Công tác thanh tra
Thứ 6, Ngày 12/12/2014, 01:19
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2015 của Thanh tra Sở Tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/12/2014
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
  SỞ TƯ PHÁP
Số:        /QĐ-STP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày       tháng 12 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2015
 
của Thanh tra Sở Tư pháp

                                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật Thanh tra năm số 56/2010/QH12 ngày 29/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác thanh tra năm 2015 số 01/KH-TTR ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Thanh tra Sở Tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra BTP (để b/c);
- UBND Tỉnh (để b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (để b/c);
- Thanh tra Tỉnh (để biết);
- Các PGĐ (để biết);
- Đoàn Luật sư (để biết);
- Các đối tượng thanh, kiểm tra (để biết);
- Lưu: VT,TTr.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Bùi Duy Hiền
 
   
 
Lượt người xem:  Views:   474
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio