Hộ tịch - Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ
 
Sở Tư pháp nhận được Công văn số 170/TP ngày 21/11/2022 và Công văn số 188/TP ngày 15/12/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Dĩ An về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Qua xem xét hồ sơ, đối chiếu quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp hướng dẫn trường hợp cải chính hộ tịch và trường hợp đăng ký lại khai sinh.CV_105_HCTP.signed.pdf
 
Thực hiện Kế hoạch số 5941 ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phối hợp triển khai "Cao điểm 45 ngày đêm" thực hiện các nhiệm vụ của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là đề án 06) trên địa bàn tỉnh và và để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số ...
 
​Trả lời Công văn số 208/TP ngày 24/11/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về việc xin ý kiến giải quyết đối với trường hợp đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài. Về nội dung này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:Điều 40 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử:"1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ...
 
​Sở Tư pháp nhận được Công văn số 160/TP ngày 03/10/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một về việc xin ý kiến giải quyết đối với một số trường hợp hộ tịch vướng mắc. Qua nghiên cứu hồ sơ gửi kèm, đối chiếu quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:1. Trường hợp thứ nhất: Trường hợp ông Nguyễn Văn Hồng, sinh ngày 01/3/1959, nơi thường trú: 1149, Đại lộ ...
 
Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1104/HTQTCT-HT ngày 25/11/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT. Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn, Sở Tư pháp đề nghị  UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương thực hiện một số nội dung ...
 
​Thực hiện Công văn số 985/HTQTCT-HT ngày 02/11/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Để việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân được đồng bộ, thống nhất, tránh phát sinh lỗi, để nghị Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện và tham mưu cho UBND cấp huyện ...
 
​          Sở Tư pháp nhận được Công văn số 299/TP-TH ngày 06/5/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Thuận An về việc giải quyết yêu cầu thay đổi hộ tịch của bà Lê Thị Ngọc Mai. Qua nghiên cứu quy định của pháp luật, Sở Tư pháp nhận thấy pháp luật chưa quy định cụ thể về nội dung này và trong quá trình thực hiện gặp khó khăn khi hướng dẫn, giải quyết yêu cầu của người ...
 
​Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp gửi đến Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố bản sao Công văn số 237/CNTT-PM&CSDL ngày 25/05/2022 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp. CV_1343_HCTP.signed.pdf
 
​Sở Tư pháp nhận được Công văn số 441/HTQTCT-HT ngày 07/6/2022 của Cục Hộ tịch Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài. Sở Tư pháp gửi đến Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố bản sao Công văn số 441/HTQTCT-HT ngày 07/6/2022 của Cục Hộ tịch Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp để triển khai thực ...
 
Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố về việc thay đổi người giám sát giám hộ theo Công văn số 334/HTQTCT-HT ngày 05/5/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp .​Tải file Công vănCV_852_STP-HCTP.signed.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Công văn số 105/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 18/01/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 105/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 18/01/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/15/2023 11:00 AMNoĐã ban hành

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 170/TP ngày 21/11/2022 và Công văn số 188/TP ngày 15/12/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Dĩ An về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Qua xem xét hồ sơ, đối chiếu quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp hướng dẫn trường hợp cải chính hộ tịch và trường hợp đăng ký lại khai sinh.

CV_105_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 2246/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 25/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Kế hoạch số 143KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022 của Tổ công tác triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnhVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 2246/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 25/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Kế hoạch số 143KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022 của Tổ công tác triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 9:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 5941 ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phối hợp triển khai "Cao điểm 45 ngày đêm" thực hiện các nhiệm vụ của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là đề án 06) trên địa bàn tỉnh và và để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 143/KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022 của Tổ công tác triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm: Đề án 06, Kế hoạch số 143/KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022 của Tổ công tác triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp thường xuyên theo dõi, hướng dẫn cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ về nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bám sát nội dung theo Kế hoạch số 143/KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022.

2. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

- Theo dõi, hướng dẫn cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn phối hợp với các đơn vị có liên quan trên cơ sở xác định rõ vai trò, chức năng của Tư pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ: cung cấp thông tin Sổ hộ tịch, rà soát, đối sánh dữ liệu tại địa phương, qua đó đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu dân cư.

Trường hợp, nếu phát hiện thông tin chưa chính xác hoặc chưa thống nhất thì cần kiểm tra kỹ hồ sơ, Sổ đăng ký hộ tịch (được lưu trữ tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã) và căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 [1], khoản 2 Điều 60 Luật Hộ tịch[2]; khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến để xử lý, bảo đảm phù hợp theo đúng quy định của pháp luật hộ tịch[3].

- Tổng hợp, báo cáo nhanh kết quả, các khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi về Phòng HCTP&QLXLVPHC - Sở Tư pháp, định kỳ thứ 6 hàng tuần qua địa chỉ email: phonghctpbd@binhduong.gov.vn.

3. Những điểm cần lưu ý

- Sổ hộ tịch là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, được lưu trữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 58 của Luật Hộ tịch). Vì vậy, trong quá trình cung cấp Sổ hộ tịch, các giấy tờ, tài liệu hộ tịch cần bảo quản, giữ gìn Sổ hộ tịch theo đúng quy định. Đặc biệt liên quan đến việc điều chỉnh thông tin không trùng khớp đảm bảo theo quy định pháp luật.

- Đảm bảo nguyên tắc quản lý khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch (Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch) theo quy định tại Điều 61 của Luật Hộ tịch: tính bảo mật, bảo đảm an toàn; bảo đảm bí mật cá nhân.

- Trong thời gian tới, ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện số hóa Sổ hộ tịch theo Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 1828/KH-UBND tỉnh Bình Dương ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về thực hiện số hóa hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

[1] Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

[2] Trường hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khác với thông tin trong Sổ hộ tịch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với Sổ hộ tịch.

[3] Bộ Tư pháp, Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử kiểm tra, xác minh, bảo đảm thống nhất các thông tin giữa hai Cơ sở dữ liệu, bảo đảm hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật hộ tịch.

 CV_2246_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 2375/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày13/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 2375/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày13/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2022 9:00 PMNoĐã ban hành

​Trả lời Công văn số 208/TP ngày 24/11/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về việc xin ý kiến giải quyết đối với trường hợp đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.

Về nội dung này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Điều 40 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử:

"1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai t.

2. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.

3. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tnh hoặc Sở Tư pháp thì việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người yêu cầu thực hiện; nếu người đó không cư trú tại Việt Nam thì do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp thực hiện".

 Căn cứ quy định trên, việc xác định thẩm quyền đăng ký lại khai sinh đối với công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài sẽ phụ thuộc vào nơi công dân đã đăng ký khai sinh trước đây. Tuy nhiên, theo hồ sơ, tài liệu kèm theo Công văn của Phòng Tư pháp Thủ Dầu Một cho thấy, không có giấy tờ, tài liệu để xác định nơi đăng ký khai sinh trước đây của ông Hồ Hữu Mẫn. Vì vậy, trong trường hợp yêu cầu đăng ký lại khai sinh của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không xác định được nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì xác định là chưa đăng ký, chỉ có thể thực hiện việc đăng ký khai sinh theo quy định về đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Khi giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch đối với trường hợp trên, đề nghị Phòng Tư pháp lưu ý thực hiện đúng quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 04/2020/TT-BTP (cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan).

CV_2375_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 2389/STP-HCTP ngày 14/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 2389/STP-HCTP ngày 14/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2022 9:00 PMNoĐã ban hành

​Sở Tư pháp nhận được Công văn số 160/TP ngày 03/10/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một về việc xin ý kiến giải quyết đối với một số trường hợp hộ tịch vướng mắc. Qua nghiên cứu hồ sơ gửi kèm, đối chiếu quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Trường hợp thứ nhất: Trường hợp ông Nguyễn Văn Hồng, sinh ngày 01/3/1959, nơi thường trú: 1149, Đại lộ Bình Dương, tổ 81, khu 9, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương yêu cầu đăng ký khai tử cho cha là ông Nguyễn Văn Cánh, năm sinh: 1919, Giấy báo tử số 05/GBT ngày 11/8/2022 do UBND phường Tương Bình Hiệp cấp.

Qua xem xét hồ sơ do Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một cung cấp, Sở Tư pháp nhận thấy nội dung xin ý kiến chưa rõ ràng, cụ thể. Do đó, để có cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp nêu rõ nội dung khó khăn, vướng mắc, nội dung cần xin ý kiến trong văn bản xin ý kiến.

2. Trường hợp thứ hai: Trường hợp bà Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 07/02/1990, giới tính Nữ, nơi thường trú: 39/37, tổ 37, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có yêu cầu thay đổi chữ đệm, tên trong Giấy khai sinh từ Phạm Thị Ngọc Trinh thành Phạm Ngọc Minh trong Giấy khai sinh số 59, do UBND phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đăng ký ngày 31/3/1993. Lý do: Bà Phạm Thị Ngọc Trinh có ngoại hình giống nam giới nên khi sử dụng tên gọi này gây khó khăn cho bản thân trong cuộc sống, công việc hàng ngày, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Về vấn đề này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Quyền thay đổi họ tên là quyền dân sự của công dân, cá nhân được phép yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ tên khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015. Điều 26 Luật hộ tịch năm 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch gồm: Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

Căn cứ quy định trên, mặc dù bà Phạm Thị Ngọc Trinh chưa chuyển đổi giới tính nhưng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra, xác minh nếu nội dung thông tin trình bày của bà Trinh là đúng (khi sử dụng tên hiện tại gây tâm lý mặc cảm, gây khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, trong các giao dịch dân sự, ảnh hưởng đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của bà Trinh) thì vận dụng quy định tại Khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự và pháp luật về hộ tịch cho phép bà Phạm Thị Ngọc Trinh thay đổi tên thành Phạm Ngọc Minh.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết cần thông tin, tuyên truyền cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch về hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định Số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

CV_2389_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 2274/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 01/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐTVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 2274/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 01/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2022 10:00 PMNoĐã ban hành

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1104/HTQTCT-HT ngày 25/11/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn, Sở Tư pháp đề nghị  UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chủ động thực hiện các hướng dẫn về việc rà soát dữ liệu trong CSDLHTĐT với sổ hộ tịch theo các Công văn Bộ Tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã hướng dẫn[1]

2. Rà soát, thống kê đánh giá tình trạng Sổ hộ tịch và số lượng dữ liệu hộ tịch tương ứng hiện đang lưu giữ, phối hợp với cơ quan công an triển khai việc nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQGVDC.

(Việc phối hợp nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQGVDC chỉ thực hiện đối với 04 loại Sổ hộ tịch cơ bản (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi), do đó, đối với các loại Sổ hộ tịch khác vẫn cần thực hiện số hóa, quy trình số hóa này cần lưu ý sử dụng dữ liệu hộ tịch đã được nhập trên nền tảng CSDLQGVDC và được gán số định danh cá nhân để giảm bớt thao thác nhập dữ liệu).

3. Phối hợp với cơ quan công an cấp xã thực hiện việc kiểm tra, xác minh, xử lý đối với những trường hợp dữ liệu hộ tịch có sai khác trong CSDLHTĐT, CSDLQGVDC theo hướng dẫn tại Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC ngày 09/11/2022.​

[1] Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày 22/02/2022, Công văn số 354/HTQTCT-HT ngày 13/5/2022, Công văn số 691/HTQTCT-HT ngày 23/8/2022

CV_2274_HCTP.signed.pdf

Công văn số 1104HTQTCT-HT.pdf

Quy trình số 1050HTQTCT-QLHC.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Bình Dương: Phấn đấu hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch dân cư trước 31/12/2022Tin ngành tư pháp; Thông báoTinBình Dương: Phấn đấu hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch dân cư trước 31/12/2022/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2022-11/SO HOA HO TICH TREN CSDLQG VE QC_Key_23112022095415.PNG
11/23/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
TTĐT - ​Chiều 22-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nề​n tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​
​Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 và bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 101 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã trên toàn tỉnh.
Tại hội nghị, bà Nguyễn Anh Hoa đã triển khai Kế hoạch số 143/KH-TCTĐA06 ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQG về dân cư. 
Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Đề án 06. Tập trung nguồn lực để tiến hành nhập dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch được lưu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/6/2017 trở về trước trên nền tảng CSDLQG về dân cư để làm cơ sở cho việc làm sạch dữ liệu theo Kế hoạch số 1120/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian. 
 

Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQG về dân cư


Theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Đề án 06, các văn bản triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về tầm quan trọng, hiệu quả và lợi ích của Đề án 06.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với A05, A06, C06 - Bộ Công an, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá địa điểm phù hợp để triển khai lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho việc nhập dữ liệu; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức. Thời gian hoàn thành trước 23/11/2022. 

Chủ tịch UBND cấp xã thành lập 01 hoặc một số Tổ nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQG về dân cư để thực hiện nhập dữ liệu (thành phần gồm cán bộ Công an cấp xã, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, Đoàn Thanh niên, lực lượng Quân sự cấp xã, giáo viên, sinh viên...). Việc nhập dữ liệu thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai thực hiện thí điểm trên địa bàn TX.Tân Uyên từ ngày 23/11/2022 đến ngày 30/11/2022. Sau đó triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh từ ngày 01/12/2022, phấn đấu hoàn thành việc nhập dữ liệu xong trước ngày 31/12/2022.
 

Đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, Bộ Công an hướng dẫn sử dụng phân hệ sổ hộ tịch DC01 mở rộng


Cũng tại hội nghị, đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã hướng dẫn sử dụng phân hệ sổ hộ tịch trên phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) mở rộng. Rút kinh nghiệm qua triển khai mô hình thí điểm tại tỉnh Thái Nguyên, đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư lưu ý các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn thông tin; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ Công an và Tư pháp – Hộ tịch cấp xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội n​ghị​​


Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc số hoá dữ liệu hộ tịch sẽ góp phần đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống", tạo nền tảng để phát triển Đề án 06. Bên cạnh đó, việc số hóa hộ tịch sẽ tích hợp đầy đủ các thông tin cá nhân, giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình làm việc, giải quyết các thủ tục pháp luật, pháp lý, hành chính một cách hiện đại và nhanh chóng. Ông đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, đảm bảo việc nhập dữ liệu tại các xã, phường, thị trấn hoàn thành đúng tiến độ, thời gian đề ra.
Nguồn: www.binhduong.gov.vn
FalseVăn phòng Sở
Công văn số 2106/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 08/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tửVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 2106/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 08/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/16/2022 10:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Công văn số 985/HTQTCT-HT ngày 02/11/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Để việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân được đồng bộ, thống nhất, tránh phát sinh lỗi, để nghị Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện và tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ gửi yêu cầu cấp Số định danh cá nhân đối với những trường hợp đăng ký khai sinh mới cho trẻ em, có ngày sinh từ ngày 01/01/2016 đến nay; không gửi yêu cầu cấp số định danh cá nhân đối với những trường hợp nhập lại thông tin đăng ký khai sinh đã có trong Sổ đăng ký khai sinh (số hóa Sổ hộ tịch), đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mà thay thế bằng thao tác sử dụng hàm (API) tra cứu số định danh cá nhân khi có hướng dẫn triển khai trên hệ thống.

- Thực hiện thao tác "Gửi xin số định danh cá nhân" đối với những trường hợp "có lỗi ngày sinh trước ngày 01/7/2021" theo hướng dẫn trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử; tuyệt đối không nhập lại trường hợp hồ sơ đang báo lỗi, làm phát sinh dữ liệu trùng.

- Đối với trường hợp đã cấp Giấy khai sinh mà chưa có số định danh cá nhân, nay đã được cấp thì thực hiện bổ sung số định danh cá nhân theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

CV_2106_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1966/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 20/10/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1966/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 20/10/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2022 1:00 PMNoĐã ban hành

​          Sở Tư pháp nhận được Công văn số 299/TP-TH ngày 06/5/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Thuận An về việc giải quyết yêu cầu thay đổi hộ tịch của bà Lê Thị Ngọc Mai. Qua nghiên cứu quy định của pháp luật, Sở Tư pháp nhận thấy pháp luật chưa quy định cụ thể về nội dung này và trong quá trình thực hiện gặp khó khăn khi hướng dẫn, giải quyết yêu cầu của người dân. Vì vậy, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1046/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 17/6/2022 đến Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ.

          Ngày 07/10/2022, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 876/HTQTCT-HT ngày 06/10/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Theo đó, đối với trường hợp cụ thể của bà Lê Thi Ngọc Mai, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có văn bản trao đổi với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học – Tòa án nhân dân tối cao về thẩm quyền giải quyết của Tòa án đối với vụ việc trên. Sở Tư pháp sẽ thông tin, hướng dẫn đến Phòng Tư pháp Thuận An ngay sau khi nhận được phản hồi của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

            (Gửi kèm theo Công văn số 876/HTQTCT-HT ngày 06/10/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).

CV_1966_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1343/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 26/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1343/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 26/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2022 6:00 PMNoĐã ban hành

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp gửi đến Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố bản sao Công văn số 237/CNTT-PM&CSDL ngày 25/05/2022 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp

CV_1343_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1181/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 06/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ xác nhận tình trạng hôn nhânVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1181/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 06/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ xác nhận tình trạng hôn nhân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/20/2022 1:00 PMNoĐã ban hành

​Sở Tư pháp nhận được Công văn số 441/HTQTCT-HT ngày 07/6/2022 của Cục Hộ tịch Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài.

Sở Tư pháp gửi đến Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố bản sao Công văn số 441/HTQTCT-HT ngày 07/6/2022 của Cục Hộ tịch Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn.

CV_1181_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn V/v phối hợp báo cáo tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Đề cương báo cáoThông báoTinCông văn V/v phối hợp báo cáo tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Đề cương báo cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/6/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 852/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 19/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi người giám sát giám hộVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 852/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 19/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi người giám sát giám hộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố về việc thay đổi người giám sát giám hộ theo Công văn số 334/HTQTCT-HT ngày 05/5/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp .​

Tải file Công vănCV_852_STP-HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 326/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 08/3/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 326/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 08/3/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/19/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

Qua theo dõi, Sở Tư pháp nhận thấy có một số cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn lúng túng khi thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch, cụ thể giấy tờ chứng minh về nơi cư trú theo Luật Cư trú. Để bảo đảm thực hiện thống nhất quy định pháp luật về hộ tịch, cư trú trong giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch, trong giai đoạn chuyển tiếp (giai đoạn Cơ sở dữ liệu điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được vận hành), Sở Tư pháp hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố một số nội dung. 

CV_326_STP-HCTP.signed.pdf​​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 495/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 04/4/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn hồ sơ ghi chú ly hônVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 495/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 04/4/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn hồ sơ ghi chú ly hôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/10/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 228/STP-HCTP ngày 16/02/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 228/STP-HCTP ngày 16/02/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông tư 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyếnVăn bản điều hànhTinThông tư 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ đăng ký hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngTin ngành tư phápTinHội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ đăng ký hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-12/hoi thao unicef 01 ok_Key_15122021163102.jpg
12/3/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tổ chức theo hình thức trực tuyến "Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 29 - 30 tháng 11 năm 2021, tập trung tại điểm cầu Hà Nội và kết nối trực tuyến với các điểm cầu địa phương. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở Tư pháp, Phòng Hành chính tư pháp thuộc Sở, Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch của 5 tỉnh thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam.

Nội dung Hội nghị tập huấn tập trung chủ yếu vào nghiệp vụ đăng ký khai sinh, trong đó chú trọng đăng ký khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (như trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài, trẻ em cư trú tại khu vực biên giới…). Đồng thời, hội nghị còn tập huấn về nghiệp vụ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên môi trường điện tử, cũng như các việc hộ tịch khác liên quan đến trẻ em (như giám hộ, nhận cha mẹ con, nuôi con nuôi…). Qua đó góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

hoi thao unicef 02 ok.jpg


Thông qua các chuyên đề chuyên sâu, các báo cáo viên (gồm Lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) đã cung cấp cho lớp học những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn để xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến đăng ký khai sinh cho các đối tượng trẻ em. Các học viên đã sôi nổi thảo luận và nêu nhiều vướng mắc để được Lãnh đạo Cục cho ý kiến hướng dẫn, tháo gỡ. Trong đó tập trung vào những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ đăng ký khai sinh cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (như trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài, trẻ em cư trú tại khu vực biên giới…); việc đăng ký nuôi con nuôi; thay đổi, bổ sung hộ tịch của con nuôi; đăng ký giám hộ và đăng ký nhận cha, mẹ, con đối với trẻ em; liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi v.v…

 hoi thao unicef 03 ok.jpg


Thông qua chương trình của hội nghị tập huấn, đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đăng ký khai sinh trực tuyến và việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin khai sinh của trẻ em trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, hội nghị còn cập nhật các quy định pháp luật mới nhất về đăng ký khai sinh và các việc hộ tịch khác liên quan đến trẻ em. Hội nghị là cơ hội tốt để những người tham dự thông tin, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Từ đó, Lãnh đạo Cục có hướng dẫn, giúp cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của việc đăng ký khai sinh đối với trẻ em, nắm bắt các quy định pháp luật, nhất là các quy định pháp luật mới được ban hành theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Từ đó có thể tránh được những sai sót trong quá trình giải quyết các yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân nói chung và yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em nói riêng. Trên cơ sở đó bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh và xác định quốc tịch của trẻ em đã được ghi nhận trong Công ước quyền trẻ em năm 1990, các văn kiện pháp luật quốc tế và nhiều văn bản pháp luật trong nước.


Dự kiến lớp tập huấn (trực tuyến) thứ hai về nghiệp vụ đăng ký khai sinh sẽ được tổ chức cho 05 tỉnh thuộc 03 miền Bắc, Trung, Nam vào các ngày 6 - 7/12/2021./.

Tác giả: Lò Thuỳ Linh

Nguồn: moj.gov.vn​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Hội thảo trực tuyến “Đánh giá kết quả 5 năm triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024”Tin ngành tư phápTinHội thảo trực tuyến “Đánh giá kết quả 5 năm triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024”/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-12/crvs 23_Key_15122021122057.11 01_Key_15122021122057.jpg
11/30/2021 1:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 23/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 (Chương trình CRVS – Civil registration and Vital Statistics). Tính đến nay, Chương trình CRVS đã được triển khai thực hiện được gần 05 năm trên toàn quốc, với sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành có liên quan ở Trung ương và tất cả các địa phương.

Để đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian qua, đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề ra giải pháp bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn còn lại của Chương trình CRVS, trong khuôn khổ hợp tác với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) đã tổ chức Hội thảo "Đánh giá kết quả 5 năm triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024".

crvs 23.11 03.jpg 


Hội thảo được tổ chức vào ngày 23/11/2021 theo hình thức trực tuyến, tập trung tại điểm cầu Hà Nội, có kết nối trực tuyến với các điểm cầu của 29 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội thảo do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đồng chủ trì.


Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan Trung ương như Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Ngoại giao, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế; Cục Kế hoạch tài chính; Cục Công nghệ thông tin; Cục Con nuôi) và đại diện Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Tham dự Hội thảo ở đầu cầu nước ngoài có ông Romain Santon, Phó Giám đốc phụ trách Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức Vital Strategies. Đại diện các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ngân hàng thế giới (World Bank), Quỹ Nhi đồng (UNICEF), Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), đại diện EU, Tổ chức Family International Health (FHI360) cũng được mời tham dự.

crvs 23.11 04.jpg 

Hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu: (i) Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình CRVS trên toàn quốc; (ii) Chia sẻ nội dung Báo cáo kết quả rà soát khuôn khổ pháp lý về đăng ký và thống kê hộ tịch; Báo cáo đề xuất quy trình cải tiến thống kê khai sinh, khai tử; (iii) Thông tin tóm tắt kết quả tham dự Hội nghị Bộ trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (lần thứ 2) về đăng ký và thống kê hộ tịch (được tổ chức theo hình thức trực tuyến diễn ra từ ngày 16-19/11/2021 tại Bangkok, Thái Lan) và (iv) thảo luận một số giải pháp bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn còn lại của Chương trình CRVS.

crvs 23.11 02.jpg 

​​​

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định quyền đăng ký hộ tịch là quyền nhân thân cơ bản của con người. Về cơ bản, pháp luật hộ tịch của Việt Nam đã thừa nhận và bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch cho tất cả mọi người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt về quốc tịch, dân tộc, tôn giáo hay nơi cư trú; bảo đảm mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác. Trên tinh thần đó, mỗi năm có hàng triệu trẻ em được đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân. Tỷ lệ đăng ký khai sinh ở Việt Nam trong các năm qua luôn đạt trên 98%.


Để đạt được những mục tiêu quan trọng đặt ra trong Chương trình CRVS, trong suốt 05 năm vừa qua, công tác đăng ký hộ tịch đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá đồng bộ của các cấp, các ngành và có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Thể chế đăng ký, quản lý hộ tịch cơ bản đã đầy đủ; phương thức đăng ký, quản lý hộ tịch thông qua việc bước đầu xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã hình thành, với trọng tâm là Phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử dùng chung miễn phí đã được triển khai thống nhất tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; năng lực của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch các cấp từng bước được kiện toàn và nâng cao chất lượng; nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng ký hộ tịch, nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch được nâng lên.

crvs 23.11 05.jpg 


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, Thứ trưởng nhận định công tác đăng ký, thống kê hộ tịch còn gặp những khó khăn, thách thức như: hệ thống pháp luật về hộ tịch, quốc tịch tuy đã được ban hành đầy đủ, nhưng chưa có các quy định riêng phù hợp để giải quyết đăng ký hộ tịch, xác định quốc tịch cho nhóm dân cư khó tiếp cận, dễ bị tổn thương; nguồn lực triển khai Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch còn hạn chế; năng lực của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt, trong các đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua đã cho thấy khả năng ứng phó trong công tác đăng ký hộ tịch thông qua phương thức trực tuyến còn nhiều lúng túng, hạn chế.


Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Hội thảo tập trung đánh giá một cách khách quan, toàn diện các kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch, đồng thời nhận diện đầy đủ những khó khăn, thách thức đang đặt ra để có những giải pháp khả thi, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Chương trình hành động trong những năm còn lại. Qua đó, khẳng định sự hội nhập, vai trò, vị trí của Việt Nam trong khu vực trong hoạt động bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người dân nói riêng, quyền cơ bản của con người nói chung nhằm hướng đến mục tiêu "Không ai bị bỏ lại phía sau".


Hội thảo đã cung cấp những thông tin, điểm lại những dấu ấn quan trọng trong 05 năm nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình CRVS. Theo đó, với vai trò là Cơ quan đầu mối quốc gia về CRVS, Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) đã chủ trì, phối hợp, đôn đốc các Bộ, ngành có liên quan ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) triển khai thực chất, có hiệu quả Chương trình CRVS; đưa việc triển khai Chương trình CRVS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của ngành Tư pháp; tham gia và cung cấp các kết quả triển khai đáng khích lệ của Việt Nam tại các diễn đàn, Hội thảo, hoạt động của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đặc biệt, kết quả đáng chú ý nhất đó là việc hiện đại hóa từng bước phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch; đẩy mạnh đăng ký hộ tịch trực tuyến với trọng tâm là xây dựng Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử và Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp Số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh.

crvs 23.11 07.jpg 


Tính đến hết ngày 23/11/2021, tất cả cơ quan đăng ký hộ tịch tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chính thức áp dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp. Về dữ liệu, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã ghi nhận có: 21.246.221 dữ liệu khai sinh với 6.486.428 dữ liệu khai sinh đủ điều kiện, đã được Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp số định danh cá nhân; 2.742.809 dữ liệu khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi đã được chuyển thành công sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để cấp thẻ Bảo hiểm y tế; 4.247.455 dữ liệu kết hôn; 5.145.840 dữ liệu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 3.010.027 dữ liệu khai tử với 9.572 ghi nguyên nhân tử vong vì Covid-19; 83.269 trường hợp nhận cha mẹ con; 11.245 trường hợp đăng ký giám hộ; 9.626 trường hợp đăng ký nhận nuôi con nuôi; 493.507 dữ liệu cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

crvs 23.11 08.jpg 


Hội thảo về cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình CRVS cùng những tồn tại, hạn chế, thách thức cần khắc phục trong thời gian tới về công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, nhất là việc tìm ra giải pháp để nâng cao tỷ lệ đăng ký khai tử, nâng cao chất lượng số liệu thống kê hộ tịch.

Theo dự thảo Báo cáo với số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy ở Việt Nam, tỷ lệ người chết được đăng ký khai tử ước tính chỉ chiếm khoảng trên 60% và hầu hết đều chưa tiến hành xác định nguyên nhân tử vong theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng sông nước, vùng vạn đò, hầu hết các gia đình có người thân qua đời không đi đăng ký khai tử, thậm chí có trường hợp chết đã trên 20 năm mới yêu cầu khai tử. Ngoài ra, việc xác định tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử cũng là một thách thức lớn, hầu hết các địa phương chưa xác định được tỷ lệ này hoặc có đưa ra tỷ lệ này nhưng đều là những con số bất hợp lý do chưa thống nhất được cách tính và khoanh vùng tính số liệu chưa chính xác. Đồng thời, hiện nay chưa có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các ngành Tư pháp, Y tế, Thống kê, Công an dẫn đến dữ liệu thống kê chưa đầy đủ, thống nhất và thiếu hiệu quả, lãng phí nguồn lực.

crvs 23.11 06.jpg 


Để đạt được những mục tiêu về đăng ký khai sinh, kết hôn và khai tử, bảo đảm nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình CRVS, hội thảo đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất, trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong việc cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu điện tử hiện có; chia sẻ dữ liệu liên ngành; thống nhất cách xác định tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử, bảo đảm chất lượng dữ liệu thống kê hộ tịch; tăng cường việc đăng ký hộ tịch trực tuyến, đặc biệt là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, bảo đảm thuận lợi cho người dân, thích ứng linh hoạt với bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...; đặc biệt là tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực đăng ký và thống kê hộ tịch, nhằm bảo đảm khuôn khổ pháp lý điều chỉnh lĩnh vực này thường xuyên được cập nhật, hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng để triển khai thực hiện tích cực, sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra./.

Tác giả: Lò Thuỳ Linh

 Nguồn: moj.gov.vn

 

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1506/STP-HCTP ngày 03/11/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịchThông báoTinCông văn số 1506/STP-HCTP ngày 03/11/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện quy định tại Luật Hộ tịch; Kế hoạch số 1261/KH-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tổ chức thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Năm 2018 - 2019, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện, đảm bảo đến trước ngày 31/12/2019, 100% cán bộ làm công tác hộ tịch đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch (khoảng 180 công chức làm công tác hộ tịch đã được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch).

Hiện nay, Sở Tư pháp được biết, một số cán bộ làm công tác hộ tịch đã được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch đã luân chuyển, điều động, nghỉ việc, thôi việc. Do vậy, UBND cấp xã đã bố trí mới công chức làm công tác hộ tịch nhưng chưa đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 72 và khoản 3 Điều 76 của Luật Hộ tịch.

Để đảm bảo công chức làm công tác hộ tịch được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp cấp huyện thông báo đến UBND cấp xã trên địa bàn về việc Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ hộ tịch năm 2021" để địa phương bố trí cử công chức tham dự Lớp bồi dưỡng nói trên.

 Lưu ý: Theo Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện, thì Bộ Tư pháp giao Học viện Tư pháp và 05 trường Trung cấp Luật: Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột (nay Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk); Trung cấp Luật Vị Thanh (nay Cao đẳng Luật miền Nam) tổ chức bồi dưỡng theo Chương trình đã được ban hành và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.

Kèm theo Công văn: CV_1506_STP-HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1461/STP-HCTP ngày 27/10/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc gia hạn thời gian nhận Giấy chứng nhận kết hôn tại UBND cấp huyện và đăng ký khai tử cho các trường hợp tử vong do Covid-19Văn bản hướng dẫn nghiệp vụCông văn số 1461/STP-HCTP ngày 27/10/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc gia hạn thời gian nhận Giấy chứng nhận kết hôn tại UBND cấp huyện và đăng ký khai tử cho các trường hợp tử vong do Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2021 12:00 AMNoĐã ban hành

Qua theo dõi và qua thông tin phản ánh của một số cơ quan liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương, cụ thể là: việc trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; việc tiếp nhận giấy tờ trong hồ sơ đăng ký khai tử; việc đăng ký khai tử lưu động...

Để việc triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Sở Tư pháp gửi đến Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố bản sao Công văn số 897/HTQTCT-HT ngày 21/10/2021 của Cục Hộ tịch Quốc tịch, Chứng thực – Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ đối với một số việc đăng ký hộ tịch bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Kèm theo Công văn: CV_1461_STP-HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1363/STP-HCTP ngày 06/10/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số ĐDCN khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm ĐKKS điện tửVăn bản hướng dẫn nghiệp vụCông văn số 1363/STP-HCTP ngày 06/10/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số ĐDCN khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm ĐKKS điện tử/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2021 12:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 3160/BTP-CNTT ngày 13/9/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số ĐDCN khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm ĐKKS điện tử, theo đó, Bộ Tư pháp cho biết:

Từ ngày 01/7/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành nên việc kết nối với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để cấp số định danh cá nhân đã được thực hiện theo mô hình mới, thông qua Trục NGSP của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc tiếp nhận số định danh cá nhân cho các dữ liệu khai sinh được cập nhật vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử đã phát sinh một số vướng mắc cho các Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã như:

- Khi thực hiện đăng ký khai sinh, nhiều trường hợp do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa trả ngay số định danh cá nhân cho công dân theo quy định, thậm chí Cơ quan đăng ký hộ tịch phải chờ sau nhiều ngày mới nhận được số định danh cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em, các địa phương đã thực hiện việc cấp Giấy khai sinh chưa có số định danh cá nhân (Giấy khai sinh này vẫn được xem là hợp lệ) cho công dân;

- Từ ngày 01/7/2021 đến nay, Bộ Công an tạm thời chưa tiếp nhận các thông tin điều chỉnh dữ liệu khai sinh trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (do chỉnh sửa sai sót hoặc do thực hiện thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc...) để cập nhật, đồng bộ vào thông tin công dân tương ứng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, trong thực tiễn xảy ra tình trạng sai lệch thông tin giữa thông tin khai sinh và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trước thực trạng nêu trên và căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp, để việc nhập dữ liệu đăng ký khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử và tiếp nhận số định danh cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thuận lợi, hạn chế các vướng mắc phát sinh, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện một số nội dung.

Kèm theo Công văn: CV_1363_STP-HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1050/STP-HCTP ngày 14/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại Việt NamVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1050/STP-HCTP ngày 14/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 617/HTQTCT-HT ngày 09/7/2021 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Sở Tư pháp gửi đến Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố bản sao Công văn số 617/HTQTCT-HT ngày 09/7/2021 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn.

Kèm theo Công văn: CV_1050_STP-HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1151/STP-HCTP ngày 05/8/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn công tác đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1151/STP-HCTP ngày 05/8/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

Qua theo dõi công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương, Sở Tư pháp nhận được phản ánh của một số cán bộ làm công tác tư pháp hộ tịch về thực tiễn khi triển khai cấp Thẻ căn cước công dân đã phát sinh trường hợp sai lệch thông tin giữa CMND/Thẻ CCCD với Hộ khẩu hoặc trong các giấy tờ này chỉ có thông tin về năm sinh mà không có thông tin về ngày, tháng sinh, nên cơ quan công an đã yêu cầu người dân phải đi đăng ký lại khai sinh hoặc bổ sung hộ tịch dẫn đến phát sinh số lượng lớn yêu cầu đăng ký lại khai sinh, bổ sung hộ tịch. Vấn đề này, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp chủ động phối hợp với cơ quan công an trong việc giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân, bảo đảm thuận lợi, đúng quy định pháp luật.

Kèm theo Công văn: CV_1151_STP-HCTP_0001.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 752/STP-HCTP ngày 21/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 752/STP-HCTP ngày 21/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/8/2021 8:00 AMNoĐã ban hành

Qua theo dõi tình hình công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương, Sở Tư pháp nhận được phản ánh của một số Phòng Tư pháp về việc gặp khó khăn đối với trường hợp xác định quê quán trong Giấy khai sinh và việc xác minh lưu giữ sổ hộ tịch. Để giải quyết những khó khăn trên, sau khi xin ý kiến Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố 

Kèm theo Công văn: CV_752_STP-HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 919/STP-HCTP ngày 18/6/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện việc đăng ký lại khai sinhVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 919/STP-HCTP ngày 18/6/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện việc đăng ký lại khai sinh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/6/2021 12:00 PMNoĐã ban hành

Qua theo dõi công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, Sở Tư pháp nhận được phản ánh của người dân cũng như khó khăn, vướng mắc của cán bộ làm công tác hộ tịch tại địa phương khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký lại khai sinh cho người lớn tuổi. Qua nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan, Sở Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố .

Kèm theo Công văn: CV_919_STP-HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 451/STP-HCTP ngày 01/4/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thông báo tình hình lưu trữ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông báoTinCông văn số 451/STP-HCTP ngày 01/4/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thông báo tình hình lưu trữ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/1/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

Trong thời gian qua, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương nhận được tương đối nhiều Công văn đề nghị xác minh việc lưu trữ sổ hộ tịch của cơ quan đăng ký hộ tịch tại một số địa phương hoặc đơn yêu cầu trích lục khai sinh, kết hôn của những cá nhân trước đây đã đăng ký tại tỉnh Bình Dương.

Nhằm tạo điều kiện cho UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn không phải có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch - nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây để xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp thông báo đến Quý cơ quan nội dung sau:

Hiện nay, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương không còn lưu trữ Sổ hộ tịch trước năm 1975.

​Kèm theo Công văn: CV_451_STP-HCTP.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 786/STP-HCTP ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc khảo sát, thu thập, phân loại các việc hộ tịch, loại sổ hộ tịch (sổ hộ tịch giấy) cần chuyển đổiVăn bản điều hànhTinCông văn số 786/STP-HCTP ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc khảo sát, thu thập, phân loại các việc hộ tịch, loại sổ hộ tịch (sổ hộ tịch giấy) cần chuyển đổi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2021 12:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện kế hoạch số 1828/KH-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Để từng bước xây dựng và tạo lập cơ sở dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội dung.

Kèm theo Công văn: CV_786_STP-HCTP.signed.pdf

                                 Ke_hoach_khao_sat_BD.xlsx

                                 Bao_cao_khao_sat_cap_xa.docx

                                 Bao_cao_khao_sat_cap_huyen.docx

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 813/STP-HCTP ngày 01/6/2021 của Sở tư Pháp tỉnh Bình Dương về hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 813/STP-HCTP ngày 01/6/2021 của Sở tư Pháp tỉnh Bình Dương về hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/15/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

     ​Qua theo dõi công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, Sở Tư pháp nhận được một số khó khăn, vướng mắc của cán bộ làm công tác hộ tịch tại địa phương khi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục như: cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã sống chung với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987; giám sát giám hộ.       Qua nghiên cứu các quy định của pháp luật liê​n quan; các văn bản hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp đã có công văn hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố các nội dung trên để đảm bảo thực hiện thống nhất trên phạm vi tỉnh.

Kèm theo Công văn : CV_813_STP-HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
KẾ HOẠCH SỐ 1828/KH-UBND VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SỐ HÓA SỔ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNGVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtKẾ HOẠCH SỐ 1828/KH-UBND VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SỐ HÓA SỔ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-05/11_Key_18052021150157.jpg
Ngày 05 tháng 05 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1828/KH-UBND về việc triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5/18/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

    Ngày 05 tháng 05 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1828/KH-UBND về việc triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, việc số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo 05 giai đoạn, cụ thể:

- Giai đoạn 1: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến ngày đến hết ngày 30/5/2017 (trước ngày các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương triển khai Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp).

- Giai đoạn 2: Số hóa các sổ hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 2006 đến hết năm 2015).

- Giai đoạn 3: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký theo quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 1999 đến năm 2006).

- Giai đoạn 4: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 1976 đến năm 1999.

- Giai đoạn 5: Số hóa các sổ hộ tịch đã đăng ký từ năm 1975 trở về trước.

   Kế hoạch thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh nhằm chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số theo hướng hình thành hệ thống thông tin hộ tịch với cấu trúc chuẩn tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch và giải quyết thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch trực tuyến, có khả năng kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan; đồng thời hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh và kết nối cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm tối đa lợi ích của người dân.

Đính kèm Kế hoạch số 1828/KH-UBND​ ​​1828-KH.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 444/STP-HCTP ngày 01/42021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc lưu trữ Sổ hộ tịch Văn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 444/STP-HCTP ngày 01/42021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc lưu trữ Sổ hộ tịch /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/5/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio