Bồi thường nhà nước
Thứ 2, Ngày 04/03/2024, 15:00
Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/03/2024 | Phòng HCTP&QLXLVPHC
Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017; Công văn số 628/BTP- BTNN ngày 02/02/2024 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 860/KH-UBND tỉnh ngày 28/02/2024 Triển khai công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024.

1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đặc biệt hướng tới các đối tượng là người dân bằng hình thức phù hợp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định về phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

3. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao phụ trách công tác bồi thường nhà nước bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

4. Tăng cường tổ chức thực hiện kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành, nhất là các cơ quan, địa phương có phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường (bằng hình thức phù hợp với tình hình tại địa phương)

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Các Sở, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã (trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị căn cứ tại Quyết định số 717/QĐ-UBND).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi phát sinh nội dung phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

6. Thụ lý, giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước

- Kịp thời thụ lý giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường phát sinh tại địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các Sở, Ngành, UBND cấp huyện; UBND cấp xã (khi cơ quan, đơn vị phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Khi phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước.

7. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả; về chế độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

- Cơ quan thực hiện: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm; đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc khi phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước theo quy định.

8. Thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước

Báo cáo thống kê định kỳ thực hiện hàng năm theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thi hành chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

- Cơ quan thực hiện: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp chung toàn tỉnh).

Tải về KH số 860.KH.UBND ngày 28.02.2024 triển khai công tác BTNN 2024.pdf

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/11/2024.​

Lượt người xem:  Views:   185
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio