Luật sư
 
​Thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư và Quyết định số 44/QĐ-LĐLSVN ngày 21/3/2019 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam về thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2019, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2019. Theo đó, tỉnh Bình Dương ...
 
Danh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 10/5/2019)​. Tải file bên dưới:DANH SÁCH TCHN LUẬT SƯ 2019.xlsx
Ngày 8/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2018).
 I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 42 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 29 văn phòng luật sư, 01 công ty luật TNHH hai thành viên trở lên, 11 công ty luật TNHH MTV, 01 công ty luật hợp danh), 45 chi nhánh, 11 Văn phòng giao dịch, 03 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương có 141 luật sư (trong đó không bao gồm luật sư là ...
​Ngày 03/5/2018, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II năm 2018 theo Quy chế phối hợp với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh tại Hội trường A, Sở Tư phápTham gia cuộc họp gồm có các thành viên: Về phía Sở Tư pháp có Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp - chủ trì cuộc họp cùng các phòng chuyên môn thuộc sở là phòng Bổ trợ tư pháp, phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL, phòng Phổ biến ...
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Tình hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư  trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023TinTình hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư  trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2024 3:00 PMNoĐã ban hành

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Về tổ chức: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 78 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 34 Văn phòng luật sư, 43 Công ty luật TNHH, 01 Công ty luật hợp danh), 82 chi nhánh, 13 Văn phòng giao dịch, 08 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương có 242 luật sư (trong đó không bao gồm luật sư là thành viên Đoàn Luật sư địa phương khác làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, không có luật sư nước ngoài làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh) và 76 người tập sự hành nghề luật sư. Tăng 10 tổ chức hành nghề luật sư, tăng 28 luật sư so với năm 2022.

Về kết quả hoạt động hành nghề luật sư

Trong năm 2023, đội ngũ luật sư đã thực hiện 1.739 vụ, việc, tăng 240 vụ, việc so với năm 2022, trong đó: tham gia tố tụng là 491 vụ việc, tư vấn pháp luật là 650 vụ việc, dịch vụ pháp lý khác 426 vụ việc, trợ giúp pháp lý miễn phí 158 vụ việc. Tổng doanh thu: 19.150.857.481 đồng, tăng 2.630.729.000 so với năm 2022. Tổng số thuế đã nộp cho Nhà nước 1.480.271.029 đồng.

- Chất lượng hoạt động các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các đương sự trước Toà, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác. Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình.

- Ngoài hoạt động hành nghề luật sư theo nội dung đăng ký hoạt động, đội ngũ luật sư đã tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, ý kiến đề xuất, góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động mang tính xã hội khác, nhiều luật sư trong Ban Chủ nhiệm, các luật sư có uy tín và thâm niên hành nghề tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học về thi hành và áp dụng một số chính sách, pháp luật quan trọng trong đời sống thực tiễn; kiến nghị và góp ý xây dựng nhiều dự án Luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức; tham gia vào các tổ giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc áp dụng pháp luật do Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, cụ thể:

- Tiếp tục công khai và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, luật sư đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân. Thực hiện các quy định mới tại Thông tư 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Sở Tư pháp đã sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và công bố theo đúng quy định của pháp luật.

- Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 83 thủ tục hành chính về luật sư (giảm 15 TTHC so với năm 2022).

- Trong năm 2023, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư, các báo cáo sơ kết, tổng kết liên quan đến luật sư như: công văn chấn chỉnh các tổ chức hành nghề luật sư về việc thực hiện các quy định pháp luật về luật sư, Báo cáo đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư, tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương, công văn phối hợp với các cơ quan cung cấp thông tin về lĩnh vực luật sư.

- Về công tác phối hợp theo Quy chế Phối hợp số 1428/QCPH/STP-ĐLS ngày 21/10/2021 trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương giữa Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và Đoàn Luật sư tỉnh: Nhìn chung công tác phối hợp thuận lợi. Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh duy trì họp giao ban theo Quy chế vào quý IV hàng năm, cung cấp thông tin định kỳ theo quý.

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Thường xuyên rà soát, kiểm tra để kịp thời phát hiện tổ chức hành nghề luật sư không còn đủ điều kiện hoạt động, vi phạm pháp luật về luật sư.

+ Về thanh tra: Trong năm 2023, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành 02 Quyết định thanh tra đối với 01 tổ chức và 02 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, cụ thể: 01 cuộc thanh tra đột xuất đối với Công ty Luật TNHH Đức Tựu TPP, 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch đối với Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Năm Nam và Chi nhánh Công ty Luật TNHH Nam Bắc Sài Gòn tại Bình Dương. Trong năm, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 tổ chức hành nghề luật sư với tổng số tiền phạt 38.000.000 đồng.

+ Về kiểm tra: Trong năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-STP ngày 27/9/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngày 11/10/2023, Đoàn Kiểm tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định Kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 02 tổ chức hành nghề luật sư. Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế của các tổ chức hành nghề luật sư, yêu cầu các tổ chức nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục, tránh những hạn chế trong thời gian tới.

- Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 22/12/2023, Sở Tư pháp tiếp nhận 05 đơn (gồm 03 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại, 01 đơn kiến nghị). Trong đó, 02 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, 03  đơn không thuộc thẩm quyền. Tất cả các đơn đều được giải quyết đúng quy định của pháp luật.

- Công tác tuyên truyền pháp luật: Sở Tư pháp đã lồng ghép việc triển khai Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành vào chương trình, kế hoạch hoạt động chung hàng năm của Sở Tư pháp. Trong năm 2023, Sở Tư pháp biên soạn, cấp phát 9.000 tờ gấp pháp luật về luật sư, tuyên truyền rộng rãi đến người dân

Về trợ giúp pháp lý: Trung tâm trợ giúp pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, còn thường xuyên đăng tải các quy định pháp luật, thông tin về luật sư lên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Trong năm 2023, Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tiếp tục thực hiện các hợp đồng trợ giúp pháp lý đã ký với tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023, Sở Tư pháp đã tiến hành đánh giá chất lượng, hiệu quả 10 hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý, kết quả tất cả các hồ sơ đều đảm bảo theo yêu cầu.

- Chế độ thông tin, báo cáo: Sở Tư pháp thường xuyên thông tin đến Đoàn Luật sư danh sách cá nhân, tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và đa số các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp về công tác tổ chức và hoạt động luật sư.

CÔNG TÁC TỰ QUẢN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

Công tác phát triển đội ngũ luật sư thành viên luôn được Đoàn Luật sư tỉnh quan tâm, trình tự thủ tục và điều kiện gia nhập Đoàn Luật sư được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh công bố công khai, minh bạch, việc xét hồ sơ đăng ký vào Đoàn Luật sư được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Đoàn Luật sư. Do vậy, thành viên của Đoàn Luật sư đã từng bước nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong năm 2023, Đoàn đã giải quyết cho gia nhập mới 37 luật sư. Đến nay, tổng số luật sư thành viên của Đoàn là 242 luật sư, tăng 28 luật sư so với năm 2022. Xóa tên khỏi danh sách luật sư thành viên của Đoàn: 05 luật sư (02 luật sư thôi không hành nghề luật sư, 03 luật sư chuyển Đoàn Luật sư khác).

- Về tập sự hành nghề luật sư: Đoàn đã giải quyết cho đăng ký tập sự mới đối với 42 người tập sự, đến nay tổng số người tập sự đăng ký tập sự tại Đoàn là 71 người, xóa tên khỏi danh sách người tập sự hành nghề luật sư: 01 người tập sự.

- Về bồi dưỡng nghiệp vụ: Trong năm 2023, Đoàn Luật sư tỉnh chưa tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư thành viên. Một số các luật sư thành viên của Đoàn đã tham gia lớp đào tạo do các Đoàn luật sư địa phương khác tổ chức hoặc do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

- Ngoài các hoạt động trong lĩnh vực hành nghề, Đoàn Luật sư tỉnh còn tổ chức, phân công các luật sư thành viên làm tốt các vai trò xã hội. Đoàn đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương để trợ giúp pháp lý cho các đối tượng người nghèo, trẻ em và diện chính sách.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ Đảng viên nói riêng và đội ngũ luật sư nói chung được Chi bộ và Ban Chủ nhiệm xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập. Đây là nhiệm vụ thường xuyên được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, kết hợp với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc học tập Quy tắc đạo đức và ứng xử hành nghề luật sư.

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư và công tác xây dựng Đảng: Đảng số của Chi bộ hiện có 16 đảng viên (trong đó có 03 đảng viên miễn sinh hoạt vì lý do sức khỏe, 01 đảng viên dự bị). Ngoài ra, số luật sư là đảng viên hiện đang sinh hoạt tại nơi cư trú là 43 đồng chí. Chi bộ xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI

Bên cạnh các kết quả đạt được như đã nêu trên, hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh cũng có những hạn chế và tồn tại như:

- Số lượng và chất lượng của luật sư trong Đoàn tuy có phát triển nhưng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu chung và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Các luật sư đa phần yếu về ngoại ngữ nên khả năng giao tiếp, làm việc trực tiếp với khách hàng là người nước ngoài còn hạn chế. Các luật sư đa phần hành nghề trong lĩnh vực tố tụng, hoạt động riêng lẻ, độc lập, chưa liên kết với nhau để thành lập, tổ chức, hoạt động trong những tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn. Đây là những trở ngại cho quá trình phát triển luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương.

- Một số luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư chấp hành chưa nghiêm quy định về báo cáo, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp báo cáo chung.

- Về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Tại Điều 23 Thông tư 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư chỉ quy định chế độ báo cáo đối với tổ chức hành nghề luật sư mà chưa quy định trách nhiệm báo cáo của chi nhánh tổ chức hành nghề luật cho Sở Tư pháp nơi cấp giấy ĐKHĐ và đặt trụ sở của Chi nhánh (các chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư địa phương khác thành lập tại tỉnh Bình Dương). Do đó, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương khó có thể nắm được tình hình tổ chức và hoạt động của các chi nhánh thành lập trên địa bàn tỉnh.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức các hội thảo, lớp bồi dưỡng, đào tạo về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo đối với Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư hoặc Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện chế độ báo cáo đối với các chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với trường hợp cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc có mức thù lao dưới 200.000 đồng theo hướng không lập hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý mà chỉ cần lập phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý.

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Tình hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư  trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023TinTình hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư  trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2024 3:00 PMNoĐã ban hành

VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Về tổ chức: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 78 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 34 Văn phòng luật sư, 43 Công ty luật TNHH, 01 Công ty luật hợp danh), 82 chi nhánh, 13 Văn phòng giao dịch, 08 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương có 242 luật sư (trong đó không bao gồm luật sư là thành viên Đoàn Luật sư địa phương khác làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, không có luật sư nước ngoài làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh) và 76 người tập sự hành nghề luật sư. Tăng 10 tổ chức hành nghề luật sư, tăng 28 luật sư so với năm 2022.

2. Về kết quả hoạt động hành nghề luật sư: Trong năm 2023, đội ngũ luật sư đã thực hiện 1.739 vụ, việc, tăng 240 vụ, việc so với năm 2022, trong đó: tham gia tố tụng là 491 vụ việc, tư vấn pháp luật là 650 vụ việc, dịch vụ pháp lý khác 426 vụ việc, trợ giúp pháp lý miễn phí 158 vụ việc. Tổng doanh thu: 19.150.857.481 đồng, tăng 2.630.729.000 so với năm 2022. Tổng số thuế đã nộp cho Nhà nước 1.480.271.029 đồng.

- Chất lượng hoạt động các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các đương sự trước Toà, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác. Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình.

- Ngoài hoạt động hành nghề luật sư theo nội dung đăng ký hoạt động, đội ngũ luật sư đã tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, ý kiến đề xuất, góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động mang tính xã hội khác, nhiều luật sư trong Ban Chủ nhiệm, các luật sư có uy tín và thâm niên hành nghề tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học về thi hành và áp dụng một số chính sách, pháp luật quan trọng trong đời sống thực tiễn; kiến nghị và góp ý xây dựng nhiều dự án Luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức; tham gia vào các tổ giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc áp dụng pháp luật do Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập.

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, cụ thể:

- Tiếp tục công khai và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, luật sư đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân. Thực hiện các quy định mới tại Thông tư 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Sở Tư pháp đã sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và công bố theo đúng quy định của pháp luật.

- Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 83 thủ tục hành chính về luật sư (giảm 15 TTHC so với năm 2022).

- Trong năm 2023, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư, các báo cáo sơ kết, tổng kết liên quan đến luật sư như: công văn chấn chỉnh các tổ chức hành nghề luật sư về việc thực hiện các quy định pháp luật về luật sư, Báo cáo đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư, tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương, công văn phối hợp với các cơ quan cung cấp thông tin về lĩnh vực luật sư.

- Về công tác phối hợp theo Quy chế Phối hợp số 1428/QCPH/STP-ĐLS ngày 21/10/2021 trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương giữa Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và Đoàn Luật sư tỉnh: Nhìn chung công tác phối hợp thuận lợi. Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh duy trì họp giao ban theo Quy chế vào quý IV hàng năm, cung cấp thông tin định kỳ theo quý.

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Thường xuyên rà soát, kiểm tra để kịp thời phát hiện tổ chức hành nghề luật sư không còn đủ điều kiện hoạt động, vi phạm pháp luật về luật sư.

+ Về thanh tra: Trong năm 2023, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành 02 Quyết định thanh tra đối với 01 tổ chức và 02 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, cụ thể: 01 cuộc thanh tra đột xuất đối với Công ty Luật TNHH Đức Tựu TPP, 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch đối với Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Năm Nam và Chi nhánh Công ty Luật TNHH Nam Bắc Sài Gòn tại Bình Dương. Trong năm, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 tổ chức hành nghề luật sư với tổng số tiền phạt 38.000.000 đồng.

+ Về kiểm tra: Trong năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-STP ngày 27/9/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngày 11/10/2023, Đoàn Kiểm tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định Kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 02 tổ chức hành nghề luật sư. Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế của các tổ chức hành nghề luật sư, yêu cầu các tổ chức nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục, tránh những hạn chế trong thời gian tới.

- Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 22/12/2023, Sở Tư pháp tiếp nhận 05 đơn (gồm 03 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại, 01 đơn kiến nghị). Trong đó, 02 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, 03  đơn không thuộc thẩm quyền. Tất cả các đơn đều được giải quyết đúng quy định của pháp luật.

- Công tác tuyên truyền pháp luật: Sở Tư pháp đã lồng ghép việc triển khai Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành vào chương trình, kế hoạch hoạt động chung hàng năm của Sở Tư pháp. Trong năm 2023, Sở Tư pháp biên soạn, cấp phát 9.000 tờ gấp pháp luật về luật sư, tuyên truyền rộng rãi đến người dân

Về trợ giúp pháp lý: Trung tâm trợ giúp pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, còn thường xuyên đăng tải các quy định pháp luật, thông tin về luật sư lên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Trong năm 2023, Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tiếp tục thực hiện các hợp đồng trợ giúp pháp lý đã ký với tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023, Sở Tư pháp đã tiến hành đánh giá chất lượng, hiệu quả 10 hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý, kết quả tất cả các hồ sơ đều đảm bảo theo yêu cầu.

- Chế độ thông tin, báo cáo: Sở Tư pháp thường xuyên thông tin đến Đoàn Luật sư danh sách cá nhân, tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và đa số các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp về công tác tổ chức và hoạt động luật sư.

VỀ CÔNG TÁC TỰ QUẢN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

Công tác phát triển đội ngũ luật sư thành viên luôn được Đoàn Luật sư tỉnh quan tâm, trình tự thủ tục và điều kiện gia nhập Đoàn Luật sư được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh công bố công khai, minh bạch, việc xét hồ sơ đăng ký vào Đoàn Luật sư được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Đoàn Luật sư. Do vậy, thành viên của Đoàn Luật sư đã từng bước nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong năm 2023, Đoàn đã giải quyết cho gia nhập mới 37 luật sư. Đến nay, tổng số luật sư thành viên của Đoàn là 242 luật sư, tăng 28 luật sư so với năm 2022. Xóa tên khỏi danh sách luật sư thành viên của Đoàn: 05 luật sư (02 luật sư thôi không hành nghề luật sư, 03 luật sư chuyển Đoàn Luật sư khác).

- Về tập sự hành nghề luật sư: Đoàn đã giải quyết cho đăng ký tập sự mới đối với 42 người tập sự, đến nay tổng số người tập sự đăng ký tập sự tại Đoàn là 71 người, xóa tên khỏi danh sách người tập sự hành nghề luật sư: 01 người tập sự.

- Về bồi dưỡng nghiệp vụ: Trong năm 2023, Đoàn Luật sư tỉnh chưa tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư thành viên. Một số các luật sư thành viên của Đoàn đã tham gia lớp đào tạo do các Đoàn luật sư địa phương khác tổ chức hoặc do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

- Ngoài các hoạt động trong lĩnh vực hành nghề, Đoàn Luật sư tỉnh còn tổ chức, phân công các luật sư thành viên làm tốt các vai trò xã hội. Đoàn đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương để trợ giúp pháp lý cho các đối tượng người nghèo, trẻ em và diện chính sách.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ Đảng viên nói riêng và đội ngũ luật sư nói chung được Chi bộ và Ban Chủ nhiệm xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập. Đây là nhiệm vụ thường xuyên được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, kết hợp với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc học tập Quy tắc đạo đức và ứng xử hành nghề luật sư.

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư và công tác xây dựng Đảng: Đảng số của Chi bộ hiện có 16 đảng viên (trong đó có 03 đảng viên miễn sinh hoạt vì lý do sức khỏe, 01 đảng viên dự bị). Ngoài ra, số luật sư là đảng viên hiện đang sinh hoạt tại nơi cư trú là 43 đồng chí. Chi bộ xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI

Bên cạnh các kết quả đạt được như đã nêu trên, hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh cũng có những hạn chế và tồn tại như:

- Số lượng và chất lượng của luật sư trong Đoàn tuy có phát triển nhưng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu chung và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Các luật sư đa phần yếu về ngoại ngữ nên khả năng giao tiếp, làm việc trực tiếp với khách hàng là người nước ngoài còn hạn chế. Các luật sư đa phần hành nghề trong lĩnh vực tố tụng, hoạt động riêng lẻ, độc lập, chưa liên kết với nhau để thành lập, tổ chức, hoạt động trong những tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn. Đây là những trở ngại cho quá trình phát triển luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương.

- Một số luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư chấp hành chưa nghiêm quy định về báo cáo, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp báo cáo chung.

- Về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Tại Điều 23 Thông tư 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư chỉ quy định chế độ báo cáo đối với tổ chức hành nghề luật sư mà chưa quy định trách nhiệm báo cáo của chi nhánh tổ chức hành nghề luật cho Sở Tư pháp nơi cấp giấy ĐKHĐ và đặt trụ sở của Chi nhánh (các chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư địa phương khác thành lập tại tỉnh Bình Dương). Do đó, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương khó có thể nắm được tình hình tổ chức và hoạt động của các chi nhánh thành lập trên địa bàn tỉnh.

 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức các hội thảo, lớp bồi dưỡng, đào tạo về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo đối với Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư hoặc Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện chế độ báo cáo đối với các chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với trường hợp cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc có mức thù lao dưới 200.000 đồng theo hướng không lập hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý mà chỉ cần lập phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý.​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Hãng Luật Quốc Tế Bình Dương - Chi nhánh Dĩ AnTinVề việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Hãng Luật Quốc Tế Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/11/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Cung cấp thông tin hành nghề luật sư với tư cách cá nhân của bà Phạm Thị Thanh ThủyTinCung cấp thông tin hành nghề luật sư với tư cách cá nhân của bà Phạm Thị Thanh Thủy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/24/2023 3:00 PMYesĐã ban hành

1. Họ và tên luật sư: Phạm Thị Thanh Thủy   

Giới tính: Nữ  Ngày sinh: 12/04/1987

Căn cước công dân số: 074187006327     

Ngày cấp: 07/02/2022          

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 28/7, đường ĐX51, tổ 17, khu phố 4, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chỗ ở hiện nay: Số 28/7, đường ĐX51, tổ 17, khu phố 4, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thẻ luật sư số: 20165/LS                         Ngày cấp: 17/10/2023

Là thành viên Đoàn luật sư: tỉnh Bình Dương

2. Hợp đồng lao động ngày 22 tháng 5 năm 2023

Tên cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Địa chỉ cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động: 333 đường Thuận Giao 16, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.      

Điện thoại: 0274.3822847                   Fax:

Email: ktktbd@ktkt.edu.vn                 Website:

3. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật luật sư./.

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Bộ Tư pháp nâng cao năng lực xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế cho luật sư phục vụ hội nhập quốc tếBộ Tư pháp nâng cao năng lực xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế cho luật sư phục vụ hội nhập quốc tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 21/11/2023 tại Hà Nội, nhằm nâng cao năng lực xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế cho luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp phối hợp với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn YKVN và Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức) tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề luật sư nhằm nâng cao năng lực xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế cho luật sư phục vụ hội nhập quốc tế.
11/21/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

Chủ trì Hội thảo có bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp. Tham gia diễn giải, chia sẻ, trao đổi tại Hội thảo có luật sư Trương Nhật Quang, Giám đốc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn YKVN; luật sư Ngô Thanh Tùng, luật sư thành viên điều hành Công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức). Tham dự Hội thảo là gần 200 đại biểu đại diện các văn phòng luật sư.

Nội dung Hội thảo tập trung vào làm việc về hai vấn đề: (i) Một số vấn đề lớn về pháp luật hợp đồng trong thời gian gần đây; (ii) Các kỹ năng cần thiết của luật sư tranh tụng và tư vấn. Đối với vấn đề (i),  Luật sư cũng đã chia sẻ về nhận xét chung về thị trường và các xu thế và vấn đề pháp lý quan trọng, các điều khoản của hợp đồng và cách thức soạn thảo hợp đồng, đồng thời nhấn mạnh luật sư cần có cách tiếp cận mới khi nghiên cứu pháp luật về hợp đồng, pháp luật về hợp đồng đã phát triển, nguồn của pháp luật về hợp đồng ngày càng đa dạng. Các giao dịch thương mại phức tạp trên thị trường đã phát triển đi trước hệ thống pháp luật và hệ thống xét xử Tòa án.

Đối với kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn, luật sư giao dịch và luật sư tranh tụng, luật sư Ngô Thanh Tùng cũng tâm huyết diễn giải về tổng quan về luật sư tư vấn, luật sư tư vấn giao dịch và luật sư tranh tụng; kỹ năng luật sư tư vấn; kỹ năng luật sư tư vấn giao dịch; kỹ năng luật sư tranh tụng; luật sư nội bộ và luật sư tại các hãng luật.​

Bên cạnh việc chia sẻ xu hướng Nghề luật tại Việt Nam. Luật sư Ngô Thanh Tùng đã trao đổi rất nhiều thông tin ở một góc nhìn khác khi luật sư như là một doanh nhân thì cần luật sư hiểu rõ hơn về công việc kinh doanh: Hiểu rõ về mô hình, lợi ích kinh doanh của khách hàng, hiểu rõ về lợi ích kinh doanh Hãng luật của mình. Luật sư cần phải có sự nhạy bén trong kinh doanh, hiểu biết các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp. Kỹ năng quản trị hài hòa văn hóa để có thể phát triển tới các vị trí khác trong Hãng luật của mình. Cách nhận biết các xu hướng nền kinh tế và phân bổ các nguồn lực một cách đúng đắn để hạn chế rủi ro về kinh tế đối với Hãng luật của mình​.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến lĩnh vực tư vấn pháp luật mà mình phụ trách cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong hội nhập quốc tế.

Kết luận Hội thảo, bà Đặng Kim Hoa Phó Cục trưởng, Cục Bổ trợ tư pháp khẳng định, những kiến thức và thông tin hai luật sư chia sẻ và những ý kiến trao đổi của các đại biểu tại Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật, cũng như góp phần hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tại Hội thảo này Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp đã trao Giấy xác nhận tham gia bồi dưỡng về nâng cao năng lực xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế cho luật sư phục vụ hội nhập quốc tế cho các đại biểu tham dự.Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp - Chi nhánh Bình DươngTinThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp - Chi nhánh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Luật Thành Văn - Chi nhánh Bình DươngTinThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Luật Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân của bà Văn Thị Ngọc HươngTinThông tin về việc đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân của bà Văn Thị Ngọc Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân của ông Trần Quốc VươngTinThông tin về việc đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân của ông Trần Quốc Vương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/9/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/9/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/8/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/8/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật Thăng Bình - Chi nhánh Bình DươngTinThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật Thăng Bình - Chi nhánh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 22/6/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 22/6/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 06/6/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 06/6/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/5/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/5/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/25/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 22/5/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 22/5/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/05/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/05/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 11/4/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 11/4/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 28/3/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 28/3/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/28/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư (tính đến ngày 16/03/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư (tính đến ngày 16/03/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/16/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/3/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/3/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho bà Nguyễn Thị Thu HạnhTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho bà Nguyễn Thị Thu Hạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho bà Nguyễn Thị QuýTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho bà Nguyễn Thị Quý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 28/02/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 28/02/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
HỌP THEO QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ TƯ PHÁP  VÀ ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH NĂM 2022TinHỌP THEO QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ TƯ PHÁP  VÀ ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH NĂM 2022/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2023-04/H3QCPHSTPDLS2023_Key_14042023165200.jpg
2/21/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về luật sư; nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động luật sư và kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh năm 2022; công tác phối hợp quản lý nhà nước về luật sư giữa các sở, ngành có liên quan; trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động luật sư, từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023,  ngày 21/2/2023, Sở Tư pháp tổ chức Họp theo Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh năm 2022.

H3QCPHSTPDLS2023.jpg

   Tham dự cuộc họp, về phía Sở Tư pháp có bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp - chủ trì cuộc họp cùng các phòng chuyên môn của Sở: Phòng Bổ trợ tư pháp, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Văn bản - Tuyên truyền và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. Về phía Đoàn Luật sư tỉnh, có ông Nguyễn Văn Hiền Phúc - Chủ nhiệm, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ nhiệm, ông Thái Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm, ông Trương Nhật Quang - Phó chủ nhiệm, bà Nguyễn Thị Diễm Hương - Ủy viên. Về phía các sở, ngành có ông Nguyễn Thành An - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Thành Nghĩa - Phó Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình - Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch.

   Tại cuộc họp, ông Lý Thanh Thoại - Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp đã thông qua báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư về tình hình tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. 

H2QCPHSTPDLS2023.jpg

   Các thành viên tham gia họp đã thảo luận sôi nổi các nội dung xoay quanh các vân đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hành nghề luật sư và thảo luận hướng giải quyết.

H1QCPHSTPLS2023.jpg

   Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Anh Hoa đánh giá các thành viên dự họp đã tham gia thảo luận tích cực, thẳng thắn và có những ý kiến đóng góp xây dựng thiết thực, ghi nhận trách nhiệm của các thành viên Ban Chủ nhiệm tham dự cuộc họp; đối với các nội dung báo cáo được góp ý, đề nghị các phòng, đơn vị chuyên môn chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo; đánh giá cao sự cố gắng của Đoàn Luật sư tỉnh, các phòng, đơn vị của Sở đã có sự phối hợp hiệu quả, góp phần để mỗi bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Anh Hoa cũng đề ra những định hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo những biện pháp thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý hành nghề luật sư trong năm 2023./.​

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/02/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/02/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/8/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Bình Dương - Công ty Luật TNHH Đức Tín và Cộng sựTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Bình Dương - Công ty Luật TNHH Đức Tín và Cộng sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 02/02/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 02/02/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/12/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/12/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/27/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 16/12/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 16/12/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio