Giám định tư pháp
Thứ 4, Ngày 27/09/2023, 17:00
Kế hoạch Tổng kết tình hình triển khai, thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/09/2023 | Nguyễn Thị Vân Anh

Thực hiện Quyết định số 2112/QĐ-BTP ngày 29/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổng kết tình hình triển khai, thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án "tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" (sau đây gọi tắt là Đề án 250), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết tình hình triển khai, thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 - Đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án 250, qua đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện thể chế để pháp luật thật sự đi vào cuộc sống.

 - Kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Luật và Đề án.  

2. Yêu cầu

Việc tổng kết Luật Giám định tư pháp và Đề án 250 được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả, tiết kiệm. Đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, mục đích, tiến độ đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

a) Nội dung báo cáo bao gồm:

- Những kết quả đạt được: Tổ chức triển khai, thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án; Hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp; Hoàn thiện hệ thống tổ chức giám định tư pháp; Hoạt động giám định tư pháp; Công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

- Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng, ban hành, hoàn thiện thể chế, tổ chức, nhân lực, hoạt động, quản lý, đánh giá, sử dụng kết luận giám định; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp, kiến nghị.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành tỉnh có liên quan.

d) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án 250.

đ) Thời gian hoàn thành: 30/9/2023.

2. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

2.1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng (Kèm theo Phụ lục Tiêu chuẩn, đối tượng khen thưởng).

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành tỉnh có liên quan.

c) Chỉ tiêu khen thưởng: Tối đa 05 tập thể và 10 cá nhân.

c) Sản phẩm đầu ra: Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Thời gian gửi đề nghị khen thưởng: Căn cứ vào Phụ Lục Tiêu chuẩn, đối tượng khen thưởng, các sở, ngành tỉnh gửi hồ sơ khen thưởng về Sở Tư pháp chậm nhất ngày 04/10/2023.

2.2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành tỉnh có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

3. Hình thức tổng kết

Tổng kết bằng văn bản thông qua Báo cáo Tổng kết tình hình triển khai, thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án được chi từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này; tiếp nhận, thẩm định, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án 250 theo quy định hiện hành.

2. Các sở, ngành tỉnh phối hợp thực hiện các mục II.1, II.2 của Kế hoạch. 

Lượt người xem:  Views:   343
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio