Hỗ trợ pháp lý - Chương trình, kế hoạch công tác
 
​Với mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh​ tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; ngày 19/5/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ...
 
     Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3164/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng).     Theo đó, Quỹ bảo lãnh tín dụng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân Bình Dương; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; thực ...
 
​     Thực hiện theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và 2015-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình 585) tại Báo cáo số 229/BC-BTP ngày 20/10/2020 ...
 
     Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư áp dụng cho các đối tượng: Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam; Cá nhân, thành viên hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định ...
 
​Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực ...
 
 
Ảnh
Video
Audio