Tiếp công dân, Xử lý Đơn thư; Giải quyết KN - TC
Thứ 2, Ngày 20/03/2023, 16:00
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/03/2023 | Thanh Tra Sở

​I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA

1. Việc triển khai các cuộc thanh tra

1.1. Thanh tra hành chính

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp chưa tổ chức thanh tra hành chính. Theo Kế hoạch thanh tra năm 2023, dự kiến cuối Quý I Sở sẽ tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Công chứng số 1 (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở).

1.2. Thanh tra chuyên ngành

Tổ chức 04 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 07 tổ chức theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 (tăng 01 cuộc, 04 tổ chức so với cùng kỳ năm 2022), cụ thể:

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực luật sư đối với 03 tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương, Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự, Công ty Luật TNHH một thành viên Lưu Gia Thịnh) và 01 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương);

- 01 cuộc thanh tra trong trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

2. Công việc khác

 Sở thực hiện tốt một số công việc như: Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023; công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi; kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương; thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương; cung cấp thông tin phục vụ thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tư pháp; cung cấp thông tin phục vụ công tác chấm điểm, đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp; cung cấp thông tin về số lượng cán bộ, công chức thanh tra của Sở Tư pháp; phối hợp cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;…

3. Kết quả thanh tra

- Về lĩnh vực công chứng, chứng thực: Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp cơ bản chấp hành tốt quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực và các văn bản pháp luật khác, góp phần phục vụ tốt yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp vẫn còn một số hạn chế, sai sót trong hoạt động công chứng như: việc đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng; về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; lưu trữ hồ sơ công chứng,... chưa đảm bảo theo quy định.

- Về lĩnh vực thừa phát lại: Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương cơ bản chấp hành tốt quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động thừa phát lại và các văn bản pháp luật khác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan. Bên cạnh những kết quả đạt được Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương còn một số hạn chế, sai sót, lưu ý như: gửi báo cáo 06 tháng về Sở Tư pháp chưa đảm bảo thời hạn theo quy định; sử dụng biển hiệu không đúng mẫu quy định; hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng không đúng theo mẫu; Văn phòng ký kết hợp đồng dịch vụ tống đạt với Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đã thực hiện tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là chưa đảm bảo theo quy định tại của Nghị định số 08/2020NĐ-CP;…

- Về lĩnh vực đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp. Các tồn tại, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra đã được Công ty quán triệt đến đấu giá viên, nhân viên Công ty, tổ chức rút kinh nghiệm và tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục đối với một số nội dung. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương chưa khắc phục, cam kết rút kinh nghiệm, không tái diễn. Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ đấu giá phát hiện các sai sót, lưu ý như: tài sản đấu giá ghi không thống nhất trong các văn bản; một số hồ sơ đấu giá không có giấy tờ, tài liệu thể hiện Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương yêu cầu người có tài sản đấu giá làm rõ về quyền được bán tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản; một số hồ sơ Công ty thông báo công khai đấu giá không đúng quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản; một số hồ sơ đấu giá, biên bản đấu giá không ghi chi tiết hoặc ghi không chính xác diễn biến của cuộc đấu giá;…

- Về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, luật sư: Đoàn Thanh tra đang xây dựng Dự thảo Kết luận thanh tra theo quy định.

Qua công tác thanh tra và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 02 Quyết định xử phạt với 02 tổ chức đấu giá với số tiền là 41.500.000 đồng.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Trong kỳ báo cáo, thực hiện Công văn số 6325/UBND-BTCD ngày 01/12/2022 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Giám đốc Sở đã ban hành Công văn chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023).

1. Công tác tiếp công dân

Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/02/2023 không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp để nộp đơn hay trình bày nội dung về khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

2.1. Tiếp nhận, phân loại đơn

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp tiếp nhận 14 đơn (giảm 09 đơn so với cùng kỳ năm 2022), gồm: 03 khiếu nại, 03 tố cáo, 04 kiến nghị, phản ánh, 04 đơn khác (đơn yêu cầu giải quyết, đơn đề nghị). Trong đó, 11 đơn đủ điều kiện xử lý, 03 đơn không đủ điều kiện xử lý (01 đơn khiếu nại không có chữ ký của người khiếu nại, 01 đơn khiếu nại đã được Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn, 01 đơn yêu cầu đã được đồng gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết). Ngoài ra, Sở Tư pháp còn tiếp nhận 01 nội dung kiến nghị qua buổi làm việc với người tố cáo, 01 thông tin phản ánh của người dân do Tổng đài 1022 chuyển đến về việc có doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhưng lại cung cấp dịch vụ pháp lý như tổ chức hành nghề luật sư trái quy định của pháp luật.

Cập nhật thông tin lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

2.2. Kết quả xử lý, giải quyết đơn

Trong 11 đơn đủ điều kiện xử lý, có 04 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở; 07 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, cụ thể:

a) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở: 03 đơn tố cáo; 01 đơn phản ánh; 01 nội dung kiến nghị qua buổi làm việc với người tố cáo và 01 phản ánh qua Tổng đài 1022. Cụ thể:

- 01 Đơn tố cáo liên quan đến lĩnh vực công chứng: Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định thụ lý tố cáo, thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo và thông báo nội dung tố cáo, việc thụ lý tố cáo cho người tố cáo, người bị tố cáo biết. Tổ xác minh đang tiến hành xác minh nội dung tố cáo theo quy định.

- 02 Đơn tố cáo có cùng nội dung liên quan đến lĩnh vực luật sư: Sở đã tiến hành kiểm tra, xác minh và có văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp cung cấp thông tin.

- 01 nội dung kiến nghị qua buổi làm việc với người tố cáo về lĩnh vực công chứng: Sở đã yêu cầu Văn phòng công chứng báo cáo và tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định.

- 01 đơn phản ánh và 01 phản ánh qua Tổng đài 1022 về việc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được cấp Giấy đăng ký hoạt động bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương nhưng mạo danh nghề nghiệp luật sư. Sở Tư pháp đã có văn bản trả lời gửi đến Tổng đài 1022 và đang xem xét xử lý theo thẩm quyền và có văn bản trả lời cho người có đơn phản ánh.

b) Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở:

Đối với 07 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn 02 đơn, có Phiếu chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 01 đơn và đang xem xét, xử lý 04 đơn.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao. Thông qua sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ, các cấp ủy còn thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên giáo dục, động viên công chức, viên chức mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan. Ngoài ra, thông qua sinh hoạt cơ quan, lãnh đạo cơ quan còn tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 11/01/2023. Qua việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Sở Tư pháp đạt được những kết quả cụ thể:

- Ban hành Công văn chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023).

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp tại Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 04/01/2023 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 201/UBND-NC ngày 16/01/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 113/STP-VP ngày 19/01/2023 về việc tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để triển khai đến Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện, theo đó, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, nghiêm cấm đốt pháo, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, thực hiện đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh thần tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, tổ chức trực bảo vệ cơ quan an toàn trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Sở đã ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật" định kỳ hàng năm, trong đó có nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 12/01/2023). Ngoài ra, Sở Tư pháp còn thường xuyên viết bài tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (03 đơn vị sự nghiệp đang hoạt động, 01 đơn vị đang tạm ngưng hoạt động, chờ giải thể) cũng đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên thông qua các cuộc họp định kỳ của đơn vị.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Qua triển khai, thực hiện các nội dung Kế hoạch 1839/KH-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đạt được những kết quả như sau:

- Kết quả thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan; xây dựng, thực hiện, định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, tổ chức cán bộ, tài chính … Công khai thủ tục hành chính, số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị. Tiếp tục đăng tải các văn bản, thông tin về quy định, văn bản quy phạm pháp luật. Các nội dung được công khai, minh bạch trong các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ, niêm yết tại cơ quan, đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Ngoài ra, gửi qua hộp thư công vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Trước khi ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã gửi dự thảo Quy chế để công chức, viên chức, người lao động đóng góp ý kiến. Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức có kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể. Công khai, minh bạch cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, giám sát, thực hiện, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng kinh phí tài sản nhà nước và góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đến nay, tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện chế độ theo định mức tiêu chuẩn pháp luật quy định.

- Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, nhất là trong tiếp xúc, giải quyết các công việc liên quan tới người dân, doanh nghiệp, các quy định của ngành và Quy chế làm việc. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử được Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chú trọng thực hiện. Trong kỳ báo cáo, Sở chưa nhận được phản ánh về thái độ của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Trong Quý I, Sở chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn.

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Thực hiện Kế hoạch số 2235/KH-STP ngày 23/11/2022 về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2022, Sở Tư pháp đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (Quyết định số 159/QĐ-STP ngày 28/11/2022) và tiến hành kiểm tra đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở).

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2023 tại Kế hoạch số 124/KH-STP ngày 19/01/2023. Đồng thời, Sở phát động phong trào thi đua, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tích cực nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với việc xây dựng, duy trì, khai thác, sử dụng, quản lý phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp; thực hiện trao đổi 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật); đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc thanh toán trực tiếp tại quầy một cửa và thanh toán qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của cơ quan, đơn vị.

 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền; các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết của ngành Tư pháp tiếp tục được đăng tải đầy đủ trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trang Hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân có thể biết được trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và các biểu mẫu kèm theo trước khi đến liên hệ công việc.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 2252/KH-STP ngày 25/11/2022 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, quy chế làm việc, văn hóa công sở". Cuộc thi đã thu hút được đông đảo công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tham gia.

- Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 31/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Sở đã ban hành Thông báo số 2434/TB-STP ngày 21/12/2022 về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022, Quyết định phê duyệt Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, có 09 người phải thực hiện kê khai và Quyết định bổ sung người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, bổ sung 02 người có nghĩa vụ kê khai (Quyết định số 182/QĐ-STP và Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 26/12/2022). Công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập đã kê khai tài sản, thu nhập; Sở tiến hành niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

Sở Tư pháp luôn tăng cường quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.  Sở chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ngoài ra, Sở Tư pháp chưa phát hiện và cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin về việc công chức, viên chức, người lao động có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc.

Nhìn chung, trong Quý I/2023, kế hoạch công tác thanh tra của Sở Tư pháp được ban hành đảm bảo trong thời gian quy định. Công tác thanh tra được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Qua công tác thanh tra nắm rõ hơn về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức, đơn vị, địa phương; thấy được những ưu điểm, thế mạnh đồng thời phát hiện các thiếu sót, tồn tại, bất cập để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện nghiêm túc và đúng trình tự thủ tục của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; không có đơn tồn đọng, kéo dài, không phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp. Công tác phòng, chống tham nhũng của Sở được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đảng ủy, Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tích cực; công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh về xây dựng kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo triển khai đồng bộ nhất là cải cách thủ tục hành chính, các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị đã được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Công chức, viên chức, người lao động của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Trong Quý I, không có trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc./.

Lượt người xem:  Views:   279
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio