Quản Tài Viên
Thứ 7, Ngày 20/01/2018, 16:00
Tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/01/2018 | Nguyễn Thị Vân Anh

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong năm 2017, tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:

Trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 08 Quản tài viên), 01 chi nhánh doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 02 Quản tài viên) và 13 Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách các nhân (tăng 01 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và 06 Quản tài viên so với năm 2016)

Về kết quả hoạt động, theo số liệu thống kê, trong năm 2017, đã thực hiện 23 vụ việc (tăng 04 vụ so với năm 2016), trong đó: số vụ việc đã hoàn tất là 13 (tăng 09 vụ so với năm 2016), số vụ việc đang thực hiện là 10. Tổng doanh thu là 352.056.364 đồng, đã nộp vào ngân sách 26.821.868 đồng.

Hoạt động của đội ngũ Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đi vào nề nếp, ổn định, góp phần vào quá trình thanh lý, xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, cụ thể:

Tiếp tục công khai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quản tài viên thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên…một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục. Thường xuyên rà soát, kiểm tra để kịp thời phát hiện Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản không còn đủ điều kiện hoạt động và có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2017, Sở Tư pháp đã sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính về Quản tài viên cho phù hợp với các quy định pháp luật về Phí và Lệ phí; đồng thời đăng tải đầy đủ, kịp thời lên trang dịch vụ công của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở.

Từ ngày 01/1/2017 đến 31/12/2017, Sở đã thực hiện 07 thủ tục hành chính về Quản tài viên.

Về công tác tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP, Luật Phá sản 2014, trong năm 2017 đã phát hành 20.000 tờ gấp về Quản tài viên, hoạt động thanh lý, quản lý tài sản.

Công tác phối hợp: Định kỳ hàng năm hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, trong đó có nội dung trao đổi, đánh giá về Quản tài viên và hoạt động quản lý thanh lý tài sản.

Ngày 13/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản với đại diện của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các Quản tài viên, doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình, trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản để từ đó có những phương hướng hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản có hiệu quả trong thời gian tới.

Chế độ thông tin, báo cáo: Các daonh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và Quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản với tư cách cá nhân đã báo cáo đầy đủ cho Sở Tư pháp. Từ đó, Sở Tư pháp đã kịp thời tổng hợp, báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn cho UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định. Sở Tư pháp cũng thường xuyên cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương lên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2017, Sở nhận được 01 Đơn đề nghị về Quản tài viên, sau khi xem xét nội dung đơn, Sở Tư pháp nhận thấy Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; căn cứ vào các quy định của pháp luật, Sở đã hướng dẫn người đề nghị bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Bên cạnh các kết quả đạt được như đã nêu trên, hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh cũng có những khó khăn, vướng mắc sau:

- Đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản chưa được bồi dưỡng chuyên sâu, thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, vì vậy chất lượng hành nghề còn chưa cao, chưa tạo được uy tín.

- Về chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được quy định tại Luật phá sản 2014 và Nghị định số 22/2015/NĐ-CP, tuy nhiên đối với các trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn sau khi thụ lý đơn yêu cầu theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 105 Luật Phá sản 2014 nhưng chưa có quy định cụ thể về mức phí, cách thức, thời hạn chi trả.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bộ Tư pháp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Quản tài viên;

- Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành về Quản tài viên, trong đó có các hướng dẫn cụ thể về chi phí trả cho Quản tài viên trong quá trình thực hiện đối với các trường hợp cụ thể.

Lượt người xem:  Views:   1872
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio