Tiếp công dân, Xử lý Đơn thư; Giải quyết KN - TC
Thứ 2, Ngày 22/05/2023, 23:00
Kết quả sơ kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/05/2023 | Thanh Tra Sở

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA

1. Việc triển khai các cuộc thanh tra

1.1. Thanh tra hành chính

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiến hành cuộc thanh tra hành chính việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Công chứng số 1 (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở).

1.2. Thanh tra chuyên ngành.

Tổ chức 06 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 09 tổ chức theo Kế hoạch (tăng 03 cuộc, 06 tổ chức so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, có 04 cuộc thanh tratheo Kế hoạch thanh tra năm 2022 và 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023, cụ thể:

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực luật sư đối với 03 tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương, Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự, Công ty Luật TNHH một thành viên Lưu Gia Thịnh) và 01 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương);

- 01 cuộc thanh tra trong trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại Ủy ban nhân dân phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân.

2. Về xử phạt vi phạm hành chính

Qua công tác thanh tra và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 09 Quyết định xử phạt với 09 tổ chức (02 tổ chức đấu giá, 03 tổ chức hành nghề công chứng, 04 tổ chức hành nghề luật sư) và 05 công chứng viên với số tiền là 214.500.000 đồng. Đến nay, các cá nhân, tổ chức vi phạm đã nghiêm chỉnh chấp hành nộp phạt theo quy định.

3. Công việc khác

 Sở thực hiện tốt một số công việc như:

- Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023;

- Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi; kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương; thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương;

- Ban hành văn bản cung cấp thông tin phục vụ thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tư pháp; cung cấp thông tin phục vụ công tác chấm điểm, đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp; cung cấp thông tin về số lượng cán bộ, công chức thanh tra của Sở Tư pháp;xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng dẫn việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản và thừa phát lại; góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra.

- Phối hợp cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham dự Hội nghị giao ban Quý I/2023 ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4. Kết quả thanh tra

Đến nay, đã có 05/07 cuộc thanh tra tiến hành trong kỳ báo cáo được Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra, cụ thể:

- Về lĩnh vực công chứng, chứng thực: Các đơn vị cơ bản chấp hành tốt quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực và các văn bản pháp luật khác, góp phần phục vụ tốt yêu cầu công chứng, chứng thực của cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển vẫn còn một số hạn chế, sai sót trong hoạt động công chứng, chứng thực như: việc đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng; việc thu phí, thù lao công chứng; thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; lưu trữ hồ sơ công chứng,... chưa đảm bảo theo quy định.

- Về lĩnh vực thừa phát lại: Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương cơ bản chấp hành tốt quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động thừa phát lại và các văn bản pháp luật khác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan. Bên cạnh những kết quả đạt được Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương còn một số hạn chế, sai sót, lưu ý như: gửi báo cáo 06 tháng về Sở Tư pháp chưa đảm bảo thời hạn theo quy định; sử dụng biển hiệu không đúng mẫu quy định; hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng không đúng theo mẫu; Văn phòng ký kết hợp đồng dịch vụ tống đạt với Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đã thực hiện tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là chưa đảm bảo theo quy định tại của Nghị định số 08/2020NĐ-CP;…

- Về lĩnh vực luật sư: Các đơn vị được thanh tra cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót, hạn chế như: việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình; tư vấn pháp luật miễn phí nhưng không lập hợp đồng dịch vụ pháp lý,...

- Về lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài: UBND huyện Phú Giáo đã tuân thủ quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và các quy định khác của pháp luật có liên quan; có nhiều cố gắng trong công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân tại địa phương. Lãnh đạo địa phương có sự quan tâm, đầu tư về nhân lực cũng như cơ sở vật chất để thực hiện công tác hộ tịch theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn có một số tồn tại, sai sót, lưu ý trong đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, ghi chú ly hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch.

- Về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực: UBND phường Phú Cường đã có nhiều cố gắng trong công tác hộ tịch, chứng thực, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân, tổ chức tại địa phương. Lãnh đạo địa phương có sự quan tâm, bố trí công chức để thực hiện các công tác tư pháp theo thẩm quyền.Về cơ bản, đơn vị đã có ý thức tuân thủ quy định pháp luật về hộ tịch, chứng thực và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động hộ tịch, chứng thực.Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, sai sót trong công tác hộ tịch, chứng thực như: việc ghi chép Sổ hộ tịch chưa đầy đủ thông tin; hồ sơ đăng ký lại khai sinh, hồ sơ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch và hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có sai sót; việc thu phí chứng thực chưa đúng theo quy định.

Ngoài ra, Giám đốc Sở cũng đã ban hành Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương. Nhìn chung, Công ty đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp. Các tồn tại, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra đã được Công ty quán triệt đến đấu giá viên, nhân viên Công ty, tổ chức rút kinh nghiệm và tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục đối với một số nội dung. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương chưa khắc phục, cam kết rút kinh nghiệm, không tái diễn. Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ đấu giá phát hiện các sai sót, lưu ý như: tài sản đấu giá ghi không thống nhất trong các văn bản; một số hồ sơ đấu giá không có giấy tờ, tài liệu thể hiện Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương yêu cầu người có tài sản đấu giá làm rõ về quyền được bán tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản; một số hồ sơ Công ty thông báo công khai đấu giá không đúng quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản; một số hồ sơ đấu giá, biên bản đấu giá không ghi chi tiết hoặc ghi không chính xác diễn biến của cuộc đấu giá;…

Hiện Đoàn Thanh tra đang xây dựng Dự thảo Kết luận thanh tra hành chính việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Công chứng số 1 và Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân theo quy định.

Qua thực tiễn công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Tư pháp nhận thấy có một số khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý như: việc thực hiện quy định về hộ gia đình sử dụng đất trong hoạt động công chứng, việc ký hợp động dịch vụ pháp lý đối với hoạt động tư vấn pháp luật không thu thù lao của luật sư và việc thừa phát lại ký hợp đồng dịch vụ đống đạt ngoài phạm vi địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở. Sở Tư pháp đã có Công văn số 509/STP-TTr ngày 24/3/2023 kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét, hướng dẫn việc thực hiện.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác tiếp công dân

Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp để nộp đơn hay trình bày nội dung về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

2.1. Tiếp nhận, phân loại đơn.

- Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 05/5/2023, Sở Tư pháp tiếp nhận 23 đơn (giảm 06 đơn so với cùng kỳ năm 2022), gồm: 05 khiếu nại, 05 tố cáo, 02 kiến nghị, phản ánh, 11 đơn khác (đơn kêu cứu, đơn thưa, đơn trình bày, đơn yêu cầu). Trong đó, 20 đơn đủ điều kiện xử lý, 03 đơn (02 đơn khiếu nại và 01 đơn khác) không đủ điều kiện xử lý do đã được gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

- Sở Tư pháp còn tiếp nhận 02 thông tin phản ánh, kiến nghị (01 nội dung kiến nghị qua buổi làm việc với người tố cáo về lĩnh vực công chứng, 01 thông tin phản ánh của người dân do Tổng đài 1022 chuyển đến về việc có doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhưng lại cung cấp dịch vụ pháp lý như tổ chức hành nghề luật sư trái quy định của pháp luật).

Bên cạnh đó, Sở tham gia một số cuộc họp giải quyết đơn thư tại UBND tỉnh; cập nhật thông tin lên Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về khiếu nại, tố cáo.

2.2. Kết quả xử lý, giải quyết đơn

Trong 20 đơn đủ điều kiện xử lý và 02 thông tin có nội dung phản ánh, kiến nghị, có 06 đơn và 02 thông tin có nội dung phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở; 14 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, cụ thể:

a) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở:

- Đối với 03 đơn tố cáo: Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo trong lĩnh vực công chứng và có văn bản thông báo cho người tố cáo về Kết luận nội dung tố cáo. Theo đó, nội dung tố cáo là không có cơ sở. Ban hành văn bản trả lời 02 Đơn tố cáo có cùng nội dung của công dân đối với ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để trục lợi. Theo đó, qua kiểm tra xác minh Sở Tư pháp chưa phát hiện ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải và Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải có hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Sở Tư pháp đã có văn bản trả lời Đơn của công dân; văn bản cung cấp thông tin và một số tài liệu có liên quan hoạt động của Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải đến các cơ quan liên quan để xem xét theo chức năng, thẩm quyền. Đồng thời, thông báo Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp về kết quả xử lý đơn.

- 01 đơn đề nghị Giám đốc Sở có Kết luận nội dung tố cáo, Giám đốc Sở đã có văn bản trả lời, theo đó đã có thông báo kết quả giải quyết tố cáo gửi đến người tố cáo theo quy định.

- 01 đơn phản ánh về luật sư: Sở đã có văn bản trả lời người dân.

- 01 đơn khác (đơn thưa về việc công chứng không đúng quy định): Sở đang xem xét, giải quyết.

- 01 nội dung kiến nghị về lĩnh vực công chứng: Sở đã có văn bản trả lời người dân.

- 01 thông tin phản ánh của người dân do Tổng đài 1022 chuyển đến: Sở đã trả lời người dân qua Tổng đài 1022.

b) Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở:

Đối với 14 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Sở đã chuyển 02 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời 11 đơn, đang xử lý 01 đơn do mới tiếp nhận.

Ngoài ra, Sở đã ban hành báo cáo xin ý kiến liên quan đến việc áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai năm 2013 trong đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại và Kết luận tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin về kết quả giải quyết tố giác về tội phạm.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao. Thông qua sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ, các cấp ủy còn thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên giáo dục, động viên công chức, viên chức mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan.Ngoài ra, thông qua sinh hoạt cơ quan, lãnh đạo cơ quan còn tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tham mưu ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; tham mưu Hội đồng có văn bản chỉ đạo phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL trọng tâm. Ban hành chương trình PBGDPL định kỳ hàng quý trên phương tiện thông tin đại chúng như Chương trình "Tư vấn pháp luật trực tiếp" trên sóng phát thanh 92,5MHz; Chương trình PBGDPL trên chuyên mục "Pháp luật và đời sống" của Báo Bình Dương Online; Chương trình "Pháp luật và cuộc sống" trên Đài truyền hình tỉnh; Chương trình "Người dân với Pháp luật" trên Đài truyền thanh cấp huyện.

- Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 11/01/2023.

- Ban hành Công văn chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023).

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp tại Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 04/01/2023 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 201/UBND-NC ngày 16/01/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 113/STP-VP ngày 19/01/2023 về việc tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để triển khai đến Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện, theo đó, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, nghiêm cấm đốt pháo, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, thực hiện đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh thần tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, tổ chức trực bảo vệ cơ quan an toàn trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật" định kỳ hàng năm, trong đó có nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 12/01/2023). Ngoài ra, Sở Tư pháp còn thường xuyên viết bài tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (03 đơn vị sự nghiệp đang hoạt động, 01 đơn vị đang tạm ngưng hoạt động, chờ giải thể) cũng đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên thông qua các cuộc họp định kỳ của đơn vị.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Qua triển khai, thực hiện các nội dung Kế hoạch 1839/KH-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đạt được những kết quả như sau:

- Kết quả thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan; xây dựng, thực hiện, định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, tổ chức cán bộ, tài chính… Công khai thủ tục hành chính, số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị. Tiếp tục đăng tải các văn bản, thông tin về quy định, văn bản quy phạm pháp luật. Các nội dung được công khai, minh bạch trong các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ, niêm yết tại cơ quan, đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Ngoài ra, gửi qua hộp thư công vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Trước khi ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã gửi dự thảo Quy chế để công chức, viên chức, người lao động đóng góp ý kiến. Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức có kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể. Công khai, minh bạch cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, giám sát, thực hiện, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng kinh phí tài sản nhà nước và góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đến nay, tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện chế độ theo định mức tiêu chuẩn pháp luật quy định.

- Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Sở đã ban hành Công văn số 1474/STP-VP ngày 12/8/2022 triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp). Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử được Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chú trọng thực hiện. Trong kỳ báo cáo, Sở chưa tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào về thái độ, ứng xử của công chức, viên chức, người lao động của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ; cũng như chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về quy chế làm việc, quy tắc ứng xử và việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định; chưa có trường hợp xung đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Tư pháp năm 2023 (Kế hoạch số 336/KH-STP ngày 28/02/2023). Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp chỉ thực hiện luân chuyển 02 công chức mà chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2023 tại Kế hoạch số 124/KH-STP ngày 19/01/2023. Đồng thời, Sở phát động phong trào thi đua, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tích cực nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với việc xây dựng, duy trì, khai thác, sử dụng, quản lý phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp; thực hiện trao đổi 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật); đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc thanh toán trực tiếp tại quầy một cửa và thanh toán qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của cơ quan, đơn vị.

 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền; các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết của ngành Tư pháp tiếp tục được đăng tải đầy đủ trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trang Hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân có thể biết được trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và các biểu mẫu kèm theo trước khi đến liên hệ công việc.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 2252/KH-STP ngày 25/11/2022 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, quy chế làm việc, văn hóa công sở". Cuộc thi đã thu hút được đông đảo công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tham gia.

- Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 31/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Sở đã ban hành Thông báo số 2434/TB-STP ngày 21/12/2022 về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022, Quyết định phê duyệt Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, có 09 người phải thực hiện kê khai và Quyết định bổ sung người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, bổ sung 02 người có nghĩa vụ kê khai (Quyết định số 182/QĐ-STP và Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 26/12/2022). Công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập đã kê khai tài sản, thu nhập; Sở tiến hành niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh.

Ngày 29/3/2023, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 39/BC-STP tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp luôn tăng cường quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Sở chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ngoài ra, Sở Tư pháp chưa phát hiện và cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin về việc công chức, viên chức, người lao động có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc.

Thực hiện Báo cáo tình hình, kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiện tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2021.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đã được Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt. Kế hoạch công tác thanh tra được ban hành đảm bảo trong thời gian quy định. Công tác thanh tra được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Qua công tác thanh tra nắm rõ hơn về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức, đơn vị, địa phương; thấy được những ưu điểm, thế mạnh đồng thời phát hiện các thiếu sót, tồn tại,bất cập để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, kiến nghịcơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện nghiêm túc và đúng trình tự thủ tục của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 100% đơn đã được xử lý, không có đơn tồn đọng, kéo dài, không phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tham gia một số cuộc họp giải quyết đơn thư tại UBND tỉnh khi có yêu cầu.

Công tác phòng, chống tham nhũng của Sở được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đảng ủy, Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tích cực; công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh về xây dựng kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo triển khai đồng bộ nhất là cải cách thủ tục hành chính, các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị đã được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Công chức, viên chức, người lao động của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Trong kỳ báo cáo, không có trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc./.

Lượt người xem:  Views:   231
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio