Hỗ trợ pháp lý
     Thực hiện Mục 3 Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Công văn số 1649/BTP-PLDSKT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số ...
     Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 6 năm 2019 (có hiệu lực từ 16 thàng 8 năm 2019) về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: "Mạng lưới tư vấn viên pháp luật là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên ...
 
      ​Kênh youtube thuộc Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp. Đăng tải các clip bài giảng điện tử ngắn kết hợp giữa lý thuyết với kỹ năng nghiệp vụ thực tế, chính xác, dễ hiểu và gắn với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện các bài giảng nhằm cung cấp đầy đủ, có hệ thống những thông tin pháp luật cơ bản, cần thiết ...
 
​Ngày 06/5/2020, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp cùng Tỏ Soạn thảo theo Quyết định số 763/QĐ-BTP ngày 06/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tổ chức làm việc để Chuẩn bị xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026.     Đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân ...
 
​Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Công văn số 98/VPCP-TH ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng chính phủ thông báo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020, Bộ tư pháp ban hành Quyết định về việc thành tổ soạn thảo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ ...
            Ngày 31/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1485/KH-UBND Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, theo Kế hoạch, nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2020 tiếp tục được thực hiện, cụ thể:​          - Hoạt động cung cấp thông tin pháp ...
 
         Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý ...
 
     Trong nền kinh tế thị trường, muốn hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần phải hiểu biết, tuân thủ và áp dụng đúng đắn các quy định pháp luật. Thực tế thời gian qua cho thấy, dù doanh nghiệp lớn, vừa, nhỏ hay siêu nhỏ thì cũng đều phải đối mặt với các vấn đề rủi ro về pháp lý trong quản lý, điều hành… và thực hiện các giao ...
 
     Thứ nhất: Hình thành và phát triển mạng lưới tư vấn viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực pháp lý     Thời gian qua, cơ chế cho hoạt động thiết lập, duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp được dựa trên căn cứ pháp lý là Quyết định 585/QĐ-TTg. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì các quy định pháp lý để tạo cơ sở hình thành và phát triển mạng ...
 
      Nghiên cứu văn bản của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ giai đoạn trước năm 2017, chúng ta thấy, trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/5/2010 về việc triển khai thực ...
 
 
Ảnh
Video
Audio