Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 06/05/2019, 15:00
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/05/2019 | Nguyễn Thu Trang

Nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 1935/UBND-NC ngày 02/5/2019 để hướng dẫn và đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật , đổi mới cách thức triển khai một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo như: tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử/chuyên mục PBGDPL hoặc khai thác các ứng dụng mạng xã hội; phát huy vai trò các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác này.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh và cấp huyện; tăng cường trách nhiệm trong tham mưu, tư vấn của Hội đồng; trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng

- Đẩy nhanh tiến độ và triển khai có hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn Giáo dục công dân/Pháp luật. Tổ chức PBGDPL cho học sinh, sinh viên với những nội dung, chủ đề, hình thức phù hợp, phong phú; chủ động tham mưu, rà soát, cải cách nội dung chương trình, giáo trình, hướng tới việc rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống, dễ hiểu, dễ nhớ; tăng cường các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường; hướng dẫn các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật.

- Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

- Củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng tinh gọn, bảo đảm đủ về số lượng trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động .

-  Triển khai có hiệu quả Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời xây dựng bộ tiêu chí và phần mềm để áp dụng, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Về công tác hòa giải ở cơ sở: Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên; định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên.

3. Về xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: hướng dẫn địa phương một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tế nhằm áp dụng và thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh./.

 

Kèm file pdf: văn bản số 1935/UBND-NC ngày 02/5/2019

Tải về CV 1935_UBND-NC_ve tuyen truyen.docx


Lượt người xem:  Views:   371
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio