Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL
Thứ 4, Ngày 08/02/2017, 10:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch Kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/02/2017 | Phòng XD&KTVB

          Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, ngày 13/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

         Nội dung của Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL và tập trung vào một số nội dung như: hoàn thiện thể chế; công tác kiểm tra văn bản QPPL; công tác kiểm rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; công tác hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra cơ sở. Kế hoạch đã đề ra các công việc cụ thể  trong năm 2017 như: tự kiểm tra 100% các văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; kiểm tra 100% các văn bản QPPL nhận được thuộc thẩm quyền kiểm tra của cơ quan tư pháp; rà soát thường xuyên theo văn bản làm căn cứ pháp lý và theo yêu cầu, kế hoạch; công bố Danh mục các văn bản QPPL còn hiệu lực; công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; xử lý văn bản qua kiểm tra và rà soát văn bản.

           Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp định kỳ theo quy định; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành chủ động tổ chức tự kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý, kịp thời tham mưu xử lý đối với các văn bản qua kiểm tra, rà soát phát hiện có nội dung sai sót hoặc không còn phù hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL do địa phương mình ban hành; yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 tại địa phương mình và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/01/2017./.


Tải về QD 86 UBND TINH BD.PDF

Thanh Vy

 

Lượt người xem:  Views:   728
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio