Giám định tư pháp
Thứ 5, Ngày 26/10/2023, 17:00
Ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/10/2023 | Nguyễn Thị Vân Anh

Thực hiện Khoản 2 Điều 43 Luật Giám định tư pháp quy định Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện đúng quy định của Luật Giám định tư pháp đối với nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp;

  - Thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các nội dung Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp theo hướng dẫn của Cục Bổ trợ tư pháp tại Quyết định số 20/QĐ-BTTP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Cục Bổ trợ tư pháp về việc Ban hành tài liệu Bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp;

- Giúp đội ngũ người giám định tư pháp, người làm công tác giám định tư pháp nắm bắt đầy đủ, hệ thống các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, bảo đảm người giám định tư pháp hiểu và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động giám định tư pháp. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của hoạt động tố tụng cũng như nhu cầu của xã hội về giám định tư pháp.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo cho đối tượng được bồi dưỡng nắm bắt được những kiến thức pháp luật về công tác giám định tư pháp;

- Nội dung chương trình bồi dưỡng phải bám sát hướng dẫn của Cục Bổ trợ tư pháp, đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức pháp luật có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp, quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp theo quy định của pháp luật và một số kỹ năng pháp lý cơ bản cần thiết trong hoạt động giám định tư pháp;

- Việc tổ chức bồi dưỡng phải được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm và tránh hình thức.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng bồi dưỡng

- Người giám định tư pháp bao gồm: giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh.

- Người được cơ quan, đơn vị phân công phụ trách lĩnh vực giám định tư pháp.

2. Hình thức bồi dưỡng

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã xây dựng Bộ Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp, các tài liệu này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp theo địa chỉ: https://stp.binhduong.gov.vn/ mục Bổ trợ tư pháp/Giám định tư pháp/Hướng dẫn nghiệp vụ.

3. Nội dung bồi dưỡng

 

STTNội dung bồi dưỡng
01Chuyên đề 1: Giới thiệu nội dung Luật sửa đổi một số điều của Luật Giám định tư pháp
02

Chuyên đề 2: Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

03Các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự về giám định tư pháp trong các lĩnh vực chuyên môn của một số sở, ngành

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch;

b) Xây dựng và đăng tải tài liệu bồi dưỡng đầy đủ trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

 

 

2. Các sở, ngành và tổ chức giám định tư pháp:

Các sở, ngành và tổ chức giám định tư pháp quan tâm, triển khai Bộ Tài liệu bồi dưỡng để đến cá nhân, tổ chức làm công tác giám định tư pháp tại cơ quan, đơn vị mình bằng hình thức phù hợp.

Lượt người xem:  Views:   170
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio