Hộ tịch
 
​Một số điểm mới của Thông tư số 04/2020/TT-BTP về hộ tịchBắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/7/2020, Thông tư số 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, góp phần khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.Theo đó, Thông ...
 
​Công chức tư pháp hộ tịch phải có bằng trung cấp luật trở lên?Để khắc phục những yếu kém, hạn chế trong đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch hiện nay, Luật Hộ tịch đã nêu rõ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh này.Điều kiện trở thành công chức tư pháp hộ tịch hiện nayTheo quy định tại Điều 72 Luật Hộ tịch hiện hành, công chức làm công tác hộ tịch gồm: Công chức tư pháp, hộ tịch ở cấp xã, ở ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Mẫu giấy tờ, sổ hộ tịch theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp NewVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinMẫu giấy tờ, sổ hộ tịch theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịchNewVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinThông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Một số điểm mới của Thông tư số 04/2020/TT-BTP về hộ tịchNewVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinMột số điểm mới của Thông tư số 04/2020/TT-BTP về hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số điểm mới của Thông tư số 04/2020/TT-BTP về hộ tịch


Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/7/2020, Thông tư số 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, góp phần khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

Theo đó, Thông tư 04/2020 có một số điểm mới nổi bật sau đây:

- Không đặt tên con quá dài, khó sử dụng

Cụ thể, việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán của con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.

- Quy định mới về giá trị sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hiện hành, Khoản 1 Điều 23 Nghị định 123/2015 thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

Thông tư 04/2020 quy định chi tiết hơn: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Ví dụ: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp ngày 03/02/2020 nhưng ngày 10/02/2020, người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký kết hôn thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 10/02/2020.

- Ông bà không cần giấy ủy quyền khi khai sinh cho cháu

Theo đó, trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.

Hiện hành, trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

- Hướng dẫn chi tiết việc xác minh trong thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Cụ thể, việc xác minh trong thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật hộ tịch, khoản 1 Điều 31 Nghị định 123/2015 được thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn.

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của bên nam, bên nữ hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn thì Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan có liên quan xác minh làm rõ.

Trong quá trình thẩm tra, xác minh hồ sơ, nếu thấy cần thiết, Phòng Tư pháp làm việc trực tiếp với các bên để làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục đích kết hôn.

- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con đơn giản hơn

Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật Hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

+ Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều này thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2020, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

Hiện hành, ngoài văn bản cam đoan có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng, còn phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

- Bổ sung quy định về cải chính hộ tịch

Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

Sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Việc cải chính nội dung đăng ký khai tử thuộc thẩm quyền của cơ quan đã đăng ký khai tử, theo đề nghị của người có trách nhiệm đăng ký khai tử quy định tại Điều 33 Luật hộ tịch.

Nguồn: thuvienphapluat.vn​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 576/TB-HVTP ngày 11/6/2020 của Học viện Tư pháp về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện (đợt 2)Thông báoTinCông văn số 576/TB-HVTP ngày 11/6/2020 của Học viện Tư pháp về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện (đợt 2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/18/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
cập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTincập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/16/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Ghi quốc tịch trong Giấy khai sinh và thẩm quyền đăng ký lại việc sinh, tử, kết hônVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinGhi quốc tịch trong Giấy khai sinh và thẩm quyền đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/14/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịchVăn bản điều hànhTinThông báo tổ chức lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 188/STP-HCTP ngày 14/02/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi tài khoản người dùng trên Phần mềm hộ tịch của Bộ Tư phápVăn bản điều hànhTinCông văn số 188/STP-HCTP ngày 14/02/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi tài khoản người dùng trên Phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/24/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công chức tư pháp hộ tịch phải có bằng trung cấp luật trở lên?Văn bản điều hànhTinCông chức tư pháp hộ tịch phải có bằng trung cấp luật trở lên?/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2019 8:00 PMNoĐã ban hành

Công chức tư pháp hộ tịch phải có bằng trung cấp luật trở lên?

Để khắc phục những yếu kém, hạn chế trong đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch hiện nay, Luật Hộ tịch đã nêu rõ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh này.


Điều kiện trở thành công chức tư pháp hộ tịch hiện nay

Theo quy định tại Điều 72 Luật Hộ tịch hiện hành, công chức làm công tác hộ tịch gồm: Công chức tư pháp, hộ tịch ở cấp xã, ở phòng tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong đó, điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành công chức tư pháp hộ tịch cấp xã gồm:

- Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch;

- Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc.

Với công chức làm việc ở Phòng tư pháp thì phải có trình độ cử nhân luật trở lên và được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

Do đó, yêu cầu tối thiểu về trình độ đào tạo để có thể trở thành công chức tư pháp, hộ tịch là phải có bằng trung cấp luật trở lên.

Như vậy, từ ngày 01/01/2016, người có thẩm quyền chỉ được bố trí, tuyển dụng mới người có đủ tiêu chuẩn đã nêu ở trên làm công tác hộ tịch.

h.jpg 
Tiêu chuẩn trở thành công chức tư pháp, hộ tịch (Ảnh minh họa)

 

Sắp tới, công chức tư pháp, hộ tịch có thể do 2 người đảm nhiệm?

Theo quy định hiện nay, tại Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng xã, phường, thị trấn thì có 02 chức danh được bố trí 02 người đảm nhiệm:

- Chức danh văn hóa, xã hội;

- Chức danh địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường (với các xã) hoặc địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (với các phường, thị trấn).

Tuy nhiên, hiện nay, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn cán bộ, công chức cấp xã trong đó có đề xuất thêm 02 chức danh cấp xã có thể bố trí 02 người đảm nhiệm là chức danh tư pháp, hộ tịch và văn phòng, thống kê.

Dù vậy, vẫn phải bảo đảm tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn bằng hoặc thấp hơn số lượng quy định tại Điều 4 Nghị định 92/2009 sửa đổi năm 2019:

- Loại xã cấp 1: Tối đa 23 người;

- Loại xã cấp 2: Tối đa 21 người;

- Loại xã cấp 3: Tối đa 19 người.

Lưu ý rằng: Những chức danh công chức cấp xã bố trí 02 người đảm nhiệm, khi tuyển dụng, ghi hồ sơ lý lịch và sổ bảo hiểm xã hội phải thống nhất theo đúng tên gọi của chức danh công chức cấp xã.

Như vậy, nếu dự thảo này được thông qua, công chức tư pháp, hộ tịch có thể được bố trí 02 người đảm nhiệm.

Nguồn: luatvietnam.vn

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Hướng dẫn gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi sang cơ quan bảo hiểm xã hộiVăn bản điều hànhHướng dẫn gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi sang cơ quan bảo hiểm xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 1994/STP-HCTP ngày 30/10/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiVăn bản điều hànhTinCông văn số 1994/STP-HCTP ngày 30/10/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Liên thông dữ liệu hộ tịch, cấp BHYT cho trẻ dưới 6 tuổiVăn bản điều hànhTinLiên thông dữ liệu hộ tịch, cấp BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

Liên thông dữ liệu hộ tịch, cấp BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Đây là nội dung nổi bật nêu tại Công văn 2823/BTP-CNTT do Bộ Tư pháp ban hành gửi các Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, vừa qua, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp thành công với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi từ hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch với hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Liên thông dữ liệu hộ tịch, cấp BHYT
Liên thông dữ liệu hộ tịch, cấp BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi (Ảnh minh họa)


Việc này cho phép UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện có thể gửi dữ liệu đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 06 tuổi sang cơ quan BHXH để xử lý một số thủ tục cần thiết trước khi chính thức nhận Tờ khai đăng ký cấp thẻ BHYT và trích lục khai sinh.

Việc làm này giúp các địa phương giảm được rất nhiều trùng lặp thông tin hộ tịch trên hệ thống phần mềm và giúp quá trình đăng ký khai sinh cũng như đăng ký cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Như vậy, nếu địa phương có nhu cầu triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi thì có thể liên hệ Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp và Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, thực hiện.

Công văn này được ban hành ngày 29/7/2019.​

Nguồn: Luatvietnam.vn

Thống kê số liệu đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018Thông báoTinThống kê số liệu đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thống kê số liệu đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018Thông báoTinThống kê số liệu đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
 Đề xuất quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyếnVăn bản điều hànhTin Đề xuất quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2019 11:00 PMNoĐã ban hành

Đề xuất quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp cho biết, triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, trong điều kiện còn nhiều hạn chế về nguồn lực, Bộ Tư pháp đã chủ động xây dựng và triển khai áp dụng từ thí điểm đến nhân rộng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, có kết nối với phần mềm quản lý số định danh cá nhân để cấp số định danh cá nhân cho trẻ em được đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016.

Tính đến hết tháng 7/2019, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc đào tạo, hướng dẫn triển khai cho 63/63 địa phương, đã có 52/63 tỉnh, thành phố triển khai sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, thực hiện kết nối để cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh. Trên toàn hệ thống đã ghi nhận: 14.035 người dùng là công chức tư pháp - hộ tịch tại 8.919 UBND cấp xã, 579 Phòng Tư pháp cấp huyện và 52 Sở Tư pháp cấp tỉnh tham gia tác nghiệp hàng ngày. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã dần được hình thành tại 52/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 5.186.636 trường hợp đăng ký khai sinh, trong đó có 2.519.844 trẻ em là công dân Việt Nam dưới 14 tuổi đăng ký khai sinh (lần đầu) sau ngày 01/01/2016 được cấp Số định danh cá nhân; 1.143.813 hồ sơ đăng ký kết hôn; 1.828.152lượt cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 749.585 trường hợp đăng ký khai tử; 3.710 trường hợp đăng ký giám hộ; 26.782 trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; 88.682 trường hợp đăng ký cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch; 1.833 trường hợp đăng ký xác định lại dân tộc; 16 trường hợp xác định lại giới tính và hơn 17,5 triệu công dân đã được thu thập, thiết lập thông tin cơ bản về nhân thân, mối quan hệ công dân.

Bên cạnh việc triển khai bước đầu đăng ký hộ tịch trực tuyến bằng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Giang; thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019, một số địa phương đã chủ động triển khai đăng ký trực tuyến một số việc hộ tịch.

Xuất phát từ nhiệm vụ được giao tại các văn bản pháp luật nêu trên, từ thực tế đang từng bước hình thành tương đối nhanh chóng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, việc cải cách hành chính đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ đăng ký trực tuyến các thủ tục trong lĩnh vực hộ tịch, việc xây dựng Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trong năm 2019 là hết sức cần thiết.

Bộ Tư pháp đã dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến gồm 5 chương, 26 điều. Trong đó nêu rõ quy định về xây dựng, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký hộ tịch trực tuyến, ghi, lưu trữ, quản lý sổ đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch, văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; quản lý nhà nước đối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Theo dự thảo, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được xây dựng tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, do Bộ Tư pháp thống nhất quản lý. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, lưu trữ vĩnh viễn. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác; duy trì hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký hộ tịch trực tuyến phải tuân thủ Luật hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm bảo vệ bí mật đời tư cá nhân theo quy định pháp luật.

Dự thảo nêu rõ, nghiêm cấm những hành vi sau: Cố ý cung cấp thông tin không đúng sự thật khi đăng ký hộ tịch trực tuyến, làm sai lệch thông tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp luật trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Truy cập, sử dụng các biện pháp trái pháp luật để khai thác thông tin hoặc phát tán thông tin từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.​

Nguồn: chinhphu.vn

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện của tỉnh Bình DươngThông báo; Tin ngành tư phápBài viếtTổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện của tỉnh Bình Dương/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-09/338d477512ebf5b5acfa_Key_23092019155824.jpg
9/23/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

Sáng ngày 16/9/2019, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện của tỉnh. Thời gian được tổ chức trong thời gian 06 ngày. (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019).

75b7e7cfbd515a0f0340.jpg

Ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị


Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; đồng chí Lê Quỳnh Như – Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương; đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh cùng hơn 100 công chức tư pháp hộ tịch tham gia lớp học.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch cấp xã và cấp huyện gồm 10 chuyên đề (theo Chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch).

Ngoài ra, chương trình bồi dưỡng còn dành thời gian để học viên và giảng viên cùng thực hành tình huống, tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện trong thực tiễn đăng ký, quản lý hộ tịch ở các địa phương.

796ab09ce502025c5b13.jpg

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cảm ơn sự quan tâm và phối hợp tích cực của SỞ Nội vụ, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh trong công tác tổ chức lớp học. Đồng chí yêu cầu các học viên trong quá trình học phải tham gia đầy đủ thời gian lên lớp, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đào tạo và tích cực tăng cường giao lưu trao đổi, chủ động trao đổi với giảng viên về các vấn đề gặp phải trong công việc hàng ngày để khóa bồi dưỡng thực sự có hiệu quả, mong các học viên sẽ tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích để sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng sẽ thực hiện tốt công việc của mình.

9da0ec25b6bb51e508aa.jpg

          Lễ Bế giảng và phát Giấy chứng nhận cho các học viên


Kết thúc lớp bồi dưỡng, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã cấp chứng chỉ cho 73 học viên đủ điều kiện hiện đang là công chức phụ trách công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 1592/STP-HCTP ngày 28/8/2019 về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1592/STP-HCTP ngày 28/8/2019 về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 1141/STP-HCTP ngày 28/6/2019 về việc hướng dẫn trường hợp cải chính hộ tịch Văn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1141/STP-HCTP ngày 28/6/2019 về việc hướng dẫn trường hợp cải chính hộ tịch /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 769/STP-HCTP ngày 08/5/2019 về việc xác nhận của Tổng lãnh sự quán Úc về Công hàm không cản trở kết hônVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 769/STP-HCTP ngày 08/5/2019 về việc xác nhận của Tổng lãnh sự quán Úc về Công hàm không cản trở kết hôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 1593/STP-HCTP ngày 28/8/2019 về việc cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoàiVăn bản hướng dẫn nghiệp vụCông văn số 1593/STP-HCTP ngày 28/8/2019 về việc cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 1566/STP-HCTP ngày 27/8/2019 về việc hướng dẫn giám sát việc giám hộVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1566/STP-HCTP ngày 27/8/2019 về việc hướng dẫn giám sát việc giám hộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Kiểm tra tình hình đăng ký, thống kê hộ tịch tại Bình DươngThông báo; Tin ngành tư phápBài viếtKiểm tra tình hình đăng ký, thống kê hộ tịch tại Bình Dương/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-08/f184a63bf763103d4972_Key_19082019160246.jpg
8/19/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 24 và 25/8/2019, Đoàn khảo sát, kiểm tra của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp do bà Trần Thị Lệ Hoa – Phó Cục trưởng Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Trưởng  Đoàn khảo sát, kiểm tra công tác đăng ký, thống kê hộ tịch tại UBND huyện Dầu Tiếng; xã Minh Tân – huyện Dầu Tiếng; UBND thị xã Thuận An và UBND phường Lái Thiêu – thị xã Thuận An.

514b8b8277d89086c9c9.jpg

Tại buổi khảo sát, kiểm tra, lãnh đạo và công chức phụ trách công tác hộ tịch của các địa phương đã báo cáo về tình hình thực hiện đăng ký, thống kê hộ tịch tại địa phương trong thời gian qua (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/7/2019).

701088fbd9a33efd67b2.jpg

Các địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết thúc buổi kiểm tra, Phó Cục trưởng – Trần Thị Lệ Hoa đã lưu ý một số nội dung liên quan trong việc giải quyết các việc đăng ký và quản lý hộ tịch, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện xác minh các thông tin khi đăng ký lại việc sinh; thay đổi, cải chính hộ tịch; nhận cha, mẹ, con thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đăng ký hộ tịch. Đồng thời, Đoàn cũng đã kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà cơ sở đã nêu và một số kiến nghị của địa phương cũng được Đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ có hướng dẫn trong thời gian tới. ​​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Biểu mẫu khảo sát Sổ Hộ tịchVăn bản điều hànhTinBiểu mẫu khảo sát Sổ Hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 928/STP-HCTP ngày 29/5/2019 về việc phối hợp rà soát các vụ việc hộ tịch trong Sổ hộ tịch gốcVăn bản điều hànhTinCông văn số 928/STP-HCTP ngày 29/5/2019 về việc phối hợp rà soát các vụ việc hộ tịch trong Sổ hộ tịch gốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử: Đề cao điều kiện đảm bảo bí mật dữ liệu công dânTinCơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử: Đề cao điều kiện đảm bảo bí mật dữ liệu công dân/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-05/0_uacs_Key_29052019133102.png
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử: Đề cao điều kiện đảm bảo bí mật dữ liệu công dân
5/29/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
(PLVN) - Ngày 28/5, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã có cuộc họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo việc xây dựng Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Bộ trưởng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp cùng sự tham dự của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.
0_uacs.png
Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Nguyễn ​Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị
Có lộ trình khai thác, sử dụng phù hợp
Lãnh đạo Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực cho biết, sau gần 4 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT) toàn quốc theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP, Bộ Tư pháp đã cố gắng triển khai đạt nhiều kết quả tích cực.

Chẳng hạn như xây dựng và mở rộng phạm vi sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, có kết nối cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh, bước đầu tạo dựng được cơ sở dữ liệu hộ tịch từ việc đăng ký các sự kiện hộ tịch mới.

Nhưng phần lớn dữ liệu hộ tịch còn lại cần được thiết lập tạo nên cơ sở dữ liệu hộ tịch hoàn chỉnh – là các dữ liệu hộ tịch đã thiết lập trước đây đang được lưu trữ tại các sổ đăng ký hộ tịch cần được số hóa thì hầu hết các địa phương trên toàn quốc đều chưa thực hiện được.

Bên cạnh đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) cũng chưa được triển khai xây dựng đồng bộ, việc kết nối cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh giữa phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp với Bộ Công an triển khai từ năm 2016 đến nay song cơ sở pháp lý mới chỉ là một số quy định mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân và Quy chế phối hợp tạm thời giữa Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp).

Bởi thế, cần thiết tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng CSDLHTĐT hoàn chỉnh bằng Nghị định này. Thực tiễn bước đầu có CSDLHTĐT cho thấy nhu cầu khai thác, sử dụng CSDLHTĐT là rất lớn, từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp đến tất cả cá nhân đều có nhu cầu khai thác, sử dụng CSDLHTĐT.

Có điều, do CSDLHTĐT chưa hoàn thiện nên Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực đề nghị cần có lộ trình phù hợp. Trước mắt cho phép các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trong phạm vi tỉnh có thể sử dụng, khai thác chéo các dữ liệu hộ tịch do cơ quan đăng ký hộ tịch khác trong cùng địa bàn tỉnh thiết lập, chưa cho phép khai thác, sử dụng dữ liệu hộ tịch do cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc địa bàn tỉnh khác thiết lập.

Việc kết nối với CSDLQGVDC đã được Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân quy định. Tuy nhiên, hiện chưa quy định cụ thể các trường thông tin mà CSDLQGVDC sẽ chia sẻ cho CSDLHTĐT. Để giải quyết vấn đề, Nghị định sẽ quy định quy trình kết nối để cung cấp dữ liệu khai sinh từ CSDLHTĐT cho CSDLQGVDC, đồng thời cấp số định danh cá nhân cho trẻ em; quy định các trường dữ liệu mà CSDLQGVDC có trách nhiệm cung cấp cho CSDLHTĐT.

CSDLHTĐT sẽ sẵn sàng để kết nối
Nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng quan niệm, khi chưa có CSDLHTĐT hoàn chỉnh thì vẫn phải duy trì cơ sở dữ liệu giấy hiện hành, nhưng trong bối cảnh hiện nay phải thúc đẩy mạnh CSDLHTĐT. Tham khảo một số kinh nghiệm quốc tế và trong nước, việc chuyển dữ liệu từ giấy sang điện tử có thể mất 10 năm, do đó cần chú ý quy trình, thủ tục xây dựng CSDLHTĐT có yêu cầu nào để xây dựng cơ sở dữ liệu này theo đúng quy định Luật Hộ tịch.

Về kết nối với CSDLQGVDC, ông Tụng chỉ ra chủ yếu liên quan đến cấp số định danh cá nhân nhưng CSDLQGVDC chưa xây dựng xong nên cần quy định mở sao cho khi xây dựng đồng bộ thì kết nối được.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, việc xây dựng CSDLHTĐT chính là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Bộ, ngành Tư pháp, là cơ sở dữ liệu quan trọng cho ngành Tư pháp và cả nước.

Điểm thiết yếu nhất của cơ sở dữ liệu này liên quan nhiều đến địa phương, đến việc tổ chức thực hiện nên cần quy định để địa phương thực sự quan tâm đầu tư cho hộ tịch điện tử, sớm hướng tới xây dựng CSDLHTĐT trọn vẹn. Còn hiện nay CSDLHTĐT đã cơ bản có bước đầu, Bộ sẽ nâng cấp để vận hành tốt, để các cơ sở dữ liệu cần kết nối có thể kết nối dễ dàng. 

Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu rà soát thêm các quy định có liên quan tại các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm phù hợp với Luật Hộ tịch, cần thiết thì sửa đổi Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Bộ trưởng khẳng định ngành Tư pháp đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm khi bước đầu xây dựng CSDLHTĐT để bảo đảm thực hiện quy định liên quan của Luật Hộ tịch về dữ liệu hộ tịch điện tử từ ngày 1/1/2020, phục vụ công tác quản lý ngành… tuy số tiền đầu tư còn ít ỏi.

Về nội dung Nghị định, Bộ trưởng cơ bản nhất trí sẽ quy định chủ yếu về xây dựng, quản lý, vận hành CSDLHTĐT nhưng CSDLHTĐT khác với cơ sở dữ liệu giấy nên cho phép CSDLHTĐT có một số giá trị pháp lý phù hợp và khả thi.

Riêng kết nối với CSDLQGVDC và các cơ sở dữ liệu khác, Bộ trưởng cho rẳng, phải quy định mang tính nguyên tắc theo hướng CSDLHT là gốc, là dữ liệu cá nhân, liên quan đến quản trị của ngành, có khả năng tích hợp và sẵn sàng kết nối. Sau này, các cơ sở dữ liệu khác đáp ứng được điều kiện, đảm bảo bí mật dữ liệu công dân, quản trị của ngành thì có thể được kết nối. 

Nguồn: H.Thư (​http://baophapluat.vn​​)
FalseVăn phòng Sở
Công văn số 906/STP-HCTP ngày 27/5/2019 về việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịchVăn bản điều hànhCông văn số 906/STP-HCTP ngày 27/5/2019 về việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
False
Công văn số 884/STP-HCTP ngày 23/5/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc triển khai dịch vụ công  trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực hộ tịchVăn bản điều hànhTinCông văn số 884/STP-HCTP ngày 23/5/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc triển khai dịch vụ công  trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/25/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịchThông báoTinHướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-05/04_mwto_Key_06052019110036.jpg
Hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch
5/6/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch.
04_mwto.jpg
Hình mi​nh họa
Mục đích nhằm từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của pháp luật về hộ tịch, trên cơ sở kế hoạch triển khai của Bộ Tư pháp và nhu cầu của các địa phương đối với việc cập nhật, số hóa dữ liệu từ các Sổ hộ tịch giấy.

Theo đó, ngoài tài liệu Hướng dẫn thì Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử (giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2015) theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP còn là công cụ miễn phí, hỗ trợ các đơn vị tham gia số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử trên toàn quốc có thể cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký theo các quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP một cách chủ động, dễ dàng và độc lập so với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

Từ đó, cho phép các đơn vị tham gia triển khai có thể sử dụng nhân sự cập nhật dữ liệu hoặc thuê dịch vụ số hóa dữ liệu một cách linh hoạt, hiệu quả, đồng thời, có thể giám sát việc cập nhật dữ liệu một cách dễ dàng.

Nguồn: P.V​ (http://baophapluat.vn)
FalseVăn phòng Sở
“Nâng” giá trị sử dụng của Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tửTin“Nâng” giá trị sử dụng của Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-05/ho_tich_ftmq_Key_04052019135120.jpg
“Nâng” giá trị sử dụng của Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
5/4/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
​(PLVN) - Hôm qua (3/5), Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã có cuộc họp nghe Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực báo cáo về định hướng xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT).

ho_tich_ftmq.jpg 
Cán bộ hộ tịch Hà Nội hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký trực tuyến
Không được yêu cầu dân nộp khi làm thủ tục cần giấy tờ hộ tịch
Thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2019, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng và trình Nghị định quy định về quản lý, khai thác, sử dụng CSDLHTĐT, thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến. Tuy nhiên, theo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, một số nội dung có liên quan của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP cũng cần sửa đổi, bổ sung, cần được thu hút, quy định trong dự thảo Nghị định này để bảo đảm tính phù hợp, khả thi. Chẳng hạn như các quy định liên quan đến giấy tờ nộp, xuất trình khi đăng ký hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trình tự, thủ tục đăng ký một số việc hộ tịch cụ thể; việc thay đổi hộ tịch, ghi chú thay đổi hộ tịch đối với trẻ em sau khi được nhận làm con nuôi…

Báo cáo cụ thể về định hướng xây dựng dự thảo Nghị định, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Trần Thị Lệ Hoa cho biết: Đối với việc xây dựng CSDLHTĐT, dự kiến sẽ quy định kết cấu của CSDLHTĐT, quy định việc phân cấp quản lý tài khoản, quyền cụ thể của các loại tài khoản quản trị ở Bộ Tư pháp, ở các Sở Tư pháp, quy định về nguồn dữ liệu cung cấp cho việc xây dựng CSDLHTĐT…

Về việc kết nối với các cơ sở dữ liệu khác, sẽ quy định quy trình kết nối, các trường dữ liệu giữa CSDLHT với các cơ sở khác, đặc biệt là với cấp số định danh cá nhân. Riêng việc kết nối, cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh, sẽ thể chế hóa Quy chế tạm thời giữa Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) và Cục Cảnh sát quản lý về trật tự hành chính (C06, Bộ Công an).

Còn việc kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, sẽ chỉ quy định nguyên tắc, cách thức, phạm vi kết nối, chia sẻ cũng như giao cho Bộ Tư pháp chủ động trong việc hướng dẫn cách thức kết nối để bảo đảm sự linh hoạt. 

Ngoài mục đích chính là khai thác, sử dụng CSDLHTĐT để đăng ký hộ tịch thì việc khai thác, sử dụng vào mục đích khác cũng được quan tâm. Theo đó, sẽ quy định theo hướng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu được khai thác thông tin từ CSDLHTĐT ở các mức độ khác nhau.

Ví dụ, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội có quyền yêu cầu cung cấp thông tin từ CSDLHTĐT để phục vụ yêu cầu quản lý hoặc giải quyết sự việc cụ thể (như xác định tình trạng hôn nhân, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự); tổ chức, cá nhân khác có quyền yêu cầu khai thác thông tin từ CSDLHTĐT để phục vụ mục đích công ích (kế hoạch đào tạo, tiêm chủng, cấp thẻ bảo hiểm y tế…), kinh doanh dịch vụ hoặc để kiểm tra, khẳng định tính xác thực của thông tin mà cá nhân đã cung cấp.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp thủ tục hành chính cần có giấy tờ/thông tin hộ tịch thì có trách nhiệm kết nối, khai thác, sử dụng CSDLHTĐT (bằng hình thức phù hợp), không được yêu cầu người dân nộp giấy tờ hộ tịch (không được yêu cầu nộp Trích lục khai sinh, kết hôn, Trích lục cải chính, thay đổi hộ tịch…). Đồng thời, việc sử dụng CSDLHTĐT còn để thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất, thay thế việc điều tra dân số…

Phải có mức độ “mở” của CSDLHTĐT

Hiểu đơn giản thì xây dựng CSDLHTĐT là số hóa các dữ liệu hộ tịch. Vì vậy, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Chí Dũng nêu quan điểm, những địa phương có điều kiện số hóa thì tạo điều kiện cho họ thực hiện trước như Hà Nội, Long An hay TP HCM đang hình thành rồi tiến tới mới mở rộng dần phạm vi trong cả nước.

Về mục đích sử dụng, theo ông Dũng, phải quy định chi tiết số trường thông tin cung cấp cho các ngành như cho quản lý dân cư, bảo hiểm… phải khác nhau, không thể để “tự do” cho các cơ quan muốn khai thác trường thông tin nào cũng được. Về đăng ký hộ tịch trực tuyến, cần quan tâm giá trị pháp lý của văn bản điện tử khi làm trực tuyến, cần nêu rõ trực tuyến về đăng ký hay trực tuyến cả việc trả kết quả vì còn liên quan đến các biện pháp bảo đảm kỹ thuật. 

Đồng tình với ông Dũng về mục đích sử dụng, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Công Khanh cũng cho rằng, không nên quá “mở” CSDLHTĐT vì đây là dữ liệu ngành và nhiệm vụ chủ yếu của Cơ sở dữ liệu này là cung cấp thông tin cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, ông Khanh đề nghị, đối với các cháu sinh từ ngày 1/1/2016 đến năm 2022 sẽ vào lớp 1 thì đã đăng ký khai sinh trong phần mềm hộ tịch của Bộ nên rất muốn có quy định nào đó để ngành Giáo dục không yêu cầu phụ huynh các cháu phải cung cấp Giấy khai sinh. “Nếu làm được như vậy thì sẽ gây tiếng vang lớn cho CSDLHTĐT” – ông Khanh khẳng định.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, việc xây dựng dự thảo Nghị định phải bảo đảm đúng Điều 59 của Luật Hộ tịch về kết nối, chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin hai chiều giữa CSDLHTĐT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, những ngành nào dự kiến được sử dụng thì phải tính toán nhưng Thứ trưởng nhất trí là các cơ quan chỉ vào lấy thông tin, không được làm việc khác.

Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu là dự thảo Nghị định chỉ quy định những nội dung cần thực hiện ngay hay quy định khung chung, trong đó có phần cụ thể để thực hiện đến thời điểm ngày 1/1/2020, nhất là đảm bảo tính xác thực của thông tin, tránh thông tin không chính xác lại trở thành hợp pháp… 

Nguồn: H.Thư (http://baophapluat.vn)​
FalseVăn phòng Sở
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông báo; Tin ngành tư phápBài viếtHội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-05/7a418fe8cbe22ebc77f3_Key_03052019100223.jpg
5/3/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 25/4/2019, thực hiện Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về phê duyệt Chương trình công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại UBND thành phố Thủ Dầu Một.

6ab2956ecc64293a7075.jpg

          Thành phần tham dự Hội nghị với sự có mặt của bà Phạm Thị Kim Anh – Phó Cục trưởng Cục con nuôi, ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì Hội nghị và gần 300 đại biểu là đại diện các đồng chí là lãnh đạo UBND cấp xã, lãnh đạo các phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 af198e8cf68213dc4a93.jpg

          Ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - đã phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

         80bf250e79049c5ac515.jpg

          Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã hướng dẫn nghiệp vụ về nuôi con nuôi, chứng thực, hộ tịch; Các đại biểu cũng có ý kiến phát biểu, trao đổi nghiệp vụ nuôi con nuôi, chứng thực, hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

bd41fd66a26c47321e7d.jpg

         Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng trong công tác giải quyết nuôi con nuôi trong nước, công tác chứng thực, hộ tịch trên địa bàn tỉnh; giúp cho việc nắm bắt, áp dụng các quy định pháp luật về nuôi con nuôi, chứng thực, hộ tịch được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./.​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio