Tiếp công dân, Xử lý Đơn thư; Giải quyết KN - TC
Thứ 6, Ngày 07/04/2023, 13:00
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2023 và Công văn số 1388/UBND-NC ngày 29/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2023 | Thanh Tra Sở

​    Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2023 về việc tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và Công văn số 1388/UBND-NC ngày 29/3/2023 về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện về đánh giá công tác PCTN thời gian tới, Giám đốc Sở Tư pháp đã có Công văn số 611/STP-TTr ngày 06/4/2023 yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

    1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2023 và Công văn số 1388/UBND-NC ngày 29/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 6038/UBND-NC ngày 16/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, Kế hoạch số 1839/KH-STP ngày 21/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Công văn số 652/STP-TTr ngày 24/5/2017, Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp và các văn bản của ngành cấp trên. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền lồng ghép các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong một số cuộc họp sinh hoạt cơ quan, Ngày pháp luật trong năm.

    2. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng được nêu tại kế hoạch hằng năm và các văn bản chỉ đạo.

    3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện theo đúng quy định pháp luật về thanh tra và phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý.

   4. Văn phòng Sở tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở: Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

   5. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở: Kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ theo tiêu chí đánh giá công tác PCTN hàng năm thuộc phạm vi quản lý của Sở.

   Theo dõi việc triển khai, thực hiện các nội dung về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kết quả theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền./.

Tải về CV_611_TTR.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   109
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio