Công tác xây dựng - Văn bản nghiệp vụ
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
​​Thực hiện Văn bản số 44/HĐND-VP ngày 10/02/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng, ban hành nghị quyết năm 2017, đồng thời, trên cơ sở Công văn số 4844/UBND-NC ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh  hướng dẫn thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 530/UBND-TH về ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Quyết liệt chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hànhThông tinTinQuyết liệt chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Đây là đề nghị của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại Hội nghị triển khai công tác của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (gọi tắt là Vụ Các vấn đề chung VXDPL) diễn ra ngày 14/01. Dự Hội nghị còn có đại diện tổ chức pháp chế một số Bộ, ngành; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2019
Năm 2019, xác định nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 của Bộ, ngành Tư pháp, Vụ Các vấn đề chung VXDPL đã phối hợp với pháp chế của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện xây dựng dự án Luật bảo đảm chất lượng và tiến độ.
Công tác lập và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp luật và công tác thẩm định đề nghị, dự án, dự thảo văn bản tiếp tục được triển khai bài bản. Bên cạnh đó, việc theo dõi, đôn đốc công tác ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ được thực hiện rất sát sao. Vụ cũng đã kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về kiểm soát TTHC. Cùng với đó, Vụ tiếp tục duy trì, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác thông qua triển khai thực hiện các hoạt động thường xuyên của Vụ; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chương trình đạo tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương. Qua đó, góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ phối hợp công tác, đề cao hiệu quả công việc và nâng cao vị trí, vai trò của Bộ, ngành Tư pháp.
Tiếp tục rà soát để hướng dẫn thực hiện Luật ban hành văn bản QPPL
Làm tốt khâu xây dựng thì hậu kiểm sẽ nhẹ nhàng”, ít hoặc không có sai sót, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL nhấn mạnh. Đồng chí Ngọc Ba còn cho rằng, các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng văn bản để ngăn chặn kịp thời hậu quả có thể xảy ra do việc sai sót.
Để thực hiện tốt việc xây dựng văn bản QPPL, theo đồng chí Đinh Trung Tụng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, vẫn phải rà soát lại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 để tiếp tục hướng dẫn. Nguyên Thứ trưởng chỉ ra rằng, trên thực tế, việc triển khai Luật ở nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn còn lúng túng, nhất là trong xây dựng chính sách, phân tích chính sách và đánh giá tác động của chính sách. Đề cập đến vấn đề nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đồng chí Đinh Trung Tụng chia sẻ, trước đây, có thời điểm các bộ, ngành nợ đọng văn bản nhiều nhất là 120 văn bản. Những năm gần đây, tình trạng nợ đọng đã giảm đi rất nhiều, năm vừa qua chỉ còn 04 văn bản. Mặc dù tình trạng nợ đọng văn bản có giảm, nhưng vẫn chưa bền vững, do đó, trước mắt cần phải lập danh sách các bộ, ngành nợ đọng và có cảnh báo để biết và thực hiện. Cũng theo nguyên Thứ trưởng, việc phối hợp giữa các Bộ, ngành đã tốt nhưng vẫn tiếp tục phải đổi mới để hiệu quả phối hợp được tốt hơn.
Tăng tính chế tài trong giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản
Nói đến vai trò của Vụ Các vấn đề chung VXDPL, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, có thể gọi Vụ là “Bộ tổng tham mưu” thu nhỏ của Bộ Tư pháp về xây dựng pháp luật, giúp Bộ thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật và pháp chế. Điểm lại các kết quả nổi bật trong năm 2019, Thứ trưởng đặc biệt khen ngợi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cách thức tổ chức thực hiện công việc của Vụ.
 Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Thứ trưởng nhấn mạnh, Vụ vẫn chưa đề xuất được biện pháp mạnh mang tính đột phá để chấm dứt tình nợ đọng văn bản. Bên cạnh đó, chất lượng hoàn thành một số nhiệm vụ được giao chưa được như mong muốn.
Trong năm 2020, Thứ trưởng đề nghị, Vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015; Tham mưu, đề xuất giải pháp mới để quyết liệt chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó chú ý đến việc tăng tính chế tài; Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ tham mưu sâu về việc tăng cường năng lực cho cán bộ pháp chế các bộ, ngành; Ngoài ra, tiếp tục tăng cường phối kết hợp trong và ngoài Bộ trong đó chú ý đến đổi mới phương pháp phối hợp…
Nguồn: An Như – Trung tâm Thông tin Bộ Tư pháp (link: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=4320)
FalseTrần Thị Kim Yến
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBan hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

​     Nhằm cụ thể hóa các nội dung chi và mức chi một cách rõ ràng cho phù hợp với địa phương và áp dụng hỗ trợ thiết thực nhất đến các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; ngày 20/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND Ban hành           Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, việc sử dụng kinh phí khuyến công phải đảm bảo 03 nguyên tắc: (1). Kinh phí khuyến công cấp tỉnh bảo đảm chi cho những hoạt động khuyến công do Sở Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn có ý nghĩa trong tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch tỉnh; (2). Kinh phí khuyến công cấp huyện, cấp xã bảo đảm chi cho những hoạt động khuyến công do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn có ý nghĩa trên địa bàn huyện, xã phù hợp với chiến lược, quy hoạch của địa phương; (3). Đề án, nhiệm vụ khuyến công thực hiện theo phương thức xét chọn theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hoặc đấu thầu theo quy định hiện hành.

     Quyết định quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương như: Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; Chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp; Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Chi hỗ trợ tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ trong nước; Chi tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tại nước ngoài; ….

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

40-2019-QD.signed.pdf

FalseTrần Thị Kim Yến
Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBan hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2020 8:00 PMNoĐã ban hành

​     Ngày 20/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định được ban hành nhằm tổ chức thực hiện quy định về trang bị xe ô tô chuyên dùng của Chính phủ tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

     Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng, gồm: xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe cần cẩu,...); xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe thanh tra giao thông, xe phục vụ tang lễ,...);  xe ô tô tải; xe ô tô bán tải; xe ô tô trên 16 chỗ ngồi và được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Quyết định này không áp dụng đối với tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng./.

42-2019-QD.signed.pdf

FalseTrần Thị Kim Yến
Bình Dương áp dụng giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi mới từ ngày 01/01/2020Thông tinTinBình Dương áp dụng giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi mới từ ngày 01/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/2/2020 8:00 PMNoĐã ban hành

     ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định 44/2019/QĐ-UBND giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

     Quyết định áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức hợp tác dùng nước có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hợp pháp có liên quan quản lý khai thác công trình thủy lợi (sau đây gọi tắt là đơn vị thủy nông), cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan   đến quản lý khai thác công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

     Quyết định 44/2019/QĐ-UBND đã quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa, màu, mạ, cây công nghiệp ngắn ngày; giá cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu; giá tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị) với mức tăng so với Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

44-2019-QD.signed.pdf

FalseTrần Thị Kim Yến
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản và nghiệp vụ  công tác bồi thường nhà nướcTin ngành tư phápTinHội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản và nghiệp vụ  công tác bồi thường nhà nước/CMSImageNew/2019-12/a757abc413f3eaadb3e2_Key_10122019140916.jpg
12/10/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản và nghiệp vụ

công tác bồi thường nhà nước


     Thực hiện Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019 về triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sáng ngày 10/12/2019, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản và nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước.

a757abc413f3eaadb3e2.jpg

Ông Nguyễn Quốc Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc tại hội nghị.

     Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh và đại diện Văn phòng UBND tỉnh; cán bộ làm công tác pháp chế thuộc sở, ngành tỉnh; cán bộ, công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước Văn phòng HĐND, UBND, Phòng Tư pháp, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch và cán bộ, công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước cấp huyện, cấp xã.

f47c4ccbf5fc0ca255ed.jpg 

Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng XD&KTVBQPPL Sở Tư pháp trình bày chuyên đề nghiệp vụ công tác văn bản

 

c1986451dd6624387d77.jpg

Bà Trần Thị Thúy Hường, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp trình bày chuyên đề nghiệp vụ  công tác bồi thường nhà nước

     Tại hội nghị này các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về văn bản QPPL, thẩm quyền ban hành văn bản QPPL; nguyên tắc xây dựng, ban hành VBQPPL; kỹ năng soạn thảo, xây dựng, tham mưu ban hành văn bản; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh cấp huyện, cấp xã và nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước. Ngoài việc trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, Hội nghị còn là diễn đàn để các đại biểu địa phương học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL, giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật liên quan đến trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, những hành vi bị cấm, việc kiểm soát chất lượng văn bản QPPL, huy động sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng và ban hành V văn bản QPPL, xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và kỹ năng tiếp nhận, thụ lý, giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước./.

                                                                                                                                                                                          Huỳnh Hữu Tốt- Phòng XD&KTVBQPPL

FalseHuỳnh Hữu Tốt
Sở Tư pháp tổ chức họp góp ý Quyết định ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinSở Tư pháp tổ chức họp góp ý Quyết định ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 06 tháng 12 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là dự thảo Quy chế Cộng tác viên), cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND huyện Dầu Tiếng.

Trước khi cuộc họp diễn ra, Sở Tư pháp đã có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị góp ý đối với dự thảo Quy chế Cộng tác viên; tuy nhiên, đối với một số nội dung góp ý của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND huyện Dầu Tiếng; Sở Tư pháp chưa hoàn toàn thống nhất.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Sở Tư pháp thuyết minh, giải trình những nội dung góp ý của các đơn vị mà Sở Tư pháp không tiếp thu; đại diện các đơn vị dự họp cơ bản thống nhất với giải trình của Sở Tư pháp. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng có góp ý thêm một số nội dung của dự thảo Quy chế Cộng tác viên như: đề nghị bổ sung thêm quy định về hoạt động của Cộng tác viên; bổ sung thêm tiêu chuẩn của Cộng tác viên; làm rõ vấn đề kinh phí hoạt động của Cộng tác viên; đề xuất, xem xét, mở rộng đối tượng Cộng tác viên là các chuyên gia bên ngoài (giáo viên, chuyên gia bất động sản, …) hoặc những cán bộ đã về hưu để phát huy hiệu quả;…

Sau khi nghe các ý kiến góp ý của đại diện các đơn vị dự họp; Sở Tư pháp giải trình, tiếp thu các ý kiến; từ những ý kiến góp ý cũng đã gợi mở để Sở Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Quy chế Cộng tác viên. Sở Tư pháp sẽ tiếp tục xem xét ý kiến góp ý của các đơn vị tại cuộc họp Ban Lãnh đạo Sở trước khi hoàn thiện và trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.​

FalseTrần Thị Kim Yến
Bình Dương ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợThông tinTinBình Dương ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/20/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Bình Dương ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Ngày 14/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.

cho bung.jpg

(Chợ Búng – Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND quy định giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, giá dịch vụ tại các điểm kinh doanh cố định đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định như sau:

* Khu vực đô thị:

- Ki – ốt: 125.000 đồng/m2/tháng x (hệ số k).

- Quầy, sạp:

+ Chợ hạng 1: 85.000 đồng/m2/tháng x (hệ số k).

+ Chợ hạng 2: 65.000 đồng/m2/tháng x (hệ số k).

+ Chợ hạng 3: 40.000 đồng/m2/tháng x (hệ số k).

* Khu vực nông thôn:

- Ki – ốt: 100.000 đồng/m2/tháng x (hệ số k).

- Quầy, sạp:

+ Chợ hạng 2: 40.000 đồng/m2/tháng x (hệ số k).

+ Chợ hạng 3: 30.000 đồng/m2/tháng x (hệ số k).

Trong đó, "hệ số k" là hệ số được áp dụng đối với điểm kinh doanh có vị trí kinh doanh thuận tiện, lợi thế cao sẽ chịu mức thu cao hơn. Cụ thể là: các điểm kinh doanh có mặt tiền hướng đường chính (quốc lộ, tỉnh lộ) hoặc có hai mặt tiền đường nội bộ bên ngoài chợ có hệ số k = 1,5; các điểm kinh doanh có một đường nội bộ bên ngoài chợ hoặc có hai mặt tiền đường nội bộ bên trong nhà lồng chính của chợ có hệ số k = 1,3 và các điểm kinh doanh còn lại trong chợ thì hệ số k = 1.

91d7b1b23278cb269269.jpg

(Chợ Phú Mỹ - Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

cho PM.jpg

​(Tiểu thương kinh doanh tại Chợ Phú Mỹ)

 

Đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ, xây dựng mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng, nhưng không được cao hơn mức giá tối đa đã được UBND tỉnh quy định tại Điều 7 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND.

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Tải Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND​: 24-2019-QD.signed.pdf

FalseTrần Thị Kim Yến
Hội thảo về kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tếThông tinTinHội thảo về kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/14/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và được sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), ngày 12/11/2019, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội thảo về kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế tại Hà Nội. Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì Hội thảo, cùng sự tham gia của đại diện tổ chức pháp chế thuộc Bộ, ngành, Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đặc biệt có sự tham gia của chuyên gia dự án JICA ngài Yokomaku Kosuke.

     Hội thảo đã nghe các tham luận: (i) “Những vấn đề cơ bản về kiểm tra xử lý văn bản QPPL”, (ii) “Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trong lĩnh vực đất đai - đầu tư”, (iii) “Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng”, (iv) “Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn” của chuyên gia tới từ trường Đại học Luật Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Bên cạnh đó, Hội thảo còn được chuyên gia Yokomaku Kosuke chia sẻ, giới thiệu về quy trình lập pháp và xử lý văn bản trái pháp luật tại Nhật Bản.
 

     Điều hành phiên thảo luận, bà Nguyễn Thị Thu Hòe - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đề nghị các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận về thực trạng triển khai công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trong lĩnh vực kinh tế tại Bộ, ngành, địa phương mình. Các ý kiến đều khẳng định hệ thống văn bản QPPL về kinh tế có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế; kiểm tra văn bản QPPL nói chung, kiểm tra văn bản QPPL trong lĩnh vực kinh tế nói riêng là giai đoạn “hậu kiểm” rất quan trọng, không thể thiếu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hầu hết các ý kiến đều khẳng định, trong những năm qua, tại Bộ, ngành, địa phương mình, công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trái pháp luật đã được các cơ quan ban hành văn bản tích cực thực hiện, đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đại diện pháp chế các Bộ, ngành, Sở Tư pháp các địa phương cũng đã nêu ý kiến về một số vướng mắc của văn bản QPPL trung ương cũng như đặc thù tại địa phương, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong việc kiểm tra, xử lý văn bản với các địa phương khác để góp phần nâng cao hiệu quả công tác này.
 

     Kết luận Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hòe khẳng định kinh tế là lĩnh vực có hệ thống văn bản đồ sộ từ trung ương đến địa phương, các quy định trong văn bản về lĩnh vực này rất phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân. Do đó, kết quả kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trong lĩnh vực này là hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào việc hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng văn bản QPPL, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Thông qua Hội thảo, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Cục Kiểm tra văn bản QPPL cũng như các cơ quan, đơn vị khác để thực hiện tốt hơn nữa, nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra văn bản QPPL nói chung và trong lĩnh vực kinh tế nói riêng, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trong thời gian tới. Cục Kiểm tra văn bản QPPL cũng trân trọng cảm ơn dự án JICA và cá nhân ngài chuyên gia đã hỗ trợ Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) trong quá trình tổ chức Hội thảo cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của Nhật Bản để Việt Nam tham khảo, học tập./.
Nguồn: ​Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và hợp nhất văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (tác giả: Nguyễn Văn Đức)
FalseTrần Thị Kim Yến
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùngThông tinTinỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/5/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
     ​Ngày 04/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

    Theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải đảm bảo 04 nguyên tắc: (1) Máy móc, thiết bị chuyên dùng trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo là máy móc, thiết bị có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (2) Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo căn cứ trên cơ sở quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo; (3) Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; Máy móc, thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài sản cố định, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thuê theo quy định của pháp luật quyết định việc trang bị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. (4) Các Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được: Công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị; gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước cùng cấp để thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm.

     Nội dung phân cấp được quy định như sau:

     - Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục):

     + Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính.

     + Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng còn lại: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhu cầu, chức năng nhiệm vụ và dự toán ngân sách hàng năm ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại cơ quan, đơn vị mình và tất cả các đơn vị trực thuộc, thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp.

    - Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo: Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại cơ quan, đơn vị mình và đơn vị trực thuộc thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo

     Việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng sẽ tạo sự chủ động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc rà soát, xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp nhiệm vụ chuyên môn, khả năng sử dụng và khả năng tài chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

     Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019.​

Tải Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND: 22-2019-QD.pdf

FalseTrần Thị Kim Yến
Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7Thông tinTinDanh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhFalseLê Thị Phương
Bình Dương ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phốThông tinTinBình Dương ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/23/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

     Ngày 18/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

     Có 04 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố được quy định như sau: (1) Bảo đảm tính tự quản của cộng đồng dân cư, chấp hành sự quản lý nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng. (2) Tuân thủ pháp luật, thực hiện theo hương ước, quy ước đã được ban hành; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. (3) Không chia tách các ấp, khu phố đang hoạt động ổn định; thực hiện sáp nhập các ấp, khu phố phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương. (4) Trường hợp do quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân, cộng đồng dân cư mới hình thành không đủ điều kiện thành lập ấp mới, khu phố mới thì ghép vào ấp, khu phố liền kề.

khu pho.jpg

(Văn phòng Khu phố Bình Hòa 1, Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên)

khu pho 2.jpg

(Khu phố 7, Phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một)

     Về tổ chức của ấp, khu phố: Mỗi ấp có Trưởng ấp; mỗi khu phố có Trưởng khu phố. Trường hợp ấp có trên 350 hộ gia đình thì có thể bố trí 01 Phó Trưởng ấp, khu phố có trên 500 hộ gia đình thì có thể bố trí 01 Phó Trưởng khu phố. 2. Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố do Trưởng ấp, Trưởng khu phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, khu phố. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố.

    Quyết định còn quy định những nội dung về điều kiện thành lập ấp mới, khu phố mới; điều kiện sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên ấp, khu phố; quy trình và hồ sơ thành lập ấp mới, khu phố mới; quy trình và hồ sơ sáp nhập, giải thể và đặt tên, đổi tên ấp, khu phố; quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào ấp, khu phố hiện có; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp và Trưởng khu phố; tiêu chuẩn Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố,…

    Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

FalseTrần Thị Kim Yến
Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao giao trong các luật được Quốc hội khóa XIV  thông qua tại kỳ họp thứ 6Thông tinTinDanh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao giao trong các luật được Quốc hội khóa XIV  thông qua tại kỳ họp thứ 6/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày ​25/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết

các nội dung được giao giao trong các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6


QD_422_UBND_TINH_BD.PDF.pdf

FalseLê Thị Phương
Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luậtThông tinTinBàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật. Vừa qua, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật”. Hội thảo có sự tham gia của một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, lãnh đạo Vụ pháp chế các Bộ, lãnh đạo một số Sở Tư pháp và đông đảo các chuyên gia, cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật của các bộ, ngành, địa phương. Hội thảo do ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp, Bộ Tư pháp luật chủ trì.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Luật năm 2015), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp đề cao trách nhiệm của Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực xây dựng và thi hành pháp luật tiếp tục được tăng cường, mở rộng, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật. Kể từ khi Luật năm 2015 có hiệu lực đến nay, công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể là, Bộ Tư pháp đã quan tâm hơn đến việc tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật, công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho bộ, ngành, địa phương…

Các ý kiến tại Hội thảo cho rằng, trong những năm qua, mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luậtvẫn tồn tại một số hạn chế như: quy định về công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật còn chưa cụ thể, rõ ràng, cụ thể; chưa xác định rõ vai trò quản lý ngành của Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt trong mối quan hệ với các Bộ, ngành và địa phương trong công tác xây dựng pháp luật;chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật chậm thay đổi cách thức và tư duy quản lý; cơ chế phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật ở bộ, ngành, địa phương chưa thực sự hiệu quả;công tác kiểm tra, đôn đốc, bộ ngành, địa phương trong quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật chưa thực sự hiệu quả, còn lãng phí nguồn lực; quy định về cơ chế báo cáo về công tác xây dựng pháp luật chuyển biến chậm, dù đã có cải tiến nhưng vẫn còn phức tạp, chồng chéo làm mất nhiều thời gian của bộ, ngành, địa phương.

Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề xoay quanh những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để nâng cao hiệu quả quản lý công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới. Trong đó, các ý kiến tập trung phân tích quy định của pháp luật về vị trí, vai trò của Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật; quản lý công tác xây dựng pháp luật tại các bộ, cơ quan ngang bộ và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật ở các địa phương. Bên cạnh đó, các tham luận còn đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
 
Xuất phát từ những bất cập, hạn chế nêu được đặt ra, đòi hỏi phải có sự kiện toàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp, hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các tham luận đã đưa ra nhiều giải pháp theo đó tập trung vào việc hoàn thiện thể chế về quản lý nhà nước đối với công tác xây dựng pháp luật; nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác phối hợp liên ngành trong xây dựng pháp luật và quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật; làm tốt hơn nữa công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đãi ngộ cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật, công tác xây dựng pháp luật; tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật.
Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Hồng Tuyến ghi nhận các ý kiến tham luận của các đại biểu đến từ Bộ Tư pháp và đại biểu đến từ các bộ ngành, địa phương. Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật để thể hiện rõ hơn vị trí, vai trò của mình trong việc giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật trên toàn quốc.​​​
Nguồn:​ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)​​​
FalseTrần Thị Kim Yến
Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7Thông tinTinDanh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7​


2760-QD.signed.pdf

FalseLê Thị Phương
Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của  Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao  trong các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6Thông tinTinDanh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của  Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao  trong các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 20/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6​


QD_02_HDND_TINH_BD.PDF.pdf

FalseLê Thị Phương
Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông tin; Tin ngành tư phápTinSở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh /CMSImageNew/2019-09/32fce48e812b66753f3a_Key_25092019075807.jpg
9/23/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

         Chiều ngày 23 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương (do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

        Thành phần tham dự, gồm có: ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì cuộc họp, cùng các đại diện là Sở Tài chính, Sở Lao động – thương binh và xã hội, Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư, Sở Tư pháp.

         Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tóm tắt một số nội dung liên quan đến đề nghị xây dựng Nghị quyết, trong đó nêu rõ sự cần thiết ban hành Nghị quyết, mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đại diện các đơn vị đã đóng góp ý kiến đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết. 

32fce48e812b66753f3a.jpg

(Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tóm tắt một số nội dung

liên quan đến đề nghị xây dựng Nghị quyết)

 

         Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có ý kiến giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết như: mức quy định tăng thêm đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiệm ma túy; giải thích về tên gọi dự thảo Nghị quyết và một số nội dung khác.

        Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp có ý kiến như sau: thứ nhất, đối với một số ý kiến cụ thể của các ngành tại các văn bản góp ý và tại cuộc họp này, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu, chỉnh sửa thêm; thứ hai, về kinh phí chưa thống nhất được với Sở Tài chính, đề nghị lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội làm việc với Sở Tài chính một lần nữa để tiếp tục có ý kiến và rút lại một số vấn đề liên quan đến kinh phí./.

​ 


FalseLê Thị Phương
Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tin; Tin ngành tư phápTinSở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương/CMSImageNew/2019-09/hifnh1_Key_18092019144909.jpg
9/18/2019 3:00 PMYesĐã ban hành

         Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (do Công an tỉnh chủ trì soạn thảo) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

        Thành phần tham dự, gồm có: ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì cuộc họp, cùng các đại diện là Sở Tài chính, Sở Lao động – thương binh và xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

hifnh1.jpg 

 (Ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp)

        Tại cuộc họp, đại diện Công an tỉnh báo cáo tóm tắt sự cần thiết ban hành và các nội dung cơ bản của chính sách trong dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết, các thành viên dự họp đều thống nhất về sự cần thiết tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét đối với chính sách mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

hình 2.jpg 

(Đại diện Công an tỉnh báo cáo tóm tắt một số nội dung liên quan đến đề nghị xây dựng Nghị quyết)

        Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện các chính sách được quy định trong dự thảo Nghị quyết, đại diện các cơ quan, đơn vị dự họp cũng có một số ý kiến góp ý như: đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại mức chi Bảo hiểm y tế cho phù hợp quy định của pháp luật hiện hành; đề nghị bổ sung thêm Chế độ chính sách đối với Đội dân phòng trong khi làm việc có người bị thương, bị tai nạn (nếu có); giải trình rõ hơn việc vẫn áp dụng mức hỗ trợ đội viên là 0,75 x mức lương cơ sở/người/tháng,…Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, đại diện Công an tỉnh đã có ý kiến giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết.

          Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa những nội dung đã trao đổi, thống nhất tại cuộc họp; đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra./.

FalseLê Thị Phương
Sở Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông tin; Tin ngành tư phápTinSở Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh /CMSImageNew/2019-09/hình 1_Key_16092019170319.jpg
9/16/2019 6:00 PMYesĐã ban hành

       Chiều ngày 12 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị -xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương (do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

       Thành phần tham dự, gồm có: ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì cuộc họp, cùng các đại diện là Sở Tài chính, Sở Lao động – thương binh và xã hội, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

        Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung liên quan đến đề nghị xây dựng Nghị quyết, đại diện các đơn vị đã đóng góp ý kiến đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết, như: sự cần thiết ban hành chế độ, chính sách; đối tượng, phạm vi điều chỉnh; việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng Nghị quyết; quy định về trợ cấp thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; quy định mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; nâng mức hỗ trợ theo niên hạn đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; khoán mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố;… Ngoài những nội dung trên, các đơn vị còn đóng góp một số nội dung khác có liên quan đến đề nghị xây dựng Nghị quyết.

        Kết thúc cuộc họp ông Nguyễn Quốc Trí đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đơn vị; đồng thời, đối với những ý kiến trái chiều đề nghị Sở Nội vụ ghi nhận, giải trình và sau đó thống nhất, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra.

       Một số hình ảnh tại cuộc họp:

hình 1.jpg

hình 2.jpg

FalsePhòng XD&KTVB
Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị Thông tin; Tin ngành tư phápTinSở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị /CMSImageNew/2019-09/cbde782d51cdb693efdc_Key_17092019150423.jpg
9/14/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

​        Thực hiện quy định tại Điều 115 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nhằm đánh giá sự cần thiết ban hành và một số nội dung cơ bản của Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương; sáng ngày ngày 12 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp "tư vấn thẩm định Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị", cuộc họp ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh.

       Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tóm tắt sự cần thiết ban hành và các nội dung cơ bản của chính sách trong dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết; các thành viên dự thọp thống nhất cao về sự cần thiết tham mưu Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét đối với chính sách hỗ trợ, khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả tích cực và khắc phục những nội dung không phù hợp của các chính sách trước đây được quy định trong Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

      Bên cạnh đó, các đơn vị dự họp cũng có các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện các nội dung chính sách nêu trong dự thảo Nghị quyết như: xem xét bổ sung việc hỗ trợ đối với người lao động làm việc từ 01 đến dưới 12 tháng, vấn đề hỗ trợ kinh phí tuyển dụng lao động khi cơ sở chuyển đến địa điểm mới; quy định về lộ trình di dời để đảm bảo khả năng cân đối ngân sách của địa phương; … Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đặc biệt lưu ý cơ quan soạn thảo về việc lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan theo quy định pháp luật để đảm bảo tính dân chủ, khả thi trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

     Sau khi nghe các ý kiến góp ý của đại diện các đơn vị dự họp; Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình, tiếp thu một số ý kiến, đối với những vấn đề còn chưa thống nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

     Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa những nội dung đã trao đổi, thống nhất tại cuộc họp; đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

b6d73f2316c3f19da8d2.jpg

cbde782d51cdb693efdc.jpg

d55a17ae3e4ed910805f.jpg

FalseTrần Thị Kim Yến
Sở Tư pháp tổ chức họp góp ý Quyết định ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinSở Tư pháp tổ chức họp góp ý Quyết định ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/12/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 06 tháng 12 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là dự thảo Quy chế Cộng tác viên), cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND huyện Dầu Tiếng.

Trước khi cuộc họp diễn ra, Sở Tư pháp đã có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị góp ý đối với dự thảo Quy chế Cộng tác viên; tuy nhiên, đối với một số nội dung góp ý của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND huyện Dầu Tiếng; Sở Tư pháp chưa hoàn toàn thống nhất.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Sở Tư pháp thuyết minh, giải trình những nội dung góp ý của các đơn vị mà Sở Tư pháp không tiếp thu; đại diện các đơn vị dự họp cơ bản thống nhất với giải trình của Sở Tư pháp. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng có góp ý thêm một số nội dung của dự thảo Quy chế Cộng tác viên như: đề nghị bổ sung thêm quy định về hoạt động của Cộng tác viên; bổ sung thêm tiêu chuẩn của Cộng tác viên; làm rõ vấn đề kinh phí hoạt động của Cộng tác viên; đề xuất, xem xét, mở rộng đối tượng Cộng tác viên là các chuyên gia bên ngoài (giáo viên, chuyên gia bất động sản, …) hoặc những cán bộ đã về hưu để phát huy hiệu quả;…

Sau khi nghe các ý kiến góp ý của đại diện các đơn vị dự họp; Sở Tư pháp giải trình, tiếp thu các ý kiến; từ những ý kiến góp ý cũng đã gợi mở để Sở Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Quy chế Cộng tác viên. Sở Tư pháp sẽ tiếp tục xem xét ý kiến góp ý của các đơn vị tại cuộc họp Ban Lãnh đạo Sở trước khi hoàn thiện và trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.​

FalseTrần Thị Kim Yến
Sở Tư pháp tổ chức họp đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương Thông tin; Tin ngành tư phápTinSở Tư pháp tổ chức họp đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/7/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​​        Thực hiện quy định tại Điều 115 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nhằm đánh giá về sự cần thiết ban hành và một số nội dung cơ bản về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương; ngày ngày 06 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp "tư vấn, thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương", cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị gồm: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân nhân dân tỉnh xây dựng chính sách), Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính.

       Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch báo cáo tóm tắt sự cần thiết ban hành và các nội dung cơ bản của chính sách trong dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết; các thành viên dự họp đều thống nhất về sự cần thiết tham mưu Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét đối với chế độ, chính sách hỗ trợ đối với ngành văn hóa, thể thao trên cơ sở hợp nhất các văn bản liên quan do có thay đổi từ văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tình hình thực tế địa phương hoặc một số văn bản trước đây ban hành không đúng hình thức.

       Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện các chính sách được quy định trong dự thảo Nghị quyết, đại diện các cơ quan, đơn vị dự họp cũng có một số ý kiến góp ý như: đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản xem xét, chỉnh sửa lại tên gọi của dự thảo Nghị quyết để đảm bảo chuẩn xác, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản; đề xuất xem xét, bổ sung một số căn cứ pháp lý ban hành văn bản và điều chỉnh một số nội dung chi liên quan đến tiền ăn, tiền công cho huấn luyện viên, vận động viên; đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản nên trình bày theo hình thức Nghị quyết quy định gián tiếp (Nghị quyết ban hành Quy định) để các nội dung của Nghị quyết được thể hiện theo bố cục điều, khoản, điểm thì sẽ rõ ràng hơn, đồng thời như vậy cũng thuận lợi cho việc sửa đổi, bổ sung sau này, ... Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đơn vị; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết.

       Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa những nội dung đã trao đổi, thống nhất tại cuộc họp; đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra./.

FalseTrần Thị Kim Yến
Đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinĐánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2019 9:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtThông tin; Tin ngành tư phápTinHội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật/CMSImageNew/2019-08/1_Key_27082019140458.jpg
8/27/2019 2:00 PMYesĐã ban hành


1.jpg 

       Sáng 22-8, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ông Phạm Trọng Nhân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

      Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội thông qua vào năm 2015. Trong 4 năm qua, Luật đã phát huy hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý, tăng cường chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là chưa đảm bảo tính đồng bộ, còn chồng chéo, quá trình ban hành chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

     Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do có bất cập lớn liên quan đến cơ quan chủ trì, tiếp thu dự thảo luật; quy trình xem xét, thông qua đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy trình rút gọn trong ban hành văn bản…


2.jpg

Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp góp ý dự thảo Luật

        Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 44 điều về nội dung và 6 điều về kỹ thuật. Cụ thể, về trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Luật đưa ra 2 phương án.

        Theo phương án 1, việc chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết được chuyển từ cơ quan chủ trì thẩm tra sang cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Còn phương án 2 giữ như quy định hiện hành, tức là cơ quan thẩm tra của Quốc hội vẫn chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết. Đồng thời, dự án Luật bổ sung một số quy định nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp của cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý.

       Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản tán thành việc cần thiết phải sửa đổi Luật này. Đồng thời tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế cần sửa đổi nội dung một số điều cho bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong quá trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết từ khi nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất chính sách, soạn thảo, trình đến giai đoạn chỉnh lý dự thảo; bảo đảm sự phù hợp giữa nội dung của dự thảo với các chính sách đã được thông qua, tạo sự liền mạch hơn trong việc tổ chức thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết sau khi được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho ý kiến những nội dung liên quan đến việc bỏ quy trình lập đề nghị xây dựng đối với một số nghị định; thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động…

3.jpg

Ông Phạm Trọng Nhân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

      Kết luận hội nghị, ông Phạm Trọng Nhân ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc đóng góp xây dựng dự thảo luật. Các ý kiến góp ý sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp chuyển đến Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội sắp tới./.


(Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

 

FalsePhòng XD&KTVB
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư phápThông tinTinBáo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 9:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Bình Dương: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018 đảm bảo tiến độ, chất lượngVăn bản QPPL; Tin ngành tư phápTinBình Dương: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng/CMSImageNew/2019-05/IMG-4050_Key_07052019140419_Key_07052019150911.jpg
Bình Dương: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng
5/7/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

TTĐT - Ngày 13/3/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018.

Tích cực triển khai thực hiện

Theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ, mục đích của rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, hệ thống hóa văn bản nhằm công bố tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng trên, Sở Tư pháp đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL. Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tư pháp cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho các cán bộ, công chức làm công tác văn bản của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL.


Tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Qua thời gian tích cực triển khai thực hiện, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo đúng tiến độ, đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong kỳ 2014-2018. Kết quả rà soát 926 văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh được tập hợp để hệ thống hóa kỳ 2014-2018 có tổng số 466 văn bản QPPL còn hiệu lực; 496 văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 34 văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần và 90 văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Kết quả hệ thống hóa văn bản trên đã được công khai bởi Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương (www.binhduong.gov.vn). Đối với cấp huyện, có tổng số 185 văn bản QPPL còn hiệu lực; 497 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 04 văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần và 50 văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.


Công khai kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2014-2018 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương

Để đạt được kết quả như trên, bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh kỳ 2014-2018 có nhiều thuận lợi. Trước hết là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND tỉnh đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức rõ trách nhiệm hệ thống hóa của đơn vị mình và vai trò, ý nghĩa của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật nên đã quan tâm, tích cực trong tổ chức thực hiện.

Cần rà soát, hệ thống hóa văn bản một cách tổng thể

Theo Sở Tư pháp, rà soát, hệ thống hóa văn bản là nhiệm vụ đã được các sở, ban, ngành thực hiện thường xuyên, tuy nhiên kỳ hệ thống hóa văn bản 05 năm mới được triển khai một lần, đến nay là lần thứ hai theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Do đó, một số cơ quan vẫn còn lúng túng về cách thức triển khai, kỹ năng nghiệp vụ rà soát văn bản QPPL, chỉ mới thực hiện rà soát hiệu lực của văn bản mà chưa thực hiện rà soát phần nội dung để phát hiện các quy định chưa phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo với các căn cứ rà soát để tham mưu xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định. Hơn nữa việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của các sở, ngành tỉnh được giao cho công chức làm công tác pháp chế, trong khi hầu hết các công chức này còn kiêm nhiệm nhiều công việc khác, do vậy việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản chưa được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ kinh phí cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ công việc, chưa tạo động lực, khuyến khích cho đội ngũ công chức làm công tác văn bản.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL, Sở Tư pháp đã kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường ý thức, trách nhiệm thường xuyên rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý được giao; kịp thời phát hiện quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để sớm xử lý hoặc kiến nghị xử lý, bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, cũng là cơ sở tạo thuận lợi cho việc hệ thống hóa văn bản các kỳ tiếp theo. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan phối hợp ban hành văn bản quy định cụ thể về kinh phí để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản.​


Nguồn: Mai Xuân (https://www.binhduong.gov.vn)

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinĐiều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

     UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 về giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019 và thay thế Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh.

     So với quy định hiện hành, Quyết định số 05 điều chỉnh tăng giá nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với nước sạch dùng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nước sạch dùng cho sản xuất vật chất, nước sạch dùng cho kinh doanh, dịch vụ. Riêng đối với giá nước sạch dùng cho sinh hoạt hộ gia đình, theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND quy định giá nước sạch ở từng mức sử dụng, thì nay điều chỉnh quy định chung ở một mức giá.   

     Cụ thể, giá nước sạch dùng cho sinh hoạt hộ gia đình là 6.300 đồng/m3; giá nước sạch dùng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là 10.000 đồng/m3; giá nước sạch dùng cho sản xuất vật chất là 11.400 đồng/m3; giá nước sạch dùng cho kinh doanh, dịch vụ là 14.000 đồng/m3. Mức giá trên được miễn trích khấu hao tài sản các công trình và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. ​

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn​​ (Tác giả: Phương Chi)


FalseTrần Thị Kim Yến
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018Tin ngành tư pháp; Văn bản QPPL; Văn bản nghiệp vụBài viếtKết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018/CMSImageNew/2019-03/vbqppl_Key_28032019142359.jpg
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
3/28/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

Ngày 01/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 466 văn bản, gồm: 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 496 văn bản, gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 34 văn bản, gồm: 05 Nghị quyết, 29 Quyết;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 90 văn bản, gồm: 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, gồm: 466 văn bản, gồm: 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị./.

​Tải về:

470-QĐ.pdf


Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018:

TAP HTH_ SO GIAO DUC.pdf

TAP HTH_ SO NGOAI VU.pdf

TAP HTH_ SO Y TE.pdf

TAP HTH_ SOXAYDUNG.pdf

TAP HTH_ TAI CHINH.pdf

TAP HTH_BO CHQS TINH.pdf

TAP HTH_BQL KCN.pdf

TAP HTH_CONG AN TINH.pdf

TAP HTH_CUC THUE TINH.pdf

TAP HTH_KHOAHOCCONGNGHE.pdf

TAP HTH_LDTBXH.pdf

TAP HTH_LVUC KHAC (HC).pdf

TAP HTH_NOI VU.pdf

TAP HTH_NONGNGHIEP.pdf

TAP HTH_SO CONG THUONG.pdf

TAP HTH_SO GTVT.pdf

TAP HTH_SO KHĐT.pdf

TAP HTH_SO TNMT.pdf

TAP HTH_SO TU PHAP.pdf

TAP HTH_SO VAN HOA.pdf

TAP HTH_THANH TRA TINH.pdf

TAP HTH_THONGTINTRUYENTHONG.pdf

 

Huỳnh Hữu Tốt - Phòng XDKTVBQPPL

FalseHuỳnh Hữu Tốt
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2018Thông tinTinKết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2019 12:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Báo cáo kết quả xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương Thông tinTinBáo cáo kết quả xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2019 12:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Danh mục văn bản do các cơ quan Trung ương ban hành năm 2018  giao nhiệm vụ xây dựng thể chế cho chính quyền địa phươngThông tinTinDanh mục văn bản do các cơ quan Trung ương ban hành năm 2018  giao nhiệm vụ xây dựng thể chế cho chính quyền địa phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/10/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

 

STT

 

Số, ký hiệu, trích yếu  văn bản

 

Trách nhiệm xây dựng thể chế

Cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu
1Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Điều 11. Trách nhiệm của địa phương

1. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

a) Ban hành quy định cụ thể mức hỗ trợ của từng chính sách theo khả năng cân đối của ngân sách và bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện các chính sách theo quy định của Nghị định này;

b) Ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khác ngoài các chính sách đã quy định tại Nghị định này để hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức hỗ trợ của từng chính sách trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định;

b) Căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, xây dựng trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khác ngoài các chính sách đã quy định tại Nghị định này;

c) Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù từng vùng, miền trong tỉnh;

d) Đối với các dự án thực hiện theo hình thức ngân sách nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc quản lý, thanh quyết toán phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2Nghị định 71/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

4. Trách nhiệm của chính quyền địa phương

a) Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ tại địa phương theo phân cấp của Chính phủ, quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn phù hợp với tình hình của địa phương theo quy định pháp luật; tiếp nhận thông báo sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các tổ chức quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

 

Sở Công thương
3Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể việc quản lý và xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quy định tại Chương II Nghị định này (Khoản 2 Điều 52 ).Sở Giao thông vận tải
4Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Điều 36 Nghị định quy định:

Ủy ban nhân dân các cấp ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo quy định tại Nghị định này.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất trong toàn địa phương.

 

Văn phòng UBND tỉnh
5

Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

a) Rà soát, ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, trong đó quy định chính sách tín dụng tại địa phương quy định tại Điều 8 Nghị định này; vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp.

b) Ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh:

- Ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này. Thời hạn 05 năm một lần; hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát và điều chỉnh.

- Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

-  Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh.

 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
6

Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát triển ngành nghề nông thôn.

 

UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, quy định mức chi để hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn.Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
7

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

Tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định: "c) Bổ sung Khoản 5 như sau: "5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định về thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh, thành phố."

Và khoản 35 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định: "4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Hướng dẫn cụ thể về loại hình đô thị của từng khu vực trên địa bàn để áp dụng Điều kiện về diện tích phòng máy quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 35 Nghị định này;(Các nội dung này trước đây được quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BTTTT).

Hiện nay, UBND tỉnh đã có quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 19/9/2015 Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, Quyết định chưa quy định nội dung "hướng dẫn cụ thể về loại hình đô thị của từng khu vực trên địa bàn để áp dụng Điều kiện về diện tích phòng máy". Do đó, đề nghị ban hành quyết định mới quy định cả 02 nội dung Nghị định 27/2018/NĐ-CP giao cho địa phương và thay thế quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 19/9/2015 của UBND tỉnh.

 

Sở TTTT
8

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

 

Trong trường hợp địa phương có các sản phẩm thực phẩm đặc thù thì UBND tỉnh xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương.Sở công thương
9Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Điều 19. Trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương

1. Các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm:

a) Xây dựng, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật khác liên quan;

 

Văn phòng UBND tỉnh
10

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 

Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.Sở Văn hóa thể thao và Du lịch
11​Thông tư 04/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tin dịch vụ môi trường rừng.

Điều 4. Quản lý và sử dụng tiền theo hình thức chi trả gián tiếp

3. Sử dụng tiền đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Quỹ Bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh)

a) Kinh phí quản lý được trích tối đa 10% tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ, chi phụ cấp kiêm nhiệm và hỗ trợ chi phí quản lý đối với các đơn vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao hỗ trợ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chi trả (nếu có). Mức trích cụ thể được lập trong kế hoạch thu, chi hàng năm của Quỹ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Nội dung chi quản lý được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 85/2012/TT-BTC. Trường hợp các đơn vị, tổ chức được giao hỗ trợ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh thực hiện nhiệm vụ chi trả, các cán bộ hỗ trợ chi trả được thanh toán tiền bồi dưỡng cho những ngày làm việc. Mức bồi dưỡng, số người, thời gian được hưởng bồi dưỡng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

 

Sở Tài chính+ Sở Nông nghiệp PTNT
FalsePhòng XD&KTVB
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio