Công tác xây dựng
Thứ 6, Ngày 29/01/2021, 09:00
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/01/2021 | Lê Thị Phương

      ​Căn cứ quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Khoản 34 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, chậm nhất là ngày 31 tháng 01 hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ban hành văn bản hành chính công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của mình.

      Ngày 28/12/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 2208/STP-XDKT gửi các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, kết quả thực hiện, như sau:

      1. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành được tập hợp rà soát năm 2020 là 525 văn bản, gồm:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân: 140 văn bản;

- Quyết định của Ủy ban nhân dân: 375 văn bản;

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 10 văn bản.

      2. Số văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần là 53 văn bản, gồm:

- Hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 47 văn bản

- Hết hiệu lực một phần: 06 văn bản

      3. Số văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh còn hiệu lực pháp luật là 478 văn bản, gồm:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân: 125 văn bản;

- Quyết định của Ủy ban nhân dân: 344 văn bản;

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 09 văn bản.

      Nhìn chung, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã nhận được nhiều sự quan tâm của các đơn vị. Những văn bản cần được rà soát được các sở, ngành tập hợp tương đối đầy đủ, toàn diện; các văn bản được liệt kê trong từng Danh mục văn bản đã thể hiện đầy đủ các thông tin về tình trạng hiệu lực của văn bản. Kết quả rà soát cho thấy, hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật được địa phương ban hành đều đảm bảo về nội dung, căn cứ pháp lý ban hành, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị của địa phương.

      Trên cơ sở tổng hợp kết quả của các sở, ban, ngành tỉnh với kết quả kiểm tra, rà soát của Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp nhận thấy đa số các sở, ban, ngành tỉnh đã gửi báo cáo đúng thời gian và đầy đủ thông tin. Đối với cấp huyện, 09/09 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020 kịp thời, đúng theo thời gian quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số cơ quan chưa quan tâm đúng mức công tác rà soát văn bản nên chất lượng rà soát văn bản chưa đồng đều và đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật, cập nhật sót và thiếu văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, cập nhật những văn bản đã công bố kỳ trước,…

BC_06_STP-XDKT_(_K_KEM_PL).signed.pdf Tải về

Lượt người xem:  Views:   50
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio