Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL
Thứ 3, Ngày 09/03/2021, 09:00
05 nội dung chính cần triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/03/2021 | Phòng VB-TT

Ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mục đích của Kế hoạch này nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL, nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các văn bản trái pháp luật, có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, xử lý, kiến nghị xử lý, rà soát văn bản QPPL.

Theo Kế hoạch có 05 nội dung chính cần triển khai thực hiện trong năm 2021, bao gồm:

1. Công tác kiểm tra văn bản QPPL

- Về tự kiểm tra văn bản QPPL: Thực hiện tự kiểm tra 100% các văn bản QPPL do Ủy ban nhân các cấp ban hành trong năm ngay sau khi văn bản được ban hành hoặc khi nhận được thông báo, yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng.

-  Về kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: Thực hiện kiểm tra 100% các văn bản QPPL nhận được thuộc thẩm quyền kiểm tra của cơ quan tư pháp theo quy định tại Điều 114 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Công tác xử lý văn bản qua kiểm tra: Kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản QPPL do địa phương ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thông qua kiểm tra phát hiện hoặc khi nhận được thông báo kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền; Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý kịp thời, triệt để đối với những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được thông báo.

2. Công tác rà soát văn bản QPPL

- Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ngay sau khi văn bản làm căn cứ pháp lý để rà soát được ban hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản có sự thay đổi làm cho nội dung của văn bản không còn phù hợp.

- Rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn: Thực hiện rà soát các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.

- Xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL: Căn cứ kết quả các đợt rà soát, các đơn vị, địa phương kịp thời xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ) theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đối với các văn bản QPPL của địa phương ban hành không còn phù hợp.

3. Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021: Rà soát, lập Danh mục các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 để thực hiện công bố theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Khoản 34 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thời gian hoàn thành việc công bố chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2022.

4. Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật: Tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản QPPL trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Thời gian thực hiện thường xuyên.

5. Công tác báo cáo, thống kê: Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo năm về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình gửi về Sở Tư pháp tổng hợp (trước ngày 15 tháng 01 năm 2022); Sở Tư pháp tổng hợp kết quả báo cáo năm về công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2021 trong toàn tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp (trước ngày 30 tháng 01 năm 2022).

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

(Chi tiết Quyết định xem tại đây  Tải về 545-QD.signed.pdf )

QĐ 1.jpg

QĐ 2.jpg

Lượt người xem:  Views:   2274
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio