Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL - Thông tin
 
​      Ngày 20/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.     Quy chế này quy định về tổ chức và quản lý Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Cộng tác viên); quyền, nghĩa vụ và kinh phí ...
 
​Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội thảo về kết quả kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh. Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì Hội thảo, cùng sự tham gia của đại diện tổ chức pháp chế ...
 
​Nội dung Tài liệu góp ý "Quyết định Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương", bao gồm:1. Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương;Du thao Quyet dinh.doc2. Dự thảo Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình ...
 
​         Thực hiện Công văn số 2527/BTP-KTrVB ngày 08/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện và xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn 3777/UBND-NC ngày 31/7/2019, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung ...
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
​       Trên cơ sở Kiểm tra, rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với văn bản cấp trên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống ...
 
​Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình thực thi pháp luật. Việc áp dụng văn bản QPPL đúng nguyên tắc, phù hợp sẽ dẫn đến kết quả xử lý công việc được chính xác và ngược lại, nếu áp dụng văn bản QPPL sai nguyên tắc thì sẽ dẫn đến sai sót, làm ảnh hưởng đến đối tượng bị áp dụng văn bản QPPL. Do vậy, việc nghiên cứu kỹ các nguyên tắc áp ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBan hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/2/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​      Ngày 20/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

     Quy chế này quy định về tổ chức và quản lý Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Cộng tác viên); quyền, nghĩa vụ và kinh phí hoạt động của Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

     Theo đó, Quy chế quy định Cộng tác viên là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành phù hợp với nội dung văn bản được kiểm tra do Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng Cộng tác viên, hoạt động theo cơ chế khoán việc hoặc hợp đồng có thời hạn. Cộng tác viên phải đảm bảo các tiêu chuẩn như: Tốt nghiệp Đại học Luật hoặc Đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực văn bản được kiểm tra;  Có thời gian làm công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật từ 02 năm trở lên hoặc 05 năm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành; có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện công việc được giao; có nguyện vọng trở thành Cộng tác viên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử lý kỷ luật hoặc bị kết án nhưng chưa được xóa án tích và được cơ quan, tổ chức nơi đang công tác giới thiệu (đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc).

     Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

     Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.​

FalseTrần Thị Kim Yến
Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành quy chế kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLTinQuyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành quy chế kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/2/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhFalseTrần Thị Kim Yến
Hội thảo về kết quả kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnhThông tinTinHội thảo về kết quả kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/12/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

​Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội thảo về kết quả kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh. Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì Hội thảo, cùng sự tham gia của đại diện tổ chức pháp chế thuộc một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp , Sở Giáo dục và Đào tạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

     Hội thảo đã nghe các tham luận: (i) "Khái quát hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định pháp luật hiện hành về một số lĩnh vực cụ thể" của đại diện Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, (ii) "Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo" của đại diện Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật – Bộ Tư pháp, (iii) "Khái quát kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo" của Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Qua đó, đã cung cấp khá đầy đủ, có hệ thống thông tin, tình hình ban hành và kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh. 

   Đồng thời, tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề pháp lý cũng như thực tiễn của một số văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, những vướng mắc, bất cập của hệ thống văn bản QPPL về giáo dục và đào tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hệ thống văn bản này...    Qua đó, đánh giá thực trạng ban hành văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kiến nghị các giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện về mặt thể chế cũng như tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Các đại biểu đánh giá cao chất lượng kiểm tra văn bản QPPL của Cục KTVB đối với chuyên đề giáo dục và đào tạo, nhất trí cao với kết quả kiểm tra bước đầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức Hội thảo về kết quả kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo…

   Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi, thảo luận về thực trạng triển khai công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Bộ, ngành, địa phương mình. Các ý kiến đều khẳng định kiểm tra văn bản QPPL nói chung, kiểm tra văn bản QPPL trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng là giai đoạn "hậu kiểm" quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Những năm qua, tại các Bộ, ngành, địa phương, công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trái pháp luật đã được các cơ quan ban hành văn bản tích cực thực hiện, đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Kết luận Hội thảo, ông Đồng Ngọc Ba khẳng định hệ thống văn bản QPPL về giáo dục và đào tạo lớn, các quy định trong văn bản về lĩnh vực này phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân. Do đó, kết quả kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trong lĩnh vực này là hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào việc hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng văn bản QPPL, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục tại các Bộ, ngành và địa phương. Thông qua Hội thảo, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Cục Kiểm tra văn bản QPPL cũng như các cơ quan, đơn vị khác để thực hiện tốt hơn nữa, nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra văn bản QPPL nói chung và trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trong thời gian tới./.

Nguồn: Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất VBQPPL - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (Tác giả: Lê Hồng Dương)

 

FalseTrần Thị Kim Yến
Tài liệu góp ý “Quyết định Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương”Thông tinTinTài liệu góp ý “Quyết định Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Nội dung Tài liệu góp ý "Quyết định Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương", bao gồm:

1. Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Du thao Quyet dinh.doc

2. Dự thảo Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Du thao Quy che.docx

3. Dự thảo Phụ lục I mẫu hợp đồng cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Du thao Phu luc I.doc

4. Dự thảo Phụ lục II mẫu giấy giới thiệu tham gia cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật..

Du thao Phu luc II.doc

FalseLê Thị Phương
 Đôn đốc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018Thông tinTin Đôn đốc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/5/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​         Thực hiện Công văn số 2527/BTP-KTrVB ngày 08/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện và xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn 3777/UBND-NC ngày 31/7/2019, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

        1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ (đối với Quyết định) hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với Nghị quyết) xử lý kết quả hệ thống hóa theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Danh mục kèm theo).

        2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân ban hành kèm theo Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (nếu có).

       3. Kết quả sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật hoặc kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đề nghị các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 01/01/2020 để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

       4. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm kinh phí theo quy định pháp luật./.


CV_3777_UBND_TINH_BD.PDF.pdf

FalsePhòng XD&KTVB
Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn  tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018Thông tinTinKết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn  tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhFalseLê Thị Phương
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018Văn bản nghiệp vụ; Văn bản QPPL; Thông tinTinKết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018/xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2019-03/vbqppl_Key_28032019143759.jpg
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
3/28/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

Ngày 01/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 466 văn bản, gồm: 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 496 văn bản, gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 34 văn bản, gồm: 05 Nghị quyết, 29 Quyết;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 90 văn bản, gồm: 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, gồm: 466 văn bản, gồm: 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị./.

​Tải về:

470-QĐ.pdf


Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018:

TAP HTH_ SO GIAO DUC.pdf

TAP HTH_ SO NGOAI VU.pdf

TAP HTH_ SO Y TE.pdf

TAP HTH_ SOXAYDUNG.pdf

TAP HTH_ TAI CHINH.pdf

TAP HTH_BO CHQS TINH.pdf

TAP HTH_BQL KCN.pdf

TAP HTH_CONG AN TINH.pdf

TAP HTH_CUC THUE TINH.pdf

TAP HTH_KHOAHOCCONGNGHE.pdf

TAP HTH_LDTBXH.pdf

TAP HTH_LVUC KHAC (HC).pdf

TAP HTH_NOI VU.pdf

TAP HTH_NONGNGHIEP.pdf

TAP HTH_SO CONG THUONG.pdf

TAP HTH_SO GTVT.pdf

TAP HTH_SO KHĐT.pdf

TAP HTH_SO TNMT.pdf

TAP HTH_SO TU PHAP.pdf

TAP HTH_SO VAN HOA.pdf

TAP HTH_THANH TRA TINH.pdf

TAP HTH_THONGTINTRUYENTHONG.pdf

 

Huỳnh Hữu Tốt - Phòng XDKTVBQPPL​​​

FalseHuỳnh Hữu Tốt
Báo cáo  Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBáo cáo  Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/6/2019 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2018Thông tinQuyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019Thông tin; Chương trình, kế hoạch công tác; Tin ngành tư phápTinTỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019/xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2019-01/KH_Key_14012019135512.PNG
1/14/2019 2:00 PMYesĐã ban hành

​       Trên cơ sở Kiểm tra, rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với văn bản cấp trên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Ngày 27/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3738/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với những nhiệm vụ sau:

       Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện tự kiểm tra 100% các văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong năm ngay sau khi văn bản được ban hành hoặc khi nhận được thông báo, yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện kiểm tra 100% các văn bản QPPL nhận được thuộc thẩm quyền kiểm tra của cơ quan tư pháp; kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản QPPL do địa phương ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thông qua kiểm tra phát hiện hoặc khi nhận được thông báo kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý kịp thời, triệt để đối với những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được thông báo.

        Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ngay sau khi văn bản làm căn cứ pháp lý để rà soát được ban hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản có sự thay đổi làm cho nội dung của văn bản không còn phù hợp; thực hiện rà soát các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành theo yêu cầu, kế hoạch của cấp có thẩm quyền; công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, nhưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh.

        Về tổ chức tập huấn nghiệp vụ: Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân và các phòng, ban chuyên môn được phân công làm công tác văn bản, cán bộ tư pháp cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại cấp huyện; Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Công tác báo cáo, thống kê.

       Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao trên./.​

Quyết định ban hành ke hoach kiem tra.PDF

T12-27_KH_kiem_tra_xu_ly,rasoat_vb (1).doc

T12-27_Quyet_dinh_ban_hanh_KH_kiem_tra,_xu_ly_ra_soat_van_ban_QPPL.docx

FalsePhòng XD&KTVB
Vướng mắc trong áp dụng văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015Thông tinTinVướng mắc trong áp dụng văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2018 11:00 AMNoĐã ban hành

Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình thực thi pháp luật. Việc áp dụng văn bản QPPL đúng nguyên tắc, phù hợp sẽ dẫn đến kết quả xử lý công việc được chính xác và ngược lại, nếu áp dụng văn bản QPPL sai nguyên tắc thì sẽ dẫn đến sai sót, làm ảnh hưởng đến đối tượng bị áp dụng văn bản QPPL. Do vậy, việc nghiên cứu kỹ các nguyên tắc áp dụng văn bản QPPL là một điều cần thiết đối với các chủ thể áp dụng văn bản QPPL.
Điều 156 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 quy định việc áp dụng văn bản QPPL như sau:
“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.
Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.
2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.
4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.
5. Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.”
Từ quy định này, có thể hiểu việc áp dụng văn bản QPPL theo nguyên tắc như sau:
Thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định tại Điều 151 của Luật Ban hành văn bản QPPL 2015, cụ thể: thời điểm có hiệu lực của văn bản sẽ được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.
Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.
Thứ hai, các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Việc xác định thứ bậc văn bản QPPL căn cứ vào Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, theo đó, thứ tự văn bản từ cao xuống thấp là: Hiến pháp; Bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;…Ví dụ: giữa Luật và Pháp lệnh cùng quy định về một vấn đề nhưng có sự khác nhau thì ưu tiên áp dụng Luật.
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.
Thứ ba, trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.
Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
Quá trình thực hiện áp dụng văn bản QPPL cho thấy, Luật Ban hành văn bản QPPL 2015 mới quy định về nguyên tắc áp dụng văn bản trong trường hợp: các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề và các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề. Thực tiễn có trường hợp văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý ngang hàng nhau nhưng do hai đơn vị ban hành có sự khác nhau thì ưu tiên áp dụng văn bản QPPL nào lại chưa được quy định. Ví dụ:
Điểm e Khoản 8 Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 09 năm 2015 của Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu quy định trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc: Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Tuy nhiên, tại Điểm e Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao lại quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp thực hiện: Nhận thông báo của doanh nghiệp trong khu công nghiệp việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
Như vậy, hai thông tư cùng quy định về cùng một vấn đề nhưng do hai đơn vị khác nhau ban hành. Trường hợp này chưa có quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật, do đó, thiết nghĩ cần phải có quy định cụ thể hơn để tạo thuận lợi trong quá trình áp dụng các văn bản QPPL./.
 Sưu tầm Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp - Kim Lân​
FalsePhòng XD&KTVB
Báo cáo số 140/BC-STP ngày 06/11/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 và phương hướng năm 2019Thông tinBáo cáo số 140/BC-STP ngày 06/11/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 và phương hướng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Công văn số 1494/STP-XDKT ngày 20/9/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đôn đốc, nhắc nhở tiến độ tham mưu chế độ, chính sách Thông tinCông văn số 1494/STP-XDKT ngày 20/9/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đôn đốc, nhắc nhở tiến độ tham mưu chế độ, chính sách /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Báo cáo số 135/BC-STP ngày 01/11/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về công tác cập nhật, rà soát văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP năm 2018Thông tinBáo cáo số 135/BC-STP ngày 01/11/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về công tác cập nhật, rà soát văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Tờ trình số 2087/TTr-STP ngày 18/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và dự thảo Quyết định vềThông tin; Văn bản nghiệp vụTờ trình số 2087/TTr-STP ngày 18/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và dự thảo Quyết định về/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Công văn số 1990/STP-XDKT ngày 04/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc góp ý dự thảo văn bản  quy phạm pháp luậtThông tinCông văn số 1990/STP-XDKT ngày 04/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc góp ý dự thảo văn bản  quy phạm pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương kết quả kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do  Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  đang còn hiệu lực thi hành số Văn bản nghiệp vụ; Thông tinTinBáo cáo số 180/BC-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương kết quả kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do  Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  đang còn hiệu lực thi hành số /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản nghiệp vụ; Thông tinBáo cáo số 234/BC-UBND ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 2481/UBND-NC ngày 06/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcđánh giá hậu quả, tác hại của việc ban hành văn bản trái pháp luậtThông tinCông văn số 2481/UBND-NC ngày 06/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcđánh giá hậu quả, tác hại của việc ban hành văn bản trái pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Công văn số 2065/STP-XDKT ngày 17/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc đôn đốc thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018Văn bản nghiệp vụCông văn số 2065/STP-XDKT ngày 17/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc đôn đốc thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Công văn số 1652/STP-XDKT ngày 16/10/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ Thông tinCông văn số 1652/STP-XDKT ngày 16/10/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản  pháp luật của UBND tỉnhThông tinTinCông văn về việc góp ý dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản  pháp luật của UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/21/2018 9:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình DươngThông tin; Tin ngành tư phápTinQuy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương/xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2018-07/vbqppl_key_31082017152110_png_Key_19072018143523.jpg
7/19/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương

Ngày 06/7/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND  về Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương. Theo đó, Quy chế này quy định trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào CSDLQG về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành và các điều kiện để đảm bảo thực hiện các công tác này.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc phối hợp rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào CSDLQG về pháp luật các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành được rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào CSDLQG về pháp luật gồm Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung: Rà soát văn bản thường xuyên; tổng rà soát văn bản, rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; công bố danh mục văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo định kỳ hàng năm; hệ thống hóa văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành định kỳ 05 năm một lần hoặc theo yêu cầu quản lý nhà nước; cập nhật văn bản của HĐND, UBND tỉnh vào CSDLQG về pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của HĐND, UBND tỉnh có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình. Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành cho Sở Tư pháp để Sở Tư pháp cập nhật vào CSDLQG về pháp luật; đăng tải trên Công báo tỉnh danh mục văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm và kết quả hệ thống hóa văn bản của địa phương. Giám đốc Sở Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh cập nhật văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành vào CSDLQG về pháp luật.

Quyết định này có hi ệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018./. ​

QD_18_2018_UBND_TINH_BD.PDF.pdf

FalsePhòng XD&KTVB
Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018Văn bản nghiệp vụ; Thông tinTinCông văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Góp ý dự thảo quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và cập nhật CSDLQG về pháp luật các VBQPPL của HĐND và UBND tỉnhThông tinTinGóp ý dự thảo quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và cập nhật CSDLQG về pháp luật các VBQPPL của HĐND và UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2018 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa, cập nhật  Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLTinQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa, cập nhật  Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2018 10:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật  kỳ 2014-2018Tin ngành tư pháp; Chương trình, kế hoạch công tácTinUBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật  kỳ 2014-2018/CMSImageNew/2017-02/hinhdaidien_Key_08022017103657.png
3/15/2018 2:00 PMNoĐã ban hành

UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018

Ngày 13/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 652/KH-UBND về hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp triển khai, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện. Việc tổ chức triển khai Kế hoạch được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2018.

Mục đích của Kế hoạch là xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong toàn tỉnh kỳ 2014 - 2018; bảo đảm công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch được bám sát các văn bản Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Khoản 2 Điều 170); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164); Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính như: (i) xác định đối tượng hệ thống hóa văn bản gồm các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018; (ii) xác định phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực và các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan; (iii) tập hợp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và rà soát các văn bản để phục vụ hệ thống hóa; (iv) tập hợp, rà soát bổ sung các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa; báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản; lập Danh mục văn bản hệ thống hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình; (v) tổng hợp, kiểm tra lại kết quả rà soát, kết quả hệ thống hóa của các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; lập danh mục văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành và sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản; báo cáo UBND tỉnh kết quả hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014-2018; (vi) xem xét, công bố và và thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Công báo tỉnh Bình Dương; (vii) in ấn, phát hành Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014-2018; (viii) xây dựng Báo cáo kết quả hệ thống hóa; tổng hợp danh mục văn bản của HĐND, UBND các cấp kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (ix) tổ chức hội nghị tập huấn. hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch nêu trên./.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch xem tại tệp đính kèm: QD 652 UBND TINH BD.PDF

​Huỳnh Hữu Tốt

FalsePhòng XD&KTVB
Công văn về việc phối hợp rà soát văn bản để công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành trong năm 2017Thông tinCông văn về việc phối hợp rà soát văn bản để công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành trong năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/27/2017 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Quyết định 3614/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình, kế hoạch công tác; Thông tinTinQuyết định 3614/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/26/2017 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017Thông tin; Tin ngành tư phápTinCông văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng XD&KTVB
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio
Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL