Tiếp công dân, Xử lý Đơn thư; Giải quyết KN - TC
 
1. Về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcSở Tư pháp tổ chức họp cơ quan, họp chi bộ định kỳ tháng 01 và tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định pháp luật liên quan đến toàn thể công chức, người lao động của Sở. - Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-STP ngày 12/12/2022 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 68/QĐ-STP ngày ...
 
​Ngày 30/12/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 2496/TB-STP về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2023. Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp cụ thể như sau:1. Thời gian tiếp công dânViệc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày ...
 
​         Ngày 31/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 1851/TB-STP về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2022. Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp cụ thể như sau:        1. Thời gian tiếp công dân        Việc tiếp công dân định kỳ của Giám ...
 
             Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Luật Khiếu nại thì:            "1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.           2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu ...
 
           Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bình Dương.        Sửa đổi, bổ sung một số điều ...
 
​Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáoNgày 15/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Kết quả sơ kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023Thông tinTinKết quả sơ kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/22/2023 11:00 PMNoĐã ban hành

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA

1. Việc triển khai các cuộc thanh tra

1.1. Thanh tra hành chính

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiến hành cuộc thanh tra hành chính việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Công chứng số 1 (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở).

1.2. Thanh tra chuyên ngành.

Tổ chức 06 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 09 tổ chức theo Kế hoạch (tăng 03 cuộc, 06 tổ chức so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, có 04 cuộc thanh tratheo Kế hoạch thanh tra năm 2022 và 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023, cụ thể:

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực luật sư đối với 03 tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương, Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự, Công ty Luật TNHH một thành viên Lưu Gia Thịnh) và 01 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương);

- 01 cuộc thanh tra trong trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại Ủy ban nhân dân phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân.

2. Về xử phạt vi phạm hành chính

Qua công tác thanh tra và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 09 Quyết định xử phạt với 09 tổ chức (02 tổ chức đấu giá, 03 tổ chức hành nghề công chứng, 04 tổ chức hành nghề luật sư) và 05 công chứng viên với số tiền là 214.500.000 đồng. Đến nay, các cá nhân, tổ chức vi phạm đã nghiêm chỉnh chấp hành nộp phạt theo quy định.

3. Công việc khác

 Sở thực hiện tốt một số công việc như:

- Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023;

- Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi; kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương; thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương;

- Ban hành văn bản cung cấp thông tin phục vụ thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tư pháp; cung cấp thông tin phục vụ công tác chấm điểm, đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp; cung cấp thông tin về số lượng cán bộ, công chức thanh tra của Sở Tư pháp;xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng dẫn việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản và thừa phát lại; góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra.

- Phối hợp cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham dự Hội nghị giao ban Quý I/2023 ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4. Kết quả thanh tra

Đến nay, đã có 05/07 cuộc thanh tra tiến hành trong kỳ báo cáo được Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra, cụ thể:

- Về lĩnh vực công chứng, chứng thực: Các đơn vị cơ bản chấp hành tốt quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực và các văn bản pháp luật khác, góp phần phục vụ tốt yêu cầu công chứng, chứng thực của cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển vẫn còn một số hạn chế, sai sót trong hoạt động công chứng, chứng thực như: việc đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng; việc thu phí, thù lao công chứng; thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; lưu trữ hồ sơ công chứng,... chưa đảm bảo theo quy định.

- Về lĩnh vực thừa phát lại: Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương cơ bản chấp hành tốt quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động thừa phát lại và các văn bản pháp luật khác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan. Bên cạnh những kết quả đạt được Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương còn một số hạn chế, sai sót, lưu ý như: gửi báo cáo 06 tháng về Sở Tư pháp chưa đảm bảo thời hạn theo quy định; sử dụng biển hiệu không đúng mẫu quy định; hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng không đúng theo mẫu; Văn phòng ký kết hợp đồng dịch vụ tống đạt với Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đã thực hiện tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là chưa đảm bảo theo quy định tại của Nghị định số 08/2020NĐ-CP;…

- Về lĩnh vực luật sư: Các đơn vị được thanh tra cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót, hạn chế như: việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình; tư vấn pháp luật miễn phí nhưng không lập hợp đồng dịch vụ pháp lý,...

- Về lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài: UBND huyện Phú Giáo đã tuân thủ quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và các quy định khác của pháp luật có liên quan; có nhiều cố gắng trong công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân tại địa phương. Lãnh đạo địa phương có sự quan tâm, đầu tư về nhân lực cũng như cơ sở vật chất để thực hiện công tác hộ tịch theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn có một số tồn tại, sai sót, lưu ý trong đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, ghi chú ly hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch.

- Về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực: UBND phường Phú Cường đã có nhiều cố gắng trong công tác hộ tịch, chứng thực, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân, tổ chức tại địa phương. Lãnh đạo địa phương có sự quan tâm, bố trí công chức để thực hiện các công tác tư pháp theo thẩm quyền.Về cơ bản, đơn vị đã có ý thức tuân thủ quy định pháp luật về hộ tịch, chứng thực và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động hộ tịch, chứng thực.Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, sai sót trong công tác hộ tịch, chứng thực như: việc ghi chép Sổ hộ tịch chưa đầy đủ thông tin; hồ sơ đăng ký lại khai sinh, hồ sơ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch và hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có sai sót; việc thu phí chứng thực chưa đúng theo quy định.

Ngoài ra, Giám đốc Sở cũng đã ban hành Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương. Nhìn chung, Công ty đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp. Các tồn tại, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra đã được Công ty quán triệt đến đấu giá viên, nhân viên Công ty, tổ chức rút kinh nghiệm và tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục đối với một số nội dung. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương chưa khắc phục, cam kết rút kinh nghiệm, không tái diễn. Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ đấu giá phát hiện các sai sót, lưu ý như: tài sản đấu giá ghi không thống nhất trong các văn bản; một số hồ sơ đấu giá không có giấy tờ, tài liệu thể hiện Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương yêu cầu người có tài sản đấu giá làm rõ về quyền được bán tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản; một số hồ sơ Công ty thông báo công khai đấu giá không đúng quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản; một số hồ sơ đấu giá, biên bản đấu giá không ghi chi tiết hoặc ghi không chính xác diễn biến của cuộc đấu giá;…

Hiện Đoàn Thanh tra đang xây dựng Dự thảo Kết luận thanh tra hành chính việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Công chứng số 1 và Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân theo quy định.

Qua thực tiễn công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Tư pháp nhận thấy có một số khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý như: việc thực hiện quy định về hộ gia đình sử dụng đất trong hoạt động công chứng, việc ký hợp động dịch vụ pháp lý đối với hoạt động tư vấn pháp luật không thu thù lao của luật sư và việc thừa phát lại ký hợp đồng dịch vụ đống đạt ngoài phạm vi địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở. Sở Tư pháp đã có Công văn số 509/STP-TTr ngày 24/3/2023 kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét, hướng dẫn việc thực hiện.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác tiếp công dân

Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp để nộp đơn hay trình bày nội dung về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

2.1. Tiếp nhận, phân loại đơn.

- Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 05/5/2023, Sở Tư pháp tiếp nhận 23 đơn (giảm 06 đơn so với cùng kỳ năm 2022), gồm: 05 khiếu nại, 05 tố cáo, 02 kiến nghị, phản ánh, 11 đơn khác (đơn kêu cứu, đơn thưa, đơn trình bày, đơn yêu cầu). Trong đó, 20 đơn đủ điều kiện xử lý, 03 đơn (02 đơn khiếu nại và 01 đơn khác) không đủ điều kiện xử lý do đã được gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

- Sở Tư pháp còn tiếp nhận 02 thông tin phản ánh, kiến nghị (01 nội dung kiến nghị qua buổi làm việc với người tố cáo về lĩnh vực công chứng, 01 thông tin phản ánh của người dân do Tổng đài 1022 chuyển đến về việc có doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhưng lại cung cấp dịch vụ pháp lý như tổ chức hành nghề luật sư trái quy định của pháp luật).

Bên cạnh đó, Sở tham gia một số cuộc họp giải quyết đơn thư tại UBND tỉnh; cập nhật thông tin lên Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về khiếu nại, tố cáo.

2.2. Kết quả xử lý, giải quyết đơn

Trong 20 đơn đủ điều kiện xử lý và 02 thông tin có nội dung phản ánh, kiến nghị, có 06 đơn và 02 thông tin có nội dung phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở; 14 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, cụ thể:

a) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở:

- Đối với 03 đơn tố cáo: Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo trong lĩnh vực công chứng và có văn bản thông báo cho người tố cáo về Kết luận nội dung tố cáo. Theo đó, nội dung tố cáo là không có cơ sở. Ban hành văn bản trả lời 02 Đơn tố cáo có cùng nội dung của công dân đối với ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để trục lợi. Theo đó, qua kiểm tra xác minh Sở Tư pháp chưa phát hiện ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải và Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải có hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Sở Tư pháp đã có văn bản trả lời Đơn của công dân; văn bản cung cấp thông tin và một số tài liệu có liên quan hoạt động của Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải đến các cơ quan liên quan để xem xét theo chức năng, thẩm quyền. Đồng thời, thông báo Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp về kết quả xử lý đơn.

- 01 đơn đề nghị Giám đốc Sở có Kết luận nội dung tố cáo, Giám đốc Sở đã có văn bản trả lời, theo đó đã có thông báo kết quả giải quyết tố cáo gửi đến người tố cáo theo quy định.

- 01 đơn phản ánh về luật sư: Sở đã có văn bản trả lời người dân.

- 01 đơn khác (đơn thưa về việc công chứng không đúng quy định): Sở đang xem xét, giải quyết.

- 01 nội dung kiến nghị về lĩnh vực công chứng: Sở đã có văn bản trả lời người dân.

- 01 thông tin phản ánh của người dân do Tổng đài 1022 chuyển đến: Sở đã trả lời người dân qua Tổng đài 1022.

b) Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở:

Đối với 14 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Sở đã chuyển 02 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời 11 đơn, đang xử lý 01 đơn do mới tiếp nhận.

Ngoài ra, Sở đã ban hành báo cáo xin ý kiến liên quan đến việc áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai năm 2013 trong đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại và Kết luận tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin về kết quả giải quyết tố giác về tội phạm.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao. Thông qua sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ, các cấp ủy còn thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên giáo dục, động viên công chức, viên chức mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan.Ngoài ra, thông qua sinh hoạt cơ quan, lãnh đạo cơ quan còn tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tham mưu ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; tham mưu Hội đồng có văn bản chỉ đạo phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL trọng tâm. Ban hành chương trình PBGDPL định kỳ hàng quý trên phương tiện thông tin đại chúng như Chương trình "Tư vấn pháp luật trực tiếp" trên sóng phát thanh 92,5MHz; Chương trình PBGDPL trên chuyên mục "Pháp luật và đời sống" của Báo Bình Dương Online; Chương trình "Pháp luật và cuộc sống" trên Đài truyền hình tỉnh; Chương trình "Người dân với Pháp luật" trên Đài truyền thanh cấp huyện.

- Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 11/01/2023.

- Ban hành Công văn chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023).

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp tại Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 04/01/2023 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 201/UBND-NC ngày 16/01/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 113/STP-VP ngày 19/01/2023 về việc tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để triển khai đến Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện, theo đó, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, nghiêm cấm đốt pháo, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, thực hiện đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh thần tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, tổ chức trực bảo vệ cơ quan an toàn trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật" định kỳ hàng năm, trong đó có nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 12/01/2023). Ngoài ra, Sở Tư pháp còn thường xuyên viết bài tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (03 đơn vị sự nghiệp đang hoạt động, 01 đơn vị đang tạm ngưng hoạt động, chờ giải thể) cũng đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên thông qua các cuộc họp định kỳ của đơn vị.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Qua triển khai, thực hiện các nội dung Kế hoạch 1839/KH-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đạt được những kết quả như sau:

- Kết quả thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan; xây dựng, thực hiện, định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, tổ chức cán bộ, tài chính… Công khai thủ tục hành chính, số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị. Tiếp tục đăng tải các văn bản, thông tin về quy định, văn bản quy phạm pháp luật. Các nội dung được công khai, minh bạch trong các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ, niêm yết tại cơ quan, đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Ngoài ra, gửi qua hộp thư công vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Trước khi ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã gửi dự thảo Quy chế để công chức, viên chức, người lao động đóng góp ý kiến. Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức có kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể. Công khai, minh bạch cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, giám sát, thực hiện, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng kinh phí tài sản nhà nước và góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đến nay, tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện chế độ theo định mức tiêu chuẩn pháp luật quy định.

- Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Sở đã ban hành Công văn số 1474/STP-VP ngày 12/8/2022 triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp). Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử được Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chú trọng thực hiện. Trong kỳ báo cáo, Sở chưa tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào về thái độ, ứng xử của công chức, viên chức, người lao động của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ; cũng như chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về quy chế làm việc, quy tắc ứng xử và việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định; chưa có trường hợp xung đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Tư pháp năm 2023 (Kế hoạch số 336/KH-STP ngày 28/02/2023). Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp chỉ thực hiện luân chuyển 02 công chức mà chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2023 tại Kế hoạch số 124/KH-STP ngày 19/01/2023. Đồng thời, Sở phát động phong trào thi đua, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tích cực nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với việc xây dựng, duy trì, khai thác, sử dụng, quản lý phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp; thực hiện trao đổi 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật); đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc thanh toán trực tiếp tại quầy một cửa và thanh toán qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của cơ quan, đơn vị.

 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền; các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết của ngành Tư pháp tiếp tục được đăng tải đầy đủ trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trang Hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân có thể biết được trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và các biểu mẫu kèm theo trước khi đến liên hệ công việc.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 2252/KH-STP ngày 25/11/2022 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, quy chế làm việc, văn hóa công sở". Cuộc thi đã thu hút được đông đảo công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tham gia.

- Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 31/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Sở đã ban hành Thông báo số 2434/TB-STP ngày 21/12/2022 về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022, Quyết định phê duyệt Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, có 09 người phải thực hiện kê khai và Quyết định bổ sung người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, bổ sung 02 người có nghĩa vụ kê khai (Quyết định số 182/QĐ-STP và Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 26/12/2022). Công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập đã kê khai tài sản, thu nhập; Sở tiến hành niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh.

Ngày 29/3/2023, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 39/BC-STP tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp luôn tăng cường quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Sở chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ngoài ra, Sở Tư pháp chưa phát hiện và cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin về việc công chức, viên chức, người lao động có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc.

Thực hiện Báo cáo tình hình, kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiện tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2021.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đã được Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt. Kế hoạch công tác thanh tra được ban hành đảm bảo trong thời gian quy định. Công tác thanh tra được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Qua công tác thanh tra nắm rõ hơn về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức, đơn vị, địa phương; thấy được những ưu điểm, thế mạnh đồng thời phát hiện các thiếu sót, tồn tại,bất cập để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, kiến nghịcơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện nghiêm túc và đúng trình tự thủ tục của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 100% đơn đã được xử lý, không có đơn tồn đọng, kéo dài, không phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tham gia một số cuộc họp giải quyết đơn thư tại UBND tỉnh khi có yêu cầu.

Công tác phòng, chống tham nhũng của Sở được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đảng ủy, Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tích cực; công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh về xây dựng kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo triển khai đồng bộ nhất là cải cách thủ tục hành chính, các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị đã được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Công chức, viên chức, người lao động của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Trong kỳ báo cáo, không có trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc./.

FalseThanh Tra Sở
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2023Thông tinTinKết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/19/2023 11:00 PMNoĐã ban hành

1. Công tác thanh tra

- Thu thập thông tin phục vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND thị xã Bến Cát và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước đối với UBND phường Thới Hòa (Công văn số 787/STP-TTr và Công văn số 789/STP-TTr ngày 26/4/2023).

- Ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đối với UBND phường Phú Cường (Kết luận thanh tra số 612/KL-STP ngày 06/4/2023); Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịchcó yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo (Kết luận thanh tra số 641/KL-STP ngày 10/4/2023).

- Tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân.

- Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư đối với Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự.

- Tiến hành làm việc với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển để thông qua dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.

- Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 4/2023 (Báo cáo số 49/BC-STP ngày 11/4/2023).

- Ban hành Văn bản cử thành viên tham gia Đoàn thanh tra thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2018 - 2022 (Công văn số 812/STP-TTr ngày 05/5/2023).

- Dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển; Kết luận thanh tra trách nhiệm và tiến hành thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với Phòng Công chứng số 1.

- Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức hành nghề luật sư, 03 công chứng viên, 01 Văn phòng công chứng; tổng số tiền phạt 78.000.000 đồng.

2. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

2.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao. Thông qua sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ, các cấp ủy còn thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên giáo dục, động viên công chức, viên chức mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan.Ngoài ra, thông qua sinh hoạt cơ quan, lãnh đạo cơ quan còn tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 11/01/2023, Công văn chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023).

- Sở Tư pháp còn thường xuyên viết bài tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (03 đơn vị sự nghiệp đang hoạt động, 01 đơn vị đang tạm ngưng hoạt động, chờ giải thể) cũng đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên thông qua các cuộc họp định kỳ của đơn vị.

2.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung Kế hoạch 1839/KH-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đạt. Kết quả đạt được như sau:

- Kết quả thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan; xây dựng, thực hiện, định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, tổ chức cán bộ, tài chính … Công khai thủ tục hành chính, số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị. Tiếp tục đăng tải các văn bản, thông tin về quy định, văn bản quy phạm pháp luật. Các nội dung được công khai, minh bạch trong các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ, niêm yết tại cơ quan, đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Ngoài ra, gửi qua hộp thư công vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức có kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể. Công khai, minh bạch cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, giám sát, thực hiện, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng kinh phí tài sản nhà nước và góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện chế độ theo định mức tiêu chuẩn pháp luật quy định.

- Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích

Trong kỳ báo cáo, qua theo dõi, rà soát, Sở Tư pháp không có trường hợp xung đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Sở đã ban hành Công văn số 1474/STP-VP ngày 12/8/2022 triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp). Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử được Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chú trọng thực hiện. Trong kỳ báo cáo, Sở chưa nhận được phản ánh về thái độ của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Tư pháp năm 2023 (Kế hoạch số 336/KH-STP ngày 28/02/2023. Trong tháng 5/2023, Sở chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn.

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2023 tại Kế hoạch số 124/KH-STP ngày 19/01/2023. Đồng thời, Sở phát động phong trào thi đua, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tích cực nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với việc xây dựng, duy trì, khai thác, sử dụng, quản lý phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp; thực hiện trao đổi 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật); đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc thanh toán trực tiếp tại quầy một cửa và thanh toán qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của cơ quan, đơn vị.

 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền; các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết của ngành Tư pháp tiếp tục được đăng tải đầy đủ trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trang Hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân có thể biết được trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và các biểu mẫu kèm theo trước khi đến liên hệ công việc.

- Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 31/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Sở đã hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022 (có 09 người phải thực hiện kê khai) và bổ sung 02 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. Công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập đã kê khai tài sản, thu nhập; Sở tiến hành niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh.

2.3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Trong tháng 4/2023, Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với Phòng Công chứng số 1. Hiện Sở đang hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra.

Sở luôn nêu cao tinh thần phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khi có yêu cầu; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tự kiểm tra các nội dung theo quy định. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Sở chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ngoài ra, Sở Tư pháp chưa phát hiện và cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin về việc công chức, viên chức, người lao động có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.1.Công tác tiếp công dân

Thực hiện Quy chế, Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Từ ngày 05/4/2023 đến ngày 05/5/2023, không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp.

3.2. Về tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn

- Về tiếp nhận, phân loại đơn: Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp tiếp nhận 03 đơn (01 đơn khiếu nại, 01 đơn kêu cứu, 01 đơn thưa), trong đó: 01 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở và 02 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở.

- Về xử lý, giải quyết đơn:

+ Đối với 01 đơn thuộc thẩm quyền: Sở đã ban hành văn bản yêu cầu đơn vị bị phản ánh báo cáo giải trình về vụ việc, trên cơ sở đó Sở sẽ có văn bản trả lời đơn của người dân.

+ Đối với 02 đơn không thuộc thẩm quyền: Sở đã ban hành 01văn bản hướng dẫn đơn kêu cứu; 01 đơn khiếu nại Sở đang xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 611/STP-TTr ngày 06/4/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2023 về việc tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và Công văn số 1388/UBND-NC ngày 29/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện về đánh giá công tác phòng chống tham nhũng thời gian tới./.

FalseThanh Tra Sở
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tháng 4 năm 2023Thông tinTinKết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tháng 4 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2023 1:00 PMNoĐã ban hành

1. Công tác thanh tra

- Thu thập thông tin, ban hành Quyết định thanh tra trách nhiệm và tiến hành thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với Phòng Công chứng số 1 (Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 27/3/2023).

- Thu thập thông tin và ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân (Quyết định số 58/QĐ-STP ngày 03/4/2023).

- Tiến hành làm việc với 03 tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư để thông qua dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư.

- Ban hành 04 Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương, Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự, Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh, Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương.

- Ban hành 03 văn bản gửi đơn vị được thanh tra giải trình dự thảo Kết luận thanh tra, cụ thể: Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo; Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại Ủy ban nhân dân phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một; Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự.

- Ban hành văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng dẫn việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản và thừa phát lại; Công văn góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra; văn bản về việc công bố Kết luận thanh tra tại Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự.

- Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 3/2023 (Báo cáo số 34/BC-STP ngày 15/3/2023).

- Dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển.

- Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành 01 văn bản góp ý Nghị định về thanh tra chuyên ngành; 01 báo cáo về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được trích từ các khoản thu phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào Ngân sách Nhà nước từ năm 2018 - 2022; 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 công chứng viên, 01 Văn phòng công chứng và 03 tổ chức hành nghề luật sư; tổng số tiền phạt 64.500.0000 đồng.

2. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

2.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao. Thông qua sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ, các cấp ủy còn thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên giáo dục, động viên công chức, viên chức mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan. Ngoài ra, thông qua sinh hoạt cơ quan, lãnh đạo cơ quan còn tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 11/01/2023, Công văn chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023).

-Tổ chức "Ngày pháp luật" định kỳ tháng 3 năm 2023 với nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 12/01/2023) trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở. Ngoài ra, Sở Tư pháp còn thường xuyên viết bài tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (03 đơn vị sự nghiệp đang hoạt động, 01 đơn vị đang tạm ngưng hoạt động, chờ giải thể) cũng đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên thông qua các cuộc họp định kỳ của đơn vị.

2.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung Kế hoạch 1839/KH-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đạt. Kết quả đạt được như sau:

- Kết quả thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan; xây dựng, thực hiện, định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, tổ chức cán bộ, tài chính … Công khai thủ tục hành chính, số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị. Tiếp tục đăng tải các văn bản, thông tin về quy định, văn bản quy phạm pháp luật. Các nội dung được công khai, minh bạch trong các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ, niêm yết tại cơ quan, đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Ngoài ra, gửi qua hộp thư công vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức có kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể. Công khai, minh bạch cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, giám sát, thực hiện, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng kinh phí tài sản nhà nước và góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện chế độ theo định mức tiêu chuẩn pháp luật quy định.

- Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, nhất là trong tiếp xúc, giải quyết các công việc liên quan tới người dân, doanh nghiệp, các quy định của ngành và Quy chế làm việc. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử được Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chú trọng thực hiện. Trong kỳ báo cáo, Sở chưa nhận được phản ánh về thái độ của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Tư pháp năm 2023 (Kế hoạch số 336/KH-STP ngày 28/02/2023. Trong tháng 4/2023, Sở chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn.

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2023 tại Kế hoạch số 124/KH-STP ngày 19/01/2023. Đồng thời, Sở phát động phong trào thi đua, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tích cực nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với việc xây dựng, duy trì, khai thác, sử dụng, quản lý phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp; thực hiện trao đổi 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật); đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc thanh toán trực tiếp tại quầy một cửa và thanh toán qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của cơ quan, đơn vị.

 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền; các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết của ngành Tư pháp tiếp tục được đăng tải đầy đủ trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trang Hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân có thể biết được trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và các biểu mẫu kèm theo trước khi đến liên hệ công việc.

- Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 31/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Sở đã hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022 (có 09 người phải thực hiện kê khai) và bổ sung 02 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. Công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập đã kê khai tài sản, thu nhập; Sở tiến hành niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh.

Ngày 29/3/2023, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 39/BC-STP tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

2.3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Trong tháng 4/2023, Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với Phòng Công chứng số 1. Hiện Sở đang hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra.

Sở luôn nêu cao tinh thần phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khi có yêu cầu; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tự kiểm tra các nội dung theo quy định. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Sở chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ngoài ra, Sở Tư pháp chưa phát hiện và cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin về việc công chức, viên chức, người lao động có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.1. Công tác tiếp công dân

Thực hiện Quy chế, Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Từ ngày 05/3/2023 đến ngày 05/4/2023, không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp.

3.2. Về tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn

- Về tiếp nhận, phân loại đơn: Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp tiếp nhận 02 đơn (01 đơn đề nghị, 01 đơn trình bày) đều không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở.

- Về xử lý, giải quyết đơn:

+ Đối với đơn không thuộc thẩm quyền; có 07 đơn (đơn nhận trong kỳ 02 và đơn kỳ trước chuyển sang 05): Sở đã ban hành 05 văn bản hướng dẫn, trả lời đơn, gồm: công văn hướng dẫn 01 đơn đề nghị, công văn trả lời 01 đơn trình bày đối với đơn nhận trong kỳ; công văn hướng dẫn 01 đơn yêu cầu, 02 đơn (01 đơn yêu cầu và 01 đơn đề nghị) của cùng một người gửi, 02 đơn tố cáo có cùng nội dung đối với đơn kỳ trước chuyển sang.

+ Đối với đơn thuộc thẩm quyền: Không phát sinh.

- Báo cáo xin ý kiến liên quan đến việc áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai năm 2013 trong đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; Báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại và Kết luận tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh./.

FalseThanh Tra Sở
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2023 và Công văn số 1388/UBND-NC ngày 29/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình DươngThông tinTinTriển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2023 và Công văn số 1388/UBND-NC ngày 29/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/7/2023 1:00 PMNoĐã ban hành

​    Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2023 về việc tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và Công văn số 1388/UBND-NC ngày 29/3/2023 về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện về đánh giá công tác PCTN thời gian tới, Giám đốc Sở Tư pháp đã có Công văn số 611/STP-TTr ngày 06/4/2023 yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

    1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2023 và Công văn số 1388/UBND-NC ngày 29/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 6038/UBND-NC ngày 16/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, Kế hoạch số 1839/KH-STP ngày 21/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Công văn số 652/STP-TTr ngày 24/5/2017, Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp và các văn bản của ngành cấp trên. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền lồng ghép các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong một số cuộc họp sinh hoạt cơ quan, Ngày pháp luật trong năm.

    2. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng được nêu tại kế hoạch hằng năm và các văn bản chỉ đạo.

    3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện theo đúng quy định pháp luật về thanh tra và phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý.

   4. Văn phòng Sở tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở: Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

   5. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở: Kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ theo tiêu chí đánh giá công tác PCTN hàng năm thuộc phạm vi quản lý của Sở.

   Theo dõi việc triển khai, thực hiện các nội dung về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kết quả theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền./.

CV_611_TTR.signed.pdf

FalseThanh Tra Sở
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2023Thông tinTinKết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2023 4:00 PMNoĐã ban hành

​I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA

1. Việc triển khai các cuộc thanh tra

1.1. Thanh tra hành chính

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp chưa tổ chức thanh tra hành chính. Theo Kế hoạch thanh tra năm 2023, dự kiến cuối Quý I Sở sẽ tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Công chứng số 1 (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở).

1.2. Thanh tra chuyên ngành

Tổ chức 04 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 07 tổ chức theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 (tăng 01 cuộc, 04 tổ chức so với cùng kỳ năm 2022), cụ thể:

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo;

- 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực luật sư đối với 03 tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương, Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự, Công ty Luật TNHH một thành viên Lưu Gia Thịnh) và 01 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương);

- 01 cuộc thanh tra trong trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

2. Công việc khác

 Sở thực hiện tốt một số công việc như: Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023; công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi; kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương; thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương; cung cấp thông tin phục vụ thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tư pháp; cung cấp thông tin phục vụ công tác chấm điểm, đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp; cung cấp thông tin về số lượng cán bộ, công chức thanh tra của Sở Tư pháp; phối hợp cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;…

3. Kết quả thanh tra

- Về lĩnh vực công chứng, chứng thực: Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp cơ bản chấp hành tốt quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực và các văn bản pháp luật khác, góp phần phục vụ tốt yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp vẫn còn một số hạn chế, sai sót trong hoạt động công chứng như: việc đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng; về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; lưu trữ hồ sơ công chứng,... chưa đảm bảo theo quy định.

- Về lĩnh vực thừa phát lại: Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương cơ bản chấp hành tốt quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động thừa phát lại và các văn bản pháp luật khác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan. Bên cạnh những kết quả đạt được Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương còn một số hạn chế, sai sót, lưu ý như: gửi báo cáo 06 tháng về Sở Tư pháp chưa đảm bảo thời hạn theo quy định; sử dụng biển hiệu không đúng mẫu quy định; hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng không đúng theo mẫu; Văn phòng ký kết hợp đồng dịch vụ tống đạt với Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đã thực hiện tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là chưa đảm bảo theo quy định tại của Nghị định số 08/2020NĐ-CP;…

- Về lĩnh vực đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp. Các tồn tại, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra đã được Công ty quán triệt đến đấu giá viên, nhân viên Công ty, tổ chức rút kinh nghiệm và tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục đối với một số nội dung. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương chưa khắc phục, cam kết rút kinh nghiệm, không tái diễn. Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ đấu giá phát hiện các sai sót, lưu ý như: tài sản đấu giá ghi không thống nhất trong các văn bản; một số hồ sơ đấu giá không có giấy tờ, tài liệu thể hiện Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương yêu cầu người có tài sản đấu giá làm rõ về quyền được bán tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản; một số hồ sơ Công ty thông báo công khai đấu giá không đúng quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản; một số hồ sơ đấu giá, biên bản đấu giá không ghi chi tiết hoặc ghi không chính xác diễn biến của cuộc đấu giá;…

- Về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, luật sư: Đoàn Thanh tra đang xây dựng Dự thảo Kết luận thanh tra theo quy định.

Qua công tác thanh tra và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 02 Quyết định xử phạt với 02 tổ chức đấu giá với số tiền là 41.500.000 đồng.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Trong kỳ báo cáo, thực hiện Công văn số 6325/UBND-BTCD ngày 01/12/2022 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Giám đốc Sở đã ban hành Công văn chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023).

1. Công tác tiếp công dân

Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/02/2023 không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp để nộp đơn hay trình bày nội dung về khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

2.1. Tiếp nhận, phân loại đơn

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp tiếp nhận 14 đơn (giảm 09 đơn so với cùng kỳ năm 2022), gồm: 03 khiếu nại, 03 tố cáo, 04 kiến nghị, phản ánh, 04 đơn khác (đơn yêu cầu giải quyết, đơn đề nghị). Trong đó, 11 đơn đủ điều kiện xử lý, 03 đơn không đủ điều kiện xử lý (01 đơn khiếu nại không có chữ ký của người khiếu nại, 01 đơn khiếu nại đã được Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn, 01 đơn yêu cầu đã được đồng gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết). Ngoài ra, Sở Tư pháp còn tiếp nhận 01 nội dung kiến nghị qua buổi làm việc với người tố cáo, 01 thông tin phản ánh của người dân do Tổng đài 1022 chuyển đến về việc có doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhưng lại cung cấp dịch vụ pháp lý như tổ chức hành nghề luật sư trái quy định của pháp luật.

Cập nhật thông tin lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

2.2. Kết quả xử lý, giải quyết đơn

Trong 11 đơn đủ điều kiện xử lý, có 04 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở; 07 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, cụ thể:

a) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở: 03 đơn tố cáo; 01 đơn phản ánh; 01 nội dung kiến nghị qua buổi làm việc với người tố cáo và 01 phản ánh qua Tổng đài 1022. Cụ thể:

- 01 Đơn tố cáo liên quan đến lĩnh vực công chứng: Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định thụ lý tố cáo, thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo và thông báo nội dung tố cáo, việc thụ lý tố cáo cho người tố cáo, người bị tố cáo biết. Tổ xác minh đang tiến hành xác minh nội dung tố cáo theo quy định.

- 02 Đơn tố cáo có cùng nội dung liên quan đến lĩnh vực luật sư: Sở đã tiến hành kiểm tra, xác minh và có văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp cung cấp thông tin.

- 01 nội dung kiến nghị qua buổi làm việc với người tố cáo về lĩnh vực công chứng: Sở đã yêu cầu Văn phòng công chứng báo cáo và tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định.

- 01 đơn phản ánh và 01 phản ánh qua Tổng đài 1022 về việc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được cấp Giấy đăng ký hoạt động bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương nhưng mạo danh nghề nghiệp luật sư. Sở Tư pháp đã có văn bản trả lời gửi đến Tổng đài 1022 và đang xem xét xử lý theo thẩm quyền và có văn bản trả lời cho người có đơn phản ánh.

b) Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở:

Đối với 07 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn 02 đơn, có Phiếu chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 01 đơn và đang xem xét, xử lý 04 đơn.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao. Thông qua sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ, các cấp ủy còn thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên giáo dục, động viên công chức, viên chức mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan. Ngoài ra, thông qua sinh hoạt cơ quan, lãnh đạo cơ quan còn tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 11/01/2023. Qua việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Sở Tư pháp đạt được những kết quả cụ thể:

- Ban hành Công văn chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023).

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp tại Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 04/01/2023 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 201/UBND-NC ngày 16/01/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 113/STP-VP ngày 19/01/2023 về việc tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để triển khai đến Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện, theo đó, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, nghiêm cấm đốt pháo, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, thực hiện đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh thần tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, tổ chức trực bảo vệ cơ quan an toàn trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Sở đã ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật" định kỳ hàng năm, trong đó có nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 12/01/2023). Ngoài ra, Sở Tư pháp còn thường xuyên viết bài tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (03 đơn vị sự nghiệp đang hoạt động, 01 đơn vị đang tạm ngưng hoạt động, chờ giải thể) cũng đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên thông qua các cuộc họp định kỳ của đơn vị.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Qua triển khai, thực hiện các nội dung Kế hoạch 1839/KH-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đạt được những kết quả như sau:

- Kết quả thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan; xây dựng, thực hiện, định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, tổ chức cán bộ, tài chính … Công khai thủ tục hành chính, số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị. Tiếp tục đăng tải các văn bản, thông tin về quy định, văn bản quy phạm pháp luật. Các nội dung được công khai, minh bạch trong các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ, niêm yết tại cơ quan, đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Ngoài ra, gửi qua hộp thư công vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Trước khi ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã gửi dự thảo Quy chế để công chức, viên chức, người lao động đóng góp ý kiến. Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức có kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể. Công khai, minh bạch cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, giám sát, thực hiện, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng kinh phí tài sản nhà nước và góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đến nay, tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện chế độ theo định mức tiêu chuẩn pháp luật quy định.

- Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, nhất là trong tiếp xúc, giải quyết các công việc liên quan tới người dân, doanh nghiệp, các quy định của ngành và Quy chế làm việc. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử được Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chú trọng thực hiện. Trong kỳ báo cáo, Sở chưa nhận được phản ánh về thái độ của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Trong Quý I, Sở chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn.

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Thực hiện Kế hoạch số 2235/KH-STP ngày 23/11/2022 về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2022, Sở Tư pháp đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (Quyết định số 159/QĐ-STP ngày 28/11/2022) và tiến hành kiểm tra đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở).

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2023 tại Kế hoạch số 124/KH-STP ngày 19/01/2023. Đồng thời, Sở phát động phong trào thi đua, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tích cực nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với việc xây dựng, duy trì, khai thác, sử dụng, quản lý phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp; thực hiện trao đổi 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật); đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc thanh toán trực tiếp tại quầy một cửa và thanh toán qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của cơ quan, đơn vị.

 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền; các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết của ngành Tư pháp tiếp tục được đăng tải đầy đủ trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trang Hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân có thể biết được trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và các biểu mẫu kèm theo trước khi đến liên hệ công việc.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 2252/KH-STP ngày 25/11/2022 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, quy chế làm việc, văn hóa công sở". Cuộc thi đã thu hút được đông đảo công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tham gia.

- Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 31/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Sở đã ban hành Thông báo số 2434/TB-STP ngày 21/12/2022 về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022, Quyết định phê duyệt Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, có 09 người phải thực hiện kê khai và Quyết định bổ sung người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, bổ sung 02 người có nghĩa vụ kê khai (Quyết định số 182/QĐ-STP và Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 26/12/2022). Công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập đã kê khai tài sản, thu nhập; Sở tiến hành niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

Sở Tư pháp luôn tăng cường quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.  Sở chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ngoài ra, Sở Tư pháp chưa phát hiện và cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin về việc công chức, viên chức, người lao động có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc.

Nhìn chung, trong Quý I/2023, kế hoạch công tác thanh tra của Sở Tư pháp được ban hành đảm bảo trong thời gian quy định. Công tác thanh tra được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Qua công tác thanh tra nắm rõ hơn về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức, đơn vị, địa phương; thấy được những ưu điểm, thế mạnh đồng thời phát hiện các thiếu sót, tồn tại, bất cập để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện nghiêm túc và đúng trình tự thủ tục của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; không có đơn tồn đọng, kéo dài, không phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp. Công tác phòng, chống tham nhũng của Sở được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đảng ủy, Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tích cực; công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh về xây dựng kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo triển khai đồng bộ nhất là cải cách thủ tục hành chính, các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị đã được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Công chức, viên chức, người lao động của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Trong Quý I, không có trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc./.

FalseThanh Tra Sở
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 3 năm 2023Thông tinKết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 3 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

​1. Về công tác thanh tra

 - Ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển và tiến hành thanh tra theo Kế hoạch (Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 27/02/2023).

- Tiến hành công bố Kết luận thanh tra tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp.

- Ban hành 02 văn bản về việc giải trình dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo và kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

- Ban hành văn bản cung cấp thông tin về tổ chức đấu giá tài sản bị xử phạt vi phạm hành chính; cung cấp thông tin về số lượng cán bộ, công chức thanh tra của Sở Tư pháp; đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính năm 2023.

- Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra Quý I/2023 (Báo cáo số 25a/BC-STP ngày 22/02/2023).

- Hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư đối với tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư.

2. Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

2.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao. Thông qua sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ, các cấp ủy còn thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên giáo dục, động viên công chức, viên chức mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan. Ngoài ra, thông qua sinh hoạt cơ quan, lãnh đạo cơ quan còn tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 11/01/2023, Công văn chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023).

-Tổ chức "Ngày pháp luật" định kỳ tháng 3 năm 2023 với nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 12/01/2023) trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở. Ngoài ra, Sở Tư pháp còn thường xuyên viết bài tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (03 đơn vị sự nghiệp đang hoạt động, 01 đơn vị đang tạm ngưng hoạt động, chờ giải thể) cũng đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên thông qua các cuộc họp định kỳ của đơn vị.

2.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung Kế hoạch 1839/KH-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đạt. Kết quả đạt được như sau:

- Kết quả thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan; xây dựng, thực hiện, định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, tổ chức cán bộ, tài chính … Công khai thủ tục hành chính, số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị. Tiếp tục đăng tải các văn bản, thông tin về quy định, văn bản quy phạm pháp luật. Các nội dung được công khai, minh bạch trong các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ, niêm yết tại cơ quan, đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Ngoài ra, gửi qua hộp thư công vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức có kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể. Công khai, minh bạch cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, giám sát, thực hiện, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng kinh phí tài sản nhà nước và góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện chế độ theo định mức tiêu chuẩn pháp luật quy định.

- Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, nhất là trong tiếp xúc, giải quyết các công việc liên quan tới người dân, doanh nghiệp, các quy định của ngành và Quy chế làm việc. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử được Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chú trọng thực hiện. Trong kỳ báo cáo, Sở chưa nhận được phản ánh về thái độ của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Tư pháp năm 2023 (Kế hoạch số 336/KH-STP ngày 28/02/2023. Trong tháng 3/2023, Sở chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn.

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2023 tại Kế hoạch số 124/KH-STP ngày 19/01/2023. Đồng thời, Sở phát động phong trào thi đua, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tích cực nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với việc xây dựng, duy trì, khai thác, sử dụng, quản lý phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp; thực hiện trao đổi 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật); đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc thanh toán trực tiếp tại quầy một cửa và thanh toán qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của cơ quan, đơn vị.

 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền; các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết của ngành Tư pháp tiếp tục được đăng tải đầy đủ trên trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trang Hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân có thể biết được trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và các biểu mẫu kèm theo trước khi đến liên hệ công việc.

- Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 31/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Sở đã hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022 (có 09 người phải thực hiện kê khai) và bổ sung 02 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. Công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập đã kê khai tài sản, thu nhập; Sở tiến hành niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh.

2.3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, luôn nêu cao tinh thần phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khi có yêu cầu; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tự kiểm tra các nội dung theo quy định.

Trong tháng 3/2023, Sở Tư pháp luôn tăng cường quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.  Sở chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ngoài ra, Sở Tư pháp chưa phát hiện và cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin về việc công chức, viên chức, người lao động có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc.

3. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.1. Công tác tiếp công dân

Thực hiện Quy chế, Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 15/3/2023, không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp.

3.2. Về tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn

- Về tiếp nhận, phân loại đơn: Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp tiếp nhận 05 đơn (02 đơn tố cáo, 02 đơn đề nghị, 01 đơn trình bày), trong đó:

+ Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở: 04 đơn (02 tố cáo, 01 đơn đề nghị và 01 đơn trình bày).

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở: 01 đơn đề nghị

- Về xử lý, giải quyết đơn:

+ Đối với đơn không thuộc thẩm quyền; có 10 đơn (đơn nhận trong kỳ 04 và đơn kỳ trước chuyển sang 06): Sở đã ban hành 01 văn bản về việc chuyển đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 06 văn bản hướng dẫn, trả lời đơn, 01 đơn không đủ điều kiện xử lý. Hiện đang giải quyết 02 đơn (đơn nhận trong kỳ).

+ Đối với đơn thuộc thẩm quyền: 05 đơn và 01 nội dung kiến nghị, trong đó:

  • Đơn nhận trong kỳ: 01 đơn đề nghị Giám đốc Sở có Kết luận nội dung tố cáo, Giám đốc Sở đã có văn bản trả lời, theo đó đã có thông báo kết quả giải quyết tố cáo gửi đến người tố cáo theo quy định.
  • Đơn kỳ trước chuyển sang: có 04 đơn ( 03 đơn tố cáo, 01 đơn phản ánh và 01 nội nội kiến nghị), cụ thể:

* Đối với 03 đơn tố cáo: Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo trong lĩnh vực công chứng và có văn bản thông báo cho người tố cáo về Kết luận nội dung tố cáo, theo đó, nội dung tố cáo là không có cơ sở. Ban hành văn bản trả lời Đơn tố cáo của công dân trong lĩnh vực luật sư; văn bản cung cấp thông tin và một số tài liệu có liên quan hoạt động của Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải đến các cơ quan liên quan để xem xét theo chức năng, thẩm quyền; đồng thời, thông báo Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp về kết quả xử lý đơn.

* Đối với 01 nội dung kiến nghị về lĩnh vực công chứng: Sở đã có văn bản trả lời người dân.

* Đối với 01 đơn phản ánh về luật sư: Sở đã có văn bản trả lời người dân.

- Ban hành Công văn trả lời kiến nghị của cử tri Sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh.

- Họp về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại UBND tỉnh (05 vụ)./.

FalseThanh Tra Sở
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 02 năm 2023Thông tinTinKết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 02 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/16/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

1. Về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

1.1. Công tác thanh tra

- Tổ chức họp cơ quan, họp chi bộ định kỳ tháng 02 và tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định pháp luật liên quan đến toàn thể công chức, người lao động của Sở.

- Thu thập thông tin để tiến hành thanh tra đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển theo quy định.

- Ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp.

- Dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo; kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư đối với tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

- Tham gia Đoàn thanh tra trách nhiệm theo Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

1.2. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Sở đã ban hành Công văn số 113/STP-VP ngày 19/01/2023 về việc tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết; Báo cáo báo cáo về thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, các chủ trương, nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; thực hiện nghiêm quy chế tặng quà và nhận quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; việc sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công theo đúng quy định.

Trong tháng qua, Sở Tư pháp luôn tăng cường quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, do đó, Sở Tư pháp chưa phát hiện và cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin về việc công chức, viên chức, người lao động có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc. Ngoài ra, tại Sở Tư pháp cũng chưa phát hiện có hành vi than nhũng và xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.1. Công tác tiếp công dân

Thực hiện Quy chế, Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Từ ngày 15/01/2023 đến ngày 15/02/2023, không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp.

2.2. Về tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn

- Về tiếp nhận, phân loại đơn: Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp tiếp nhận 02 đơn yêu cầu, 02 đơn đề nghị và 01 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở.

- Về xử lý, giải quyết đơn: Tiếp tục xử lý, giải quyết 03 đơn tố cáo, 01 nội dung kiến nghị và 01 đơn phản ánh của kỳ báo cáo trước, đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, cụ thể:

+ 01 đơn tố cáo về công chứng: Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định thụ lý tố cáo, thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo và thông báo nội dung tố cáo, việc thụ lý tố cáo cho người tố cáo, người bị tố cáo biết. Tổ xác minh đang tiến hành xác minh nội dung tố cáo theo quy định.

+ 02 đơn tố cáo về luật sư: Sở Tư pháp đã tiến hành xác minh, đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin để xem xét và trả lời đơn theo quy định.

+ 01 nội dung kiến nghị liên quan đến hoạt động công chứng: Sở Tư pháp đã yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng báo cáo và tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định.

+ 01 đơn phản ánh về tình trạng nhiều doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được cấp Giấy đăng ký hoạt động bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương nhưng mạo danh nghề nghiệp luật sư: Sở Tư pháp đang xác minh, thu thập thông tin và có văn bản trả lời theo quy định./.

FalseThanh Tra Sở
Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dânVăn bản QPPLThông tư 01/2021/TT-TTCP quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/27/2023 10:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dânVăn bản QPPLThông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/27/2023 10:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánhVăn bản QPPLThông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/27/2023 10:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2023Thông tinTinKết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/16/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

1. Về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sở Tư pháp tổ chức họp cơ quan, họp chi bộ định kỳ tháng 01 và tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định pháp luật liên quan đến toàn thể công chức, người lao động của Sở.

- Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-STP ngày 12/12/2022 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 68/QĐ-STP ngày 11/01/2023 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở Tư pháp.

- Ban hành quyết định, kế hoạch và tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực vực hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

- Ban hành Thông báo người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 (Thông báo số 2434/TB-STP ngày 21/12/2022), Quyết định phê duyệt Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, có 09 người phải thực hiện kê khai và Quyết định bổ sung người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, bổ sung 02 người (Quyết định số 182/QĐ-STP và Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 26/12/2022); những người có nghĩa vụ kê khai đã thực hiện kê khai theo quy định.

- Dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp.

- Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo; trong lĩnh vực luật sư đối với tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại Ủy ban nhân dân phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

- Ban hành Công văn chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023).

- Phối hợp cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra trách nhiệm theo Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tổng hợp thông tin phục vụ thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tư pháp về công chứng.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.1. Công tác tiếp công dân

Thực hiện Quy chế, Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/01/2023, không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp.

2.2. Về tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn

- Về tiếp nhận, phân loại đơn: Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp tiếp nhận 03 đơn tố cáo (trong đó kỳ trước chuyển sang 01 đơn tố cáo); 01 nội dung kiến nghị và 01 đơn phản ánh.

- Về xử lý, giải quyết đơn: Đối với 03 đơn tố cáo, 01 nội dung kiến nghị và 01 đơn phản ánh tiếp nhận đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, cụ thể:

+ 01 đơn tố cáo về công chứng: Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định thụ lý tố cáo, thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo và thông báo nội dung tố cáo, việc thụ lý tố cáo cho người tố cáo, người bị tố cáo biết. Tổ xác minh đang tiến hành xác minh nội dung tố cáo theo quy định.

+ 02 đơn tố cáo về luật sư: Sở Tư pháp đã tiến hành xác minh và có văn bản trả lời cho người tố cáo.

* 01 nội dung kiến nghị liên quan đến hoạt động công chứng: Sở Tư pháp đã yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng báo cáo và tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định.

* 01 đơn phản ánh về tình trạng nhiều doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được cấp Giấy đăng ký hoạt động bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương nhưng mạo danh nghề nghiệp luật sư: Sở Tư pháp đang xem xét xử lý theo thẩm quyền và có văn bản trả lời cho người phản ánh.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã thực hiện một số nội dung theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền như: có văn bản đề xuất liên quan đến các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phúc đáp Công văn số 491/TTr-NV1 ngày 19/12/2022 của Thanh tra tỉnh về việc phối hợp đề xuất xử lý đơn tố cáo tiếp của công dân./.

FalseThanh Tra Sở
Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánhVăn bản QPPLTinNghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2023Thông tinTinThông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 30/12/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 2496/TB-STP về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2023. Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp công dân

Việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ thì việc tiếp công dân định kỳ sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

​2. Địa điểm tiếp công dân

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh. Trường hợp cần thiết, bố trí tiếp công dân tại Hội trường của Sở Tư pháp, Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm) TB 2496 TTR.pdf

FalseThanh Tra Sở
Thông báo tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2022Thông tinTinThông báo tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2022 9:00 AMNoĐã ban hành

​         Ngày 31/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 1851/TB-STP về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2022. Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp cụ thể như sau:

        1. Thời gian tiếp công dân

        Việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ thì việc tiếp công dân định kỳ sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

        - Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

        - Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

        2. Địa điểm tiếp công dân

        Tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh. Trường hợp cần thiết, bố trí tiếp công dân tại Hội trường của Sở Tư pháp, Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

       Kèm theo Thông báo này Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp năm 2022./.

       TB 1851 TTR dang bao.pdf

                                                                                                                                                                               ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalseThanh Tra Sở
Hình thức khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành LuậtThông tinTinHình thức khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

             Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Luật Khiếu nại thì:

           "1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

           2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ".

            Đơn khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Điều 3 Nghị định số124/2020/NĐ-CP quy định).

            Tại nội dung ghi chú của Mẫu 01 có hướng dẫn việc ghi họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

          " (2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

          - Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

          - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.".

Mẫu 01.docx

Thanh tra Sở

False
Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình  giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinSửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình  giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

           Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bình Dương.

        Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

          -  Bổ sung khoản 3 vào Điều 13 như sau:

        "3. Khi thời hạn xác minh nội dung khiếu nại đã hết mà người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại chưa thực hiện xong việc xác minh thì người được giao nhiệm vụ xác minh gửi Tờ trình (nêu rõ lý do xin gia hạn) và Dự thảo Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh để người giải quyết khiếu nại xem xét gia hạn thời gian xác minh. Thời gian giải quyết khiếu nại sau khi được gia hạn không vượt quá thời hạn giải quyết khiếu nại.

Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh thực hiện theo Mẫu số 04A-KN ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ."

           - Sửa đổi khoản 3, khoản 9 Điều 16 như sau:

          "3. Trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, người giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại (theo Mẫu số 06-KN của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ). Văn bản yêu cầu nêu rõ thời hạn thực hiện báo cáo và bộ phận tiếp nhận. Trong trường hợp làm việc trực tiếp, người có trách nhiệm xác minh thông báo trước thời gian, địa điểm, nội dung làm việc và yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng phục vụ cho buổi làm việc."

          "9. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng thu thập trong quá trình giải quyết khiếu nại phải được sử dụng đúng quy định, quản lý chặt chẽ; thực hiện việc cung cấp hoặc công bố thông tin, tài liệu, bằng chứng theo quy định của pháp luật.

           - Sửa đổi khoản 1 Điều 20 như sau:

            "1. Việc trưng cầu giám định thực hiện theo Điều 15 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ."

           - Sửa đổi khoản 2, khoản 4 Điều 21 như sau:

          "2. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan."

            "4. Thành phần tham dự đối thoại gồm: Người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Trường hợp người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp vắng mặt khi được thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai thì người giải quyết khiếu nại lập biên bản chấm dứt đối thoại."

           - Sửa đổi điểm b, khoản 1 Điều 23 như sau:

          "b) Trên cơ sở tổng hợp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại (theo Mẫu số 11-KN, số 15-KN hoặc số 16-KN của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ), trình người ra quyết định giao xác minh phê duyệt. Báo cáo kết quả xác minh của Tổ xác minh phải được các thành viên trong Tổ xác minh thảo luận, đóng góp ý kiến. Trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau về kết quả xác minh thì được quyền bảo lưu ý kiến của mình và ghi rõ trong báo cáo kết quả xác minh."

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2019.

​Thanh tra Sở

FalsePhan Thị Phượng
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Hoàng Chinh - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Công LậpThông tinKết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Hoàng Chinh - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Công Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2017 10:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáoThông tinHội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/22/2016 9:00 AMNoĐã ban hành

Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo đánh giá của TTCP, giai đoạn từ 2012 - 2016, tình hình KN,TC của công dân có xu hướng giảm so với những giai đoạn trước, số đơn KN, TC giảm 54,6%; số vụ việc KN TC thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính giảm 39,3%.  Tuy nhiên, tình hình KN TC vẫn diễn biến phức tạp và gay gắt ở một số địa phương, nhất là những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đặc biệt, tình hình khiếu kiện đông người tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường có đoàn lên tới vài trăm người với thái độ bức xúc, gay gắt, nhiều lần tập trung lên Trung ương. Đáng chú ý, các đoàn công dân khiếu kiện đông người có sự liên kết với nhau, tổ chức chặt chẽ và được sự ủng hộ lương thực, tiền của một số tổ chức tự phát. Đáng lo ngại là KN,TC đang bị kẻ xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc, bôi xấu, đe doạ và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, tác động tiêu cực vào tâm lý, của cán bộ, nhân dân.

Từ khi Luật KN, Luật TC ra đời và có hiệu lực, đến nay sau 4 năm thực hiện kết quả giải quyết KN,TC cho thấy, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận, xử lý 386.572 đơn KN,TC với 268.225 vụ việc. Các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết 199.567/237.168 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết đã thu hồi về cho Nhà nước gần 860,7 tỷ đồng, 316 ha đất; khôi phục quyền lợi cho 13.617 công dân với số tiền 512 tỷ đồng và 418,6 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2519 người; chuyển cơ quan điều tra 205 với 188 người.

15540245_10206123330482243_324374865_o.jpg
Đạt được kết quả trên là do các bộ, ngành, địa phương đã  kịp thời triển khai thực hiện Luật KN, Luật TC, gắn với việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và TTCP về công tác giải quyết KN,TC; bằng sự kết hợp đồng bộ các giải pháp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, công tác giải quyết KN,TC; đã quan tâm giải quyết theo thẩm quyền các vụ KN,TC ngay tại cơ sở; tập trung rà soát, giải quyết vụ việc đông người, phức tạp. Nhiều địa phương, người đứng đầu đã chỉ đạo sát sao giải quyết các vụ phức tạp, tồn đọng.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130 và Kế hoạch số 2100 của TTCP được các cấp, các ngành tích cực phối hợp thực hiện nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về thực tiễn tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại và đề xuất hoàn thiện quy định về đối thoại; việc xem xét giải quyết lại các vụ việc đã có Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; phối hợp trong công tác giải quyết KN,TC tại địa phương; những kinh nghiệm trong theo dõi đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định pháp luật về KN,TC gắn với thanh tra công vụ; đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về KN,TC hay thực trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KN,TC về đất đai; kinh nghiệm và đề xuất trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết KN về đất đai.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định, Luật KN, TC 2011 đã giúp các cấp chính quyền, địa phương giải quyết tốt tình hình KN, TC của nhân dân, góp phần ổn định tình hình KN, TC ở các địa phương, ban, ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng thẳng thắn chỉ ra hai đạo luật này còn một số khiếm khuyết nhất định trong những khiếm khuyết đó có một phần thuộc trách nhiệm tham mưu của cơ quan Thanh tra Chính phủ. Cụ thể như việc yêu cầu Chủ tịch tỉnh đối thoại trực tiếp với người KN, TC là vấn đề không khả thi.

Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đề nghị, các cấp, ngành, địa phương cùng nhìn nhận lại những vấn đề hạn chế, yếu kém để tham mưu, sửa đổi, bổ sung Luật cho phù hợp. Trong quá trình sửa đổi, chưa có quy định cụ thể, đề nghị Chính phủ đưa ra các giải pháp trước mắt nhằm xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến KN, TC trên cơ sở thống nhất với các quy định của pháp luật hiện hành. Phó Tổng Thanh tra mong muốn, trong quá trình sửa đổi Luật TTCP sẽ nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, địa phương để hệ thống pháp luật về KH, TC được hoàn thiện, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội của đất nước./.

​Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

FalseThanh Tra Sở
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chínhVăn bản QPPLThông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2016 8:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũngVăn bản QPPLThông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2016 8:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Một số điểm mới của Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chínhThông tinMột số điểm mới của Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/19/2016 3:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chínhVăn bản QPPLThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/19/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Luật Khiếu nại năm 2011Văn bản QPPLLuật Khiếu nại năm 2011/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Luật Tố cáo năm 2011Văn bản QPPLLuật Tố cáo năm 2011/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Luật Tiếp công dânVăn bản QPPLLuật Tiếp công dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nạiVăn bản QPPLNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáoVăn bản QPPLNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dânVăn bản QPPLNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Hỏi đáp pháp luật về việc yêu cầu ngăn chặn các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đấtThông tinHỏi đáp pháp luật về việc yêu cầu ngăn chặn các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/7/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư liên tịch quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánhVăn bản QPPLThông tư liên tịch quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2016 2:30 PMNoĐã ban hànhFalse
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio