Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 19/04/2022, 11:00
Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/04/2022

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết dịnh số
08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về
việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (viết
tắt là Quyết định 08). Theo đó, đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người
lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (500.000 đồng/người) và
người lao động quay trở lại thị trường lao động ( 1.000.000 đồng/người),
đồng thời Quyết định 08 cũng quy định:
Thứ nhất đối với người lao động đang làm việc trong doanh
nghiệp:
- Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doanh
nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng
điểm được hổ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến
ngày 30/6/2022.

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng
lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu
thực hiện trước ngày 01/4/2022.
+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại
tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề
nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số
115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt
buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của
tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề
nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên thì người lao động trong doanh
nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, thời gian
hỗ trợ là 03 tháng với phương thức chi trả hằng tháng.
Thứ hai đối với người lao động quay trở lại thị trường lao
động :
- Quyết định quy định Người lao động đang làm việc trong doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công
nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có
đủ các điều kiện sau:
+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày
30/6/2022.
+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng
lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực
hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ
hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết
và thực hiện trước đó.
+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại
tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao
động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số
115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt
buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động

nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương
của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử
dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Đối với đối tượng này mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/tháng/người.
Thời gian hỗ trợ là 03 tháng, phương thức chi trả hằng tháng.
Quyết định 08 có hiệu lục kể từ ngày 28/3/2022./.​
Lượt người xem:  Views:   353
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio