Công tác xây dựng
 
Bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngày 05/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ toàn bộ 93 văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: 66 Chỉ ...
Sáng ngày 23/3/2017, tại HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm về thực hiện quy trình xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh.Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho biết, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua ...
​​Thực hiện Văn bản số 44/HĐND-VP ngày 10/02/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng, ban hành nghị quyết năm 2017, đồng thời, trên cơ sở Công văn số 4844/UBND-NC ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh  hướng dẫn thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 530/UBND-TH về ...
Ngày 21/11/2016, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) tổ chức Hội thảo về "Sổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật", tham dự hội thảo có sự có mặt của các chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng sổ tay, cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, đại diện sở tư pháp của 05 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là ...
 
15/09/2016Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015. Theo đó, để tạo cơ chế pháp lý rõ ràng trong việc xác định thẩm quyền của mỗi cấp chính quyền địa phương cũng như cơ chế trong việc phân cấp giữa cơ quan nhà nước cấp trên với cơ quan nhà nước cấp dưới, việc ủy quyền giữa cơ quan hành chính nhà nước ...
Hội nghị tập huấn về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; bồi thường nhà nước; theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính               Thực hiện Kế hoạch số 3853/KH-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương triển khai thi hành ...
Một số điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1. Ngày 14/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
 Chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025Thông tinTin Chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/30/2022 11:00 PMNoĐã ban hành

Nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tiếp tục tạo tiền đề cho sự ổn định kinh tế - chính trị, xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, góp​ phần củng cố những thành quả, tiếp thêm niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, tạo sự cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội; ngày 20 tháng 7 năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá X, kỳ họp thứ sáu đã thông qua Nghị quyêt số 05/2022/NQ-HĐND quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025.

Ảnh chụp Màn hình 2022-07-30 lúc 22.42.31.png

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 được quy định như sau:

*Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

a) Tiêu chí thu nhập

- Khu vực nông thôn: 2.100.000 đồng/người/tháng.

- Khu vực thành thị: 2.600.000 đồng/người/tháng.

b) Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

- Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.

- Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

c) Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

*Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025

a) Chuẩn hộ nghèo

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.100.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 02 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.600.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 02 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 

b) Chuẩn hộ cận nghèo

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.100.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 02 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.600.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 02 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

c) Chuẩn hộ có mức sống trung bình

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.100.000 đồng đến 3.200.000 đồng.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.600.000 đồng đến 3.900.000 đồng.

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022./.

Nghi quyet 05.2022.pdf

 

 

FalseTrần Thị Kim Yến
Hồ sơ họp góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Thứ 4, ngày 03/8/2022)Thông tinTinHồ sơ họp góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Thứ 4, ngày 03/8/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2022 5:00 PMNoĐã ban hànhFalseTrần Thị Kim Yến
Thay đổi mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng  văn bản quy phạm pháp luậtThông tinTinThay đổi mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng  văn bản quy phạm pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo đó, Thông tư 42/2022/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung mức chi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật như sau:

a) Đối với luật, pháp lệnh:

- Dự án luật, pháp lệnh ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 18.000.000 đồng/dự thảo văn bản quy định cũ là: 12.000.000 đồng)

- Dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 11.000.000 đồng/dự thảo văn bản (quy định cũ là: 7.500.000 đồng)

b) Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch, nghị định của Chính phủ:

- Văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 11.000.000 đồng/dự thảo văn bản (quy định cũ là: 7.500.000 đồng)

- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 6.500.000 đồng/dự thảo văn bản (quy định cũ là: 4.500.000 đồng).

c) Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

- Văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 9.000.000 đồng/dự thảo văn bản (quy định cũ là: 6.000.000 đồng);

- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 6.000.000 đồng/dự thảo văn bản (quy định cũ là: 4.000.000 đồng).

d) Đối với thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

- Văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 6.000.000 đồng/dự thảo văn bản (quy định cũ là: 4.000.000 đồng);

- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 5.000.000 đồng/dự thảo văn bản (quy định cũ là: 3.500.000 đồng).

đ) Đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt:

- Văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 4.800.000 đồng/dự thảo văn bản (quy định cũ là: 3.200.000 đồng);

- Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 4.000.000 đồng/dự thảo văn bản (quy định cũ là: 2.700.000 đồng).

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2022./.​

42_2022_TT-BTC.pdf

 

FalseHuỳnh Hữu Tốt
Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030Thông tinTinQuy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/27/2022 11:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 20/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030.

Theo đó, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới) trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030 từ ngân sách nhà nước cho các đội tượng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn tỉnh với mức hộ trợ như sau: 

1. Đăng ký bảo hộ trong nước: 

a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ; 

b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ. 

2. Đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đơn đăng ký bảo hộ sáng chế; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới; đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 15/7/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022./.

NQ 06.2022.png


Chi tiết xem tại đây: NQ_QUY_DINH_MUC_HO_TRO_DK_BAO_HO_TS_TRI_TUE.pdf

FalseNguyễn Thị Linh
Bình Dương quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thông tinTinBình Dương quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/27/2022 11:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 20/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ban hành quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Quy định kèm theo) (gọi tắt là HĐND).

Theo đó, Nghị quyết quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các đối tượng: Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, nhóm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân liên quan và các đối tượng khác được yêu cầu tham gia, phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Đơn cử chế độ chi cho hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề của HĐND các cấp cụ thể như sau:

- Trưởng đoàn: 200.000/đồng/người/buổi (cấp tỉnh); 160.000/đồng/người/buổi (cấp huyện); 150.000/đồng/người/buổi (cấp xã).

- Thành phần tham dự theo văn bản thành lập đoàn khảo sát, giám sát, cán bộ, công chức tham gia phục vụ trực tiếp cho Đoàn: 150.000/đồng/người/buổi (cấp tỉnh); 120.000/đồng/người/buổi (cấp huyện); 100.000/đồng/người/buổi (cấp xã).

- Phóng viên báo đài, nhân viên phục vụ gián tiếp hoạt động khảo sát, giám sát: 100.000/đồng/người/buổi (cấp tỉnh); 80.000/đồng/người/buổi (cấp huyện); 50.000/đồng/người/buổi (cấp xã).

- Xây dựng văn bản chuẩn bị khảo sát, giám sát: 500.000/đồng/đợt (cấp tỉnh); 400.000/đồng/đợt (cấp huyện); 300.000/đồng/đợt (cấp xã).

- Xây dựng báo cáo kết quả, khảo sát giám sát: 500.000/đồng/báo cáo (cấp tỉnh); 400.000/đồng/ báo cáo (cấp huyện); 300.000/đồng/báo cáo (cấp xã)...

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 15/7/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022./.

NQ 04.2022.png

Chi tiết xem tại đây: NQ VE_CHI_HOAT_DONG_CUA_HDND.pdf

FalseNguyễn Thị Linh
Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tếThông tinBài viếtQuy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2022 2:00 PMNoĐã ban hành

nd 35.PNG 

Ngày 28 tháng 5 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Nghị định gồm 08 Chương và 76 Điều, được áp dụng đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất,kinh doanh tại khu công nghiệp và khu kinh tế. So với Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP được xây dựng hoàn thiện hơn khi có các quy định xác định phù hợp với thực tế, giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp (đầu tư hạ tầng, thành lập khu công nghiệp...).

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đã bãi bỏ thủ tục thành lập KCN. Trong đó, KCN được xác định là đã được thành lập kể từ ngày cấp có thẩm quyền:

- Quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

- Hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP cũng hoàn thiện điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp, quy mô khu công nghiệp, địa điểm, loại hình khu công nghiệp, năng lực của nhà đầu tư, tiến độ thu hút đầu tư, có khả năng đáp ứng các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan...

Ngoài ra, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định chi tiết về một số mô hình phát triển khu công nghiệp, trong đó nổi bật là khu công nghiệp sinh thái với các chính sách khuyến khích, ưu đãi phát triển khu công nghiệp sinh thái và thủ tục thành lập, chứng nhận khu công nghiệp sinh thái. Qua đó góp phần tạo nhiều điều kiện để các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp khu công nghiệp tiến gần đến mục tiêu xây dựng khu công nghiệp sinh thái.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022./.

FalseNguyễn Thị Bảo Khuyên
 Quy định về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTin Quy định về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/25/2022 11:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Ảnh chụp Màn hình 2022-07-30 lúc 22.21.11.png

Theo đó, việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được quy định như sau:

*Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và phải nộp một khoản tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa.

Mức tiền phải nộp

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (đồng)    
=  

Diện tích

    (m2


x

  Giá của loại 

  đất trồng lúa

    (đồng/m2


x  70%

Trong đó:

- Diện tích (m2) là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền;

- Giá của loại đất trồng lúa (đồng/m2) tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

*Số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được nộp vào ngân sách nhà nước và được phân chia nguồn thu như sau:

- Ngân sách cấp tỉnh được hưởng 100% số tiền thu được theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước sang mục đích đất phi nông nghiệp;

- Ngân sách huyện, thị xã, thành phố được hưởng 100% số tiền thu được theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa nước sang mục đích đất phi nông nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2022 và thay thế Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

21-2022-QD.signed.pdf

 

FalseTrần Thị Kim Yến
Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/25/2022 10:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND quy định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Văn bản được ban hành trên cơ sở quy định tại "khoản 3 Điều 4 Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình"  "khoản 2 Điều 3 Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh" đã giao cho địa phương xây dựng thể chế.

HINH QD 20.jpg

Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định các mức hao phí tối đa trực tiếp trong sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, bao gồm: Hao phí về nhân công (chưa bao gồm hao phí về di chuyển ngoài phạm vi địa bàn tỉnh mà cơ quan sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình đóng trụ sở); hao phí về máy móc thiết bị (bao gồm máy móc, thiết bị dùng chung); hao phí về vật liệu sử dụng trong sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, đảm bảo chương trình đủ điều kiện phát sóng hoặc đăng tải lên mạng Internet theo quy định của pháp luật về báo chí.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình; các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất chương trình phát thanh.

Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình kèm theo Quyết định này.

Việc ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND là cơ sở cho việc áp dụng định mức sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; đảm bảo cho việc xác định, phân bổ kinh phí cho hoạt động sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2022./.​

QĐ 202022 QĐUBND.doc

Phu luc I.doc

Phu luc II.doc

FalseTrần Thị Kim Yến
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinBài viếtSửa đổi, bổ sung một số quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/7/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

        Ngày 20 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

qd 18.PNG

         Theo đó, Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều như:

        - Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Các tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật

         - Bổ sung trường hợp Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất tại khoản 1 Điều 6 như sau: "1. Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai".

        - Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 8  và khoản 3 Điều 9 theo hướng quy định rõ cơ quan có thẩm quyền xác định, phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá và phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Ngoài ra, Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND còn sửa đổi, bổ sung Điều 13 và khoản 7 Điều 16 như sau:

        - Sửa đổi, bổ sung Điều 13:

       "1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo np tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bn cho người đã trúng đấu giáThông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bao gm các ni dung được quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư liên tịch s 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015.

      2. Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính".

        - Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 16 như sau:

       "7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

       a) Chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan về đấu giá quyn sử dụng đất;

       b) Thông báo công khai về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định pháp luật;

      c) Quản lý và sử dụng tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước;

     d) Cử đại diện tham dự các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc giao quyết định phê duyệt kết quả đu giá; bàn giao đất trên thực địa; thực hiện thủ tục cấp giy chng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trúng đu giá theo thm quyền".

     Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/7/2022./.

18-2022-QD.signed.pdf

FalseNguyễn Thị Bảo Khuyên
Bãi bỏ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020Văn bản QPPLBài viếtBãi bỏ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/7/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

Căn cứ "Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020; Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020" và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành "Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020". 

Tuy nhiên, ngày 08 tháng 9 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2021 quy định mức hỗ trợ chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2021) dẫn đến nội dung Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

qd 15.PNG

Do đó, ngày 20/6/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020.

Như vậy, kể từ ngày 10/9/2021, mức hỗ trợ chính sách phát triển giáo dục mầm non sẽ được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND.

17-2022-QD.signed.pdf

FalseNguyễn Thị Bảo Khuyên
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dânThông tinBài viếtThẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/23/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

tt23.PNG 

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ Công an ban hành Thông tư 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân. Thông tư này quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính và quyết định kỷ luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong Công an nhân dân.

Theo đó, thẩm quyền giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 4 Thông tư như sau:

1. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn, đồn Công an giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp.

2. Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương giải quyết: khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp, trừ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết quy định tại khoản 1 Điều này và khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà Trưởng Công an cấp xã đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn theo quy định nhưng chưa được giải quyết.

3. Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp.

4. Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp cục thuộc Cơ quan Bộ Công an; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết: khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp, trừ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

5. Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết: khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp, trừ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết quy định tại khoản 4 Điều này; khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp cục thuộc Cơ quan Bộ Công an; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn theo quy định nhưng chưa được giải quyết và khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Thông tư còn quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại như sau:

1. Thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại

- Thụ lý giải quyết khiếu nại

- Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật bị khiếu nại

- Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết định xác minh nội dung khiếu nại

- Lập kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

- Gửi, công bố Quyết định xác minh nội dung khiếu nại

2. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

- Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại

- Làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

- Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng và xác minh thực tế

- Làm việc với các bên có liên quan trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại

- Trưng cầu giám định

- Gia hạn giải quyết khiếu nại; Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại; Đình chỉ việc giải quyết khiếu nại

- Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

- Tổ chức đối thoại

- Tham khảo ý kiến tư vấn

- Kiểm tra, xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Bộ trưởng

3. Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại và lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại

- Ban hành, gửi quyết định giải quyết khiếu nại

- Công khai quyết định giải quyết khiếu nại

- Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022 thay thế Thông tư số 11/2015/TT-BCA ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân./.

FalseNguyễn Thị Bảo Khuyên
Giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luậtThông tinTinGiới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/15/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Công văn số 1747/BTP-VĐCXDPL ngày 01/6/2022 của Bộ Tư pháp,  Sở Tư pháp sao gửi các đơn vị, địa phương tài liệu giới thiệu về Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật nhằm cung cấp thông tin, tạo thuận lợi cho việc thực hiện báo cáo 6 tháng, năm theo yêu cầu của Bộ Tư pháp./.

Trân trọng !

Tài liệu tại đây: CV 1747_BTP_TL giới thiệu Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật.pdf

FalseNguyễn Thị Linh
 Quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dânThông tinTin Quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/15/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 29/4/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BCA quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

TT19.2022.TT_BCA.PNG

Theo đó, việc tiếp nhận, xử lý ban đầu được quy định như sau:

- Đơn được tiếp nhận để phân loại và xử lý từ các nguồn sau đây:

+ Đơn được gửi qua dịch vụ bưu chính; hộp thư góp ý của cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân.

+ Đơn do cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức đến cơ quan Công an để khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trực tiếp.

+ Đơn do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển đến theo quy định của pháp luật.

- Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Hình thức đơn: Đơn được viết bằng tiếng Việt; ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn. Trường hợp đơn viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng;

+ Nội dung đơn: Đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; nội dung, lý do khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; yêu cầu của người khiếu nại, kiến nghị, phản ánh;

+ Các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh (nếu có).

- Đơn không đủ điều kiện xử lý bao gồm:

+ Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức, nội dung và các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nêu trên;

+ Đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết mà cơ quan, đơn vị tiếp nhận đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết;

+ Đơn trùng nội dung đã chuyển đơn hoặc đã được hướng dẫn theo quy định;

+ Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được.

Đối với việc xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết trong Công an nhân dân, Thông tư số 19/2022/TT-BCA quy định như sau:

* Xử lý đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính:

- Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an cấp nào thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an cấp đó thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu khiếu nại thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thì cán bộ xử lý đơn phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và thông báo bằng văn bản về việc không thụ lý đơn cho người khiếu nại biết.

- Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an tiếp nhận đơn:

+ Cán bộ xử lý đơn căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 19/2022/TT-BCA, đề xuất chuyển khiếu nại đến Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an có thẩm quyền xem xét, giải quyết;

+ Thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại đến;

+ Thông báo việc chuyển đơn cho cơ quan Thanh tra Công an cùng cấp (nếu có).

- Trường hợp cơ quan, đơn vị Công an nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an cấp dưới trực tiếp, nhưng quá thời hạn quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011 mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai thụ lý giải quyết; đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại đến.

* Xử lý đơn khiếu nại quyết định kỷ luật:

- Phân loại đơn theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 19/2022/TT-BCA.

- Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an cấp nào thì đề xuất Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an cấp đó thụ lý giải quyết.

* Xử lý đơn khiếu nại quyết định tố tụng, hành vi tố tụng hình sự; quyết định, hành vi trái pháp luật trong thi hành án hình sự:

- Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng hình sự của Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan điều tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thì cán bộ xử lý đơn đề xuất cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định tại Điều 475 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Đối với khiếu nại bản kết luận điều tra của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra thì cán bộ xử lý đơn đề xuất chuyển Thủ trưởng Cơ quan điều tra cùng cấp giải quyết.

- Đối với khiếu nại bản kết luận điều tra của Thủ trưởng Cơ quan điều tra thì cán bộ xử lý đơn đề xuất chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp giải quyết.

- Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam thì cán bộ xử lý đơn đề xuất chuyển Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định tại Điều 474 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Đối với khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật trong thi hành án hình sự thì cán bộ xử lý đơn đề xuất chuyển Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 178 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

* Xử lý đơn khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật:

- Việc xử lý đơn khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện như sau:

+ Phân loại đơn theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 19/2022/TT-BCA;

+ Không thụ lý, không chuyển các loại đơn khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 44 Luật Khiếu nại năm 2011;

+ Hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cấp có thẩm quyền để giải quyết.

- Trường hợp đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng qua nghiên cứu, xem xét phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại được quy định tại Điều 38 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 124/2020NĐ-CP ngày 19/10/2020) thì cán bộ xử lý đơn phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp mình xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Xử lý đơn kiến nghị, phản ánh:

- Phân loại đơn theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 19/2022/TT-BCA.

- Đơn có nội dung về công tác biên chế, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính sách, công tác bảo hiểm trong Công an nhân dân theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư này thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an cấp nào thì chuyển đến Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an cấp đó giải quyết theo thẩm quyền.

- Đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị Công an nào thì chuyển đến cơ quan, đơn vị đó xem xét, giải quyết; nếu đã đồng gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thì lưu đơn theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 19/2022/TT-BCA.

Thông tư số 19/2022/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2022 và thay thế Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân./.

TT 19.2022.TT_BCA.pdf

FalseTrần Thị Kim Yến
Những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành có hiệu lực từ ngày 01/7/2022Thông tinTinNhững văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành có hiệu lực từ ngày 01/7/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/15/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

​I. Văn bản của Chính phủ

1. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

2. Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

3. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

II. Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Thông tư số 07/2021/TT-BTTTT ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G".

2. Thông tư số 09/2021/TT-BTTTT  ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất".

3. Thông tư số 10/2021/TT-BTTTT ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz.

4. Thông tư số 23/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 và Thông tư 29/2011/TT-BTTTT ngày 16/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.

5. Thông tư số 28/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến".

6. Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. Văn bản của Bộ Tài chính

1. Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

2. Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa.

3. Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

4. Thông tư số 27/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

IV. Văn bản của Bộ Công thương

1. Thông tư số 45/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang.

2. Thông tư số 51/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn.

3. Thông tư số 09/2021/TT-BCT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1.

4. Thông tư số 10/2021/TT-BCT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời bao gói.

5. Thông tư số 11/2021/TT-BCT  ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mìn phá đá quá cỡ.

6. Thông tư số 12/2021/TT-BCT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên.

7. Thông tư số 15/2021/TT-BCT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

 

 

 

 

 

FalseTrần Thị Kim Yến
Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanhThông tinTinHỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh/CMSImageNew/2022-06/NĐ 31_Key_08062022184055.png
5/25/2022 7:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 20/5/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về việc hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Nghị định này quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ

 Nghị định áp dụng đối với:

-Ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất (sau đây gọi là khách hàng) thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg .

+ Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

+ Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất:

- Việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

- Ngân sách nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất để các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng.

- Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

- Khách hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo đánh giá nội bộ của ngân hàng thương mại, sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất đúng mục đích, có trách nhiệm trong việc phối hợp với ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất.

- Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

-  Ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Điều kiện được hỗ trợ lãi suất

- Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

- Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

- Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau:

+  Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.

+ Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

Thời hạn và mức lãi suất hỗ trợ

-  Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định tại khoản 1 Điều này.

Phương thức hỗ trợ lãi xuất

Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm cho khách hàng số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.​

Chi tiết NĐ 31 PDF.pdf

FalseĐào Thị Quyên
Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình DươngThông tinTinHọp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/25/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Điều 115 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 810/SNV-ĐTTr ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương. Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan, gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Tài chính; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Trường Đại học Thủ Dầu Một; Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương để thảo luận, trao đổi, thẩm định các chính sách được thể hiện trong đề nghị xây dựng Nghị quyết. Cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Sau gần 03 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND có đã phát sinh một số vấn đề bất cập. Nhằm điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời các chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tào, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh, giải quyết những vấn đề còn bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, các thành viên dự họp thống nhất việc xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng "Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh" là cần thiết, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019), Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Về trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Nội vụ đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), cụ thể đã thực hiện thủ tục lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan; hồ sơ được đơn vị đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Tuy nhiên, để góp phần hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, các thành viên dự họp cũng đã có một số ý kiến góp ý liên quan đến chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chế độ thu hút đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương; …

Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp (chủ trì cuộc họp) đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh sửa cho phù hợp, đảm bảo tiến độ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết./.

​ 

FalseTrần Thị Kim Yến
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của UBTVQH về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19Thông tinTinChính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của UBTVQH về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/9/2022 9:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 29/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của UBTVQH về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục v​ụ công tác phòng, chống dịch covid-19.

Ảnh chụp Màn hình 2022-05-09 lúc 20.57.25.png

 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định cụ thể về:

- Điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19;

- Kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19;

- Một số cơ chế đặc thù liên quan đến thuốc, nguyên liệu làm thuốc có chỉ định sử dụng phòng, điều trị COVID-19;

- Chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

Nghị định số 29/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4,2022. Triêng các quy định tại về: "điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19" (tại Điều 2), "Tiếp nhận và phân công người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19" (tại Điều 3), "Kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 công lập" (tại Điều 4), "Trách nhiệm chi trả kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19" (tại Điều 5), "Hướng dẫn thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19" (Điều 6), "Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19" (Điều 7), "Hướng dẫn thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho cơ sở thu dung, điều trị COVID-19" (Điều 8), "Về chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19" (Điều 11) và "Chế độ chính sách đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, từ nguồn thu sự nghiệp của các cơ sở y tế công lập phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19" (Điều 12) được áp dụng từ ngày 01/01/2021./.


 

FalseTrần Thị Kim Yến
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Chứng khoánThông tinTinQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Chứng khoán/CMSImageNew/2022-06/TT 25_Key_06062022164816.png
5/5/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

 Ngày 28/4/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Chứng khoán

  Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Tổ chức thu phí, lệ phí là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Người nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá

nhân có các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán được quy định trong Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán được quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

 

Kê khai, thu, nộp phí, lệ phí của người nộp

1. Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán thu bằng đồng Việt Nam.

2. Thu, nộp lệ phí: Người nộp lệ phí phải nộp toàn bộ số tiền lệ phí khi được cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Thu, nộp phí giám sát hoạt động chứng khoán: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Sở GDCK), Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSDC), ngân hàng thanh toán nộp phí giám sát cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng quý, thời gian nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

4. Thu, nộp phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch một lần khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.

5. Thu, nộp phí quản lý đối với quỹ mở

a) Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở, công ty quản lý quỹ phải nộp phí quản lý như sau:

- Trường hợp được cấp giấy chứng nhận từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 hàng năm, mức phí phải nộp là 10 triệu đồng/quỹ.

- Trường hợp được cấp giấy chứng nhận từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, mức phí phải nộp là 5 triệu đồng/quỹ.

b) Các năm tiếp theo, công ty quản lý quỹ phải nộp phí là 10 triệu đồng/quỹ, thời gian nộp từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Kê khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu

1. Định kỳ chậm nhất là ngày thứ hai hàng tuần, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được trong tuần trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Tổ chức thu thực hiện nộp 30% số tiền phí thu được và 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước.

Quản lý và sử dụng phí

Tổ chức thu phí được để lại 70% số tiền phí thu được, để sử dụng theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thông tư số 104/2009/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thực hiện Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

TT 25 PDF.pdf

FalseĐào Thị Quyên
Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinQuy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/27/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Căn cứ quy định tại khoản 13  Điều 8 và khoản 4 Điều 9 Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thôn quy định: "Căn cứ vào khả năng kinh phí, vai trò thực tế của từng chức danh quy định tại khoản 4, khoản 8, điểm b, c, e khoản 9, khoản 10 và điểm a khoản 12 Điều 8 Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương" và "Ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và nguồn ngân sách địa phương"; đồng thời, để có cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thực tế do địa phương chủ trì thực hiện đối với các kỳ thi, hội thi như thi chọn học sinh cấp quốc gia; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện/tỉnh và chọn đội tuyển học sinh giỏi; kỳ thi Olympic các cấp học...; ngày 25/4/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

01.2022.PNG

Các kỳ thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quy định cụ thể nội dung, mức chi tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND bao gồm:

- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp (Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, chọn đội tuyển học sinh giỏi (Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Kỳ cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (Phụ lục V kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Kỳ thi tốt nghiệp nghề (Phụ lục VI kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Kỳ thi Olympic cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

 - Hội thi mang tính chất chuyên đề (Phụ lục VIII kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Hội thi giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi, cán bộ quản lý giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp học (Phụ lục IX kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Hội thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học và thi E-learning (Phụ lục X kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2022./.

NQ 01.2022.pdf

FalseTrần Thị Kim Yến
Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phươngThông tinDanh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2022 10:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 12/3/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

Ảnh chụp Màn hình 2022-05-11 lúc 21.35.54.png

Theo đó, những vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm:

- Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

- Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp.

- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.

- Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định nêu trên là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư số 03/2022/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022 và bãi bỏ Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi./.

 03.2022.TT_BNV.pdf

 

​ 

FalseTrần Thị Kim Yến
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao độngThông tinTinHỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động/CMSImageNew/2022-06/qd 08_Key_06062022163137.png
4/5/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 28/3/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo đó:

1) Quyết định này quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sau đây:

-  Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

-  Khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm:

+  Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

+  24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang).

2) Về nguyên tắc thực hiện:

- Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

- Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ.

-  Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

-  Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.

3) Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp:

- Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

+  Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

-Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả:

 + Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

+ Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

+ Phương thức chi trả: Hằng tháng.

4)Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động:

- Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

+ Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

+  Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

+ Phương thức chi trả: Hằng tháng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chi tiết tại ​QĐ 08 PDF.pdf

FalseĐào Thị Quyên
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng  Thông tinTinBãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2022 11:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 23/3/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

Ảnh chụp Màn hình 2022-04-21 lúc 22.30.41.png

Cụ thể, Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản:

- Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

- Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

"Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng" và "Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng" được ban hành trên cơ sở căn cứ "Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND8 ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng" và tình hình thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND8 đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bởi "Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo hình thức đặt hàng của tỉnh Bình Dương" dẫn đến nội dung Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. Mặt khác, hiện nay Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đã quy định cụ thể việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo hình thức đặt hàng; đồng thời, Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND không giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết về vấn đề này. Do vậy, việc bãi bỏ 02 Quyết định nêu trên là cần thiết, đúng thẩm quyền; nhằm đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật./.

QD_10.2022_UBND_TINH_BD.pdf

 

FalseTrần Thị Kim Yến
Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtThông tinTinHướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/15/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 10/02/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính).

TT03.2022.TT_BTP.PNG

Thông tư số 03/2022/TT-BTP quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá tác động thủ tục hành chính. Theo đó: Cơ quan lập đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh giá tác động của thủ tục hành chính, lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; Cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định quy định thủ tục hành chính theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

Đối với việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản, Thông tư số 03/20222/TT-BTP quy định quy trình đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản (thời điểm đánh giá tác động, các bước thực hiện đánh giá tác động) và nội dung đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản (đánh giá về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính).

Đối với việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản, Thông tư số 03/20222/TT-BTP quy định về quy trình đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản; việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản và đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Thông tư số 03/20222/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2022./.

FalseTrần Thị Kim Yến
Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtVăn bản nghiệp vụ; Văn bản QPPLTinThông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhFalseTrần Thị Kim Yến
Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBan hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 17/02/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương dương ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-04 lúc 17.33.52.png

Theo đó, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như sau:

1. Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (sau đây gọi tắt là Khung giá):

LoạiMức giá tối thiểuMức giá tối đa
- Nhà chung cư xã hội2.000 đồng/m2thông thủy/tháng5.000 đồng/m2 thông thủy/tháng
- Nhà chung cư thương mại2.100 đồng/m2thông thủy/tháng15.500 đồng/m2thông thủy/tháng

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định bằng tiền Việt Nam đồng và tính trên mỗi mét vuông (m2) diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư (xác định theo diện tích thông thủy).

2. Mức giá trong Khung giá không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, các chi phí dịch vụ khác (tắm hơi, bể bơi, sân tennis hoặc các dịch vụ gia tăng khác) phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).

3. Căn cứ vào Khung giá, Chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có trách nhiệm tính toán, xác định các chi phí để thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 10, Điều 30 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được hỗ trợ giảm giá dịch vụ hoặc chung cư có các khoản thu kinh doanh dịch vụ từ các diện tích thuộc phần sở hữu chung thì phải được tính để bù đắp chi phí quản lý vận hành nhà chung cư nhằm giảm giá dịch vụ nhà chung cư và có thể thu kinh phí thấp hơn mức giá tối thiểu của Khung giá. Việc hạch toán các khoản thu này, Chủ đầu tư, Ban quản trịnhà chung cư hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải công khai, minh bạch các khoản thu này, thông qua Hội nghị nhà chung cư hàng năm, để cư dân giám sát và tạo sự đồng thuận.

4. Chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư từ chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư hàng tháng, cụ thể:

Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư của chủ sở hữu, người sử dụng   
=
Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (đồng/m2/tháng)  
x
Phần diện tích (m2) sử dụng căn hộ hoặc diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư

5. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 4 Điều này và Điều 31 Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

6. Việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư để áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn.

b) Làm cơ sở để các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; trường hợp không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ tại Quyết định này.

Quyết định số 07/2022/QD-UBND có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022./.

07-2022-QD.signed.pdf

 

 

FalseTrần Thị Kim Yến
Điều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việcThông tinTinĐiều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc/CMSImageNew/2022-05/TT 2 BNV_Key_27052022094057.png
2/14/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 29/01/2022 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 2/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó, Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng như sau:

1. Tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12 năm 2021 theo công thức tính như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022=Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12 năm 2021x1,074

Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12 năm 2021 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này mà thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau:

a) Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng dưới 2.300.000 đồng/người/tháng;

b) Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

3. Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (đã làm tròn số) đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau:

a) Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 2.473.000 đồng/tháng;

b) Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.400.000 đồng/tháng;

c) Đối với các chức danh còn lại: 2.237.000 đồng/tháng.​

FalseĐào Thị Quyên
Hỗ trợ cho viên chức và nhân viên y tế cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinHỗ trợ cho viên chức và nhân viên y tế cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2022 6:00 PMNoĐã ban hành

Kể từ đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, tỉnh trở về trạng tháng "bình thường mới". Tuy nhiên, trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất phức tạp, khó lường do xuất hiện biến chủng mới Omicron có khả năng gây nên làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 5 trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam và không ngoại trừ Bình Dương. Bên cạnh đó, việc quy định điều trị tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ sẽ tiếp tục tạo áp lực và trách nhiệm nặng nề hơn đối với đội ngũ y tế tuyến cơ sở trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch. Trong khi đó thu nhập của viên chức và nhân viên y tế cơ sở còn thấp, nhiều trường hợp xin nghỉ việc, bỏ việc, dẫn đến thiếu hụt và ảnh hưởng đến nguồn nhân lực về đội ngũ y tế của tỉnh. 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước thì việc ban hành chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, trên cơ sở căn cứ Nghị quyết 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, giao Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Thực hiện Văn bản số 17/HĐND-VHXH ngày 24/01/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 theo Tờ trình 209/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh;ngày 29/01/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành "Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND về việc hỗ trợ cho viên chức và nhân viên y tế cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương".

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-04 lúc 17.20.20.png

Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND quy định:

- Hỗ trợ cho viên chức công tác tại Trạm Y tế, Phòng Khám đa khoa khu vực xã, phường, thị trấn hàng tháng: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) đối với chức danh Bác sĩ; 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đối với các chức danh còn lại.

- Hỗ trợ cho nhân viên hợp đồng công tác tại các Trạm Y tế lưu động xã, phường, thị trấn hàng tháng: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đối với chức danh Bác sĩ; 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) đối với chức danh chuyên môn y tế; 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đối với chức danh khác không có chuyên môn y tế.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022./.

06-2022-QD.signed.pdf

Dinh chinh Quyet dinh 06.2022.QD.UBND.pdf

​ 

FalseTrần Thị Kim Yến
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật  năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tin; Chương trình, kế hoạch công tácTinKết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật  năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/26/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành báo cáo số 13/BC-UBND ngày 24/01/2022 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, kết quả đạt được, cụ thể:

1. Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

a) Công tác tự kiểm tra

 - Cấp tỉnh: Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tự kiểm tra 24 văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và gửi đến Sở Tư pháp trong năm 2021 (đạt 100% văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành), giảm 13 văn bản so với năm 2020 (có Phụ lục 1 kèm theo). Qua kiểm tra không phát hiện văn bản có sai sót, do đó, địa phương không thực hiện việc lập danh mục văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung.

- Cấp huyện: Trong năm 2021, Phòng Tư pháp đã giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm tra 38 văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành (giảm 19 văn bản so với năm 2020). Qua kiểm tra không phát hiện văn bản nào có sai sót về thẩm quyền, hình thức, nội dung và trình tự thủ tục theo quy định.

b) Công tác kiểm tra theo thẩm quyền

- Cấp tỉnh: Sở Tư pháp nhận được 21 văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành, gửi về Sở Tư pháp (tăng 15 văn bản so với năm 2020); thực hiện kiểm tra 21/21 văn bản, qua kiểm tra không phát hiện văn bản có sai sót.

- Cấp huyện: Trong năm 2021, Phòng Tư pháp đã nhận và thực hiện kiểm tra 03 văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành (giảm 03 văn bản so với năm 2020). Qua kiểm tra không phát hiện văn bản nào có sai sót về thẩm quyền, hình thức, nội dung và trình tự thủ tục theo quy định.

c) Xử lý văn bản QPPL do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra

Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh không nhận được kiến nghị xử lý văn bản trái pháp luật, văn bản có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thông qua kiểm tra, phát hiện của Bộ Tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền.

2. Về công tác rà soát văn bản QPPL

a) Rà soát thường xuyên

Công tác rà soát văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 34 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tiến hành rà soát 525 văn bản QPPL (gồm: 140 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 375 Quyết định của Ủy ban nhân dân; 10 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân) để rà soát văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi rà soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành "Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2020", gồm: 47 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ (15 Nghị quyết; 31 Quyết định, 01 Chỉ thị); 06 văn bản hết hiệu lực một phần (01 Nghị quyết; 05 Quyết định). Nhìn chung, công tác rà soát văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đúng theo quy định, qua đó kịp thời phát hiện văn bản hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp với văn bản mới được ban hành.

b) Rà soát theo yêu cầu, kế hoạch

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương tại "Hội nghị trực tuyến chuyên về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế" về việc đẩy mạnh rà soát văn bản nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp đã phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư. Ngoài ra, chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiến nghị sửa đổi 02 quy định của pháp luật gây vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội rà soát 02 văn bản QPPL có những hạn chế, tồn tại, bất cập và một số nội dung rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề (như: các quy định pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nuôi con nuôi; các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021).

3. Số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, địa phương. Kết quả đề xuất kiến nghị xử lý đối với 35 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương

4. Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Căn cứ Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy định pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 34 Điều 1 Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy định pháp luật). Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2021, gồm:

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 48 văn bản, bao gồm:

+ Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2021: 46 văn bản (18 Nghị quyết, 28 Quyết định)

+ Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2021: 02 văn bản (02 Quyết định)

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 03 văn bản, bao gồm:

+ Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2021: 03 văn bản (02 Ngh quyết, 01 Quyết đnh)

+ Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2021: 00 văn bản

5. Cập nhật văn bản QPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Nguồn cơ sở dữ liệu chủ yếu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản được sử dụng từ nguồn Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Công báo Chính phủ, Công báo Ủy ban nhân dân tỉnh, Website tỉnh và Danh mục cập nhật văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ trước đến nay còn hiệu lực để làm nguồn phục vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản. Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện cập nhật văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng theo quy định. Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật kịp thời, đầy đủ 48 văn bản QPPL (24 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và 24 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh) vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (giảm 8 văn bản so với năm 2020).

6. Tổ chức tập huấn, nghiệp vụ

- Đối với cấp tỉnh: Để triển khai "Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương"; "Kế hoạch số 4845/KH-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Dương", Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức làm công tác này cũng như chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản của địa phương. Trong năm 2021, tỉnh đã tổ chức và tham dự 03 cuộc tập huấn, Hội nghị, cụ thể:

+ Ngày 16/9/2021, tại Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham dự Hội nghị trực tuyến cùng với gần 50 người  (là lãnh đạo, cán bộ pháp chế của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện). Tại Hội nghị Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục và khẩn trương rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, theo dõi, tổ chức thực hiện để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Để đảm bảo cho công tác triển khai tập huấn, nghiệp vụ được diễn ra đúng tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra, đảm bảo phù hợp trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế vào ngày 29/10/2021 cho gần 300 người (là cán bộ pháp chế của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện) qua phần mềm trực tuyến "Microsoft Teams". Theo đó, lồng ghép tổ chức, triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 thông qua công tác tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản QPPL tại Hội nghị nhằm nâng cao các chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật.

+ Ngày 30/11/2021, tại Hà nội Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị tham dự Hội nghị tập huấn với hơn 50 người (là đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; cán bộ, công chức phụ trách công tác pháp chế các sở, ban, ngành và đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh). Trong chương trình tập huấn, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã giới thiệu các điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, trình bày một số nội dung trọng tâm như: đánh giá tác động của chính sách; lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL; những vấn đề chung về soạn thảo văn bản QPPL; kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL; những vấn đề chung về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; quy trình, kỹ năng kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; những vấn đề chung về rà soát văn bản QPPL, kỹ năng rà soát văn bản QPPL; hệ thống hoá các văn bản QPPL;…Qua đó, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL cho đội ngũ thực hiện công tác văn bản của tỉnh.

- Đối với cấp huyện: 09/09 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức và tham dự đầy đủ, đúng thành phần các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của cấp trên cho cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo triển khai đầy đủ các nội dung về kiểm tra, rà soát, thực hiện có hiệu quả công tác văn bản QPPL trên địa bàn theo quy định của pháp luật./.

(Chi tiết xem tại đây: ​BC KIEM TRA, RA SOAT VBQPPL NAM 2021 (BC_13.BC.UBND ngay 24.01.2022).pdf)​

False
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.Thông tinTinBộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch./CMSImageNew/2022-05/TT 03_Key_19052022144059.png
1/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 28/01/2022 Bộ Công thương ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.

Theo đó, Các mã hàng găng tay y tế tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gồm: Mã hàng 3926.20.90; mã hàng 4015.11.00; mã hàng 4015.19.00.

Bộ trang phục phòng chống dịch (gồm quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày) mã hàng 6210.10.90 cũng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Các mã hàng khẩu trang y tế tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gồm: Mã hàng 6307.90.40; mã hàng 6307.90.90.

Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/12/2022.​​​

FalseĐào Thị Quyên
Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo VB quy định chi tiết thi hành các luật, Nghị quyếtThông tinTinDanh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo VB quy định chi tiết thi hành các luật, Nghị quyết/CMSImageNew/2022-05/QĐ 130 _Key_20052022092039.png
1/24/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 25/01/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, Nghị quyết được Quốc hội Khóa XV Thông qua tại các kỳ họp bất thường lần thứ Nhất.

Theo đó, tại Điều 2 Thông tư quy định:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết có trách nhiệm:a) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết theo Quyết định này;

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công chủ trì soạn thảo, trình văn bản; công khai nội dung, tiến độ, kết quả cụ thể từng giai đoạn trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ;

c) Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực về khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo hoặc đề xuất bổ sung văn bản quy định chi tiết.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao phối hợp soạn thảo văn bản quy định chi tiết có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản, chủ động đề cao trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp.

3. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo, chỉnh lý và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành rà soát các văn bản để xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới để bảo đảm sự phù hợp và kịp thời triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

5. Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản được xác định cụ thể tại Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, nhưng phải bảo đảm lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

6. Định kỳ ngày 25 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo văn bản quy định chi tiết và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

7. Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ; báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

QĐ 130 PDF.pdf

FalseĐào Thị Quyên
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio