Hỗ trợ pháp lý
 
​     Thực hiện theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và 2015-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình 585) tại Báo cáo số 229/BC-BTP ngày 20/10/2020 ...
     Ngày 05/11/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Sở Tư pháp đã đã được những kết quả như sau:​    ...
 
     Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư áp dụng cho các đối tượng: Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam; Cá nhân, thành viên hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định ...
 
     Ngày 19/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTg phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025.​     Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu chung là triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh nghiệp ...
 
     1. Thực tiễn thực hiện​     Từ năm 2015 đến nay, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành 69 thủ tục hành chính trong 12 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, phần lớn các thủ tục hành chính ban hành trong giai đoạn trước khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực. Từ khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ...
 
​     1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương​     Tỉnh Bình Dương được tái lập từ ngày 01/01/1997, là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích tự nhiên 2.694.6 km2, dân số 2.456,3 nghìn người, mật độ dân số 912 người/km2 (theo số liệu của Tổng cục thống kê cập nhật ngày ...
     Thực hiện Mục 3 Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Công văn số 1649/BTP-PLDSKT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số ...
     Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 6 năm 2019 (có hiệu lực từ 16 thàng 8 năm 2019) về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: "Mạng lưới tư vấn viên pháp luật là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên ...
 
      ​Kênh youtube thuộc Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp. Đăng tải các clip bài giảng điện tử ngắn kết hợp giữa lý thuyết với kỹ năng nghiệp vụ thực tế, chính xác, dễ hiểu và gắn với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện các bài giảng nhằm cung cấp đầy đủ, có hệ thống những thông tin pháp luật cơ bản, cần thiết ...
 
​Ngày 06/5/2020, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp cùng Tỏ Soạn thảo theo Quyết định số 763/QĐ-BTP ngày 06/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tổ chức làm việc để Chuẩn bị xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026.     Đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân ...
 
 
Ảnh
Video
Audio