả công tác pháp chế năm 2020. Tờ trình 1392/TTr-STP ngày 25/9/2021 khen thưởng NĐ 55/2011/NĐ-CP.

[3] Kế hoạch số số 1070/KH-STP ngày 20/7/2021 của Sở Tư pháp kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2021.

[4] Thông báo số 1505/TB-STP ngày 03/11/2021 của Sở Tư pháp về Kết quả kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

[5] Thông báo số 1511/TB-STP ngày 04/11/2021 của Sở Tư pháp về Kết quả kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương; 

Lượt người xem:  Views:   67
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio